คำอธิบาย
จำนวนอาจารย์และนักวิจัย สำหรับคำนวณใน kpi ระดับคณะ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 - 30 พฤษภาคม 2566)
จำนวนบุคลากรทั้งหมด ทั้งหมด ลาศึกษา คงเหลือ
วิทย์ฯ มนุษย์ฯ รวม วิทย์ฯ มนุษย์ฯ รวม วิทย์ฯ มนุษย์ฯ รวม
5 0.0 5.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 5.0
#ชื่อ-สกุลตำแหน่งวันที่บรรจุวันที่ดำรงตำแหน่ง อ.นับกลุ่มวิทย์ฯกลุ่มมนุษย์ฯลาศึกษา
1 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รองศาสตราจารย์ 1/4/2530 0:00:00 1/4/2530 0:00:00 1
2 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร กิรติการกุล รองศาสตราจารย์ 22/10/2536 0:00:00 22/10/2536 0:00:00 1
3 อาจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.จิระชัย ยมเกิด อาจารย์ 3/9/2550 0:00:00 3/9/2550 0:00:00 1
4 อาจารย์ ดร.ประยงค์ คูศิริสิน อาจารย์ 14/1/2558 0:00:00 14/1/2558 0:00:00 1
5 อาจารย์ ดร.วินิตรา ลีละพัฒนา อาจารย์ 1/9/2553 0:00:00 1/9/2553 0:00:00 1