คำอธิบาย
จำนวนอาจารย์และนักวิจัย สำหรับคำนวณใน kpi ระดับคณะ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 - 30 พฤษภาคม 2566)
จำนวนบุคลากรทั้งหมด ทั้งหมด ลาศึกษา คงเหลือ
วิทย์ฯ มนุษย์ฯ รวม วิทย์ฯ มนุษย์ฯ รวม วิทย์ฯ มนุษย์ฯ รวม
23 0.0 23.0 23.0 0.0 2.0 2.0 0.0 21.0 21.0
#ชื่อ-สกุลตำแหน่งวันที่บรรจุวันที่ดำรงตำแหน่ง อ.นับกลุ่มวิทย์ฯกลุ่มมนุษย์ฯลาศึกษา
1 รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ปัญญาดี รองศาสตราจารย์ 15/5/2527 0:00:00 15/5/2527 0:00:00 1
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมพร ตันตรา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1/4/2554 0:00:00 1/4/2554 0:00:00 1
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บงกชมาศ เอกเอี่ยม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 14/2/2537 0:00:00 14/2/2537 0:00:00 1
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา ยศสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 7/9/2531 0:00:00 7/9/2531 0:00:00 1
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินิจ ผาเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1/12/2558 0:00:00 1/12/2558 0:00:00 1
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราภา ศุทรินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1/6/2549 0:00:00 1/6/2549 0:00:00 1
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร แสงสุโพธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1/6/2554 0:00:00 1/6/2554 0:00:00 1
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 12/1/2558 0:00:00 12/1/2558 0:00:00 1
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพิชญ์ ชินะข่าย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1/6/2550 0:00:00 1/6/2550 0:00:00 1
10 อาจารย์กฤษตธี สุนันตา อาจารย์ 1/6/2549 0:00:00 1/6/2549 0:00:00 1
11 อาจารย์ ดร.เกรียงไกร เจริญผล อาจารย์ 3/12/2555 0:00:00 3/12/2555 0:00:00 1
12 อาจารย์จิระพงค์ ไชยซาววงค์ อาจารย์ 4/6/2551 0:00:00 4/6/2551 0:00:00 1
13 อาจารย์ ดร.เจตฑถ์ ดวงสงค์ถ์ อาจารย์ 1/6/2549 0:00:00 1/6/2549 0:00:00 1
14 อาจารย์ ดร.นนท์ น้าประทานสุข อาจารย์ 3/6/2551 0:00:00 3/6/2551 0:00:00 1
15 อาจารย์นารีวรรณ กลิ่นรัตน์ อาจารย์ 3/6/2551 0:00:00 3/6/2551 0:00:00 1
16 อาจารย์ ดร.พิชญ์ จิตต์ภักดี อาจารย์ 4/5/2553 0:00:00 4/5/2553 0:00:00 1
17 อาจารย์ ดร.ภัทร ชมภูมิ่ง อาจารย์ 2/5/2548 0:00:00 2/5/2548 0:00:00 1
18 อาจารย์ ดร.รุจาดล นันทชารักษ์ อาจารย์ 26/6/2550 0:00:00 26/6/2550 0:00:00 1
19 อาจารย์ศิริโสภา สันติทฤษฎีกร อาจารย์ 9/2/2558 0:00:00 9/2/2558 0:00:00 1
20 อาจารย์ ดร.สมคิด แก้วทิพย์ อาจารย์ 1/4/2539 0:00:00 1/4/2539 0:00:00 1
21 อาจารย์ ดร.สุชาดา สายทิ อาจารย์ 26/8/2556 0:00:00 26/8/2556 0:00:00 1
22 อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง อาจารย์ 1/12/2552 0:00:00 1/12/2552 0:00:00 1
23 อาจารย์ ดร.อัคราชัย เสมมณี อาจารย์ 2/11/2558 0:00:00 2/11/2558 0:00:00 1