แบบฟอร์มกำหนดเงื่อนไขการแสดงผลข้อมูล
รายงานจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ ของ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี 2565
หมายเหตุ
- ใช้ข้ลมูลช่วงเวลาสัญญารับทุนดำเนินงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 1/10/2564 ถึง 30/9/2565
- ใช้ข้อมูลนักวิจัยประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 1/6/2565 ถึง 30/5/2566
จำนวนเงินโครงการวิจัยทั้งหมด จำนวนเงินวิจัยที่หน่วยงานได้รับสนับสนุน
งบประมาณภายในสถาบัน งบประมาณภายนอกสถาบัน งบประมาณภายในสถาบัน งบประมาณภายนอกสถาบัน
0.00 300,000.00 0.00 300,000.00
รวมทั้งหมด : 300,000.00 วิทย์ มนุษย์ฯ วิทย์ มนุษย์ฯ
0.00 0.00 0.00 300,000.00
รวมทั้งหมด : 300,000.00
ที่ รายละเอียดงานวิจัย จำนวนเงินวิจัยทั้งหมด จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ
นักวิจัย (%) วิทย์ฯ มนุษย์ฯ
จำนวนงานวิจัยทั้งหมด : 1 จำนวนเงินทั้งหมด : 300,000.00 จำนวนเงินที่ได้รับ : 300,000.00 0.00 300,000.00
1.RPF-65-004 ถอดบทเรียนกระบวนการและปัจจัยความสำเร็จในการบริหารของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
ช่วงเวลาดำเนินการ : 1/10/2564 ถึง 30/9/2565
งบประมาณภายนอกสถาบัน หน่วยงานให้ทุนวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง300,000.00
รวม :300,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล (100)
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
300,000.00
รวม :0.00300,000.00