คำอธิบาย
จำนวนอาจารย์และนักวิจัย สำหรับคำนวณใน kpi ระดับคณะ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 - 30 พฤษภาคม 2566)
จำนวนบุคลากรทั้งหมด ทั้งหมด ลาศึกษา คงเหลือ
วิทย์ฯ มนุษย์ฯ รวม วิทย์ฯ มนุษย์ฯ รวม วิทย์ฯ มนุษย์ฯ รวม
16 1.0 15.0 16.0 0.0 0.0 0.0 1.0 15.0 16.0
#ชื่อ-สกุลตำแหน่งวันที่บรรจุวันที่ดำรงตำแหน่ง อ.นับกลุ่มวิทย์ฯกลุ่มมนุษย์ฯลาศึกษา
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รักธิดา ศิริ พิทักษ์กิจนุกูร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 28/5/2556 0:00:00 28/5/2556 0:00:00 1
2 อาจารย์ ดร.กวินรัตน์ อัฐวงศ์ชยากร อาจารย์ 1/6/2553 0:00:00 1/6/2553 0:00:00 1
3 อาจารย์ ดร.กีรติ ตระการศิริวานิช อาจารย์ 19/3/2555 0:00:00 19/3/2555 0:00:00 1
4 อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล อาจารย์ 2/11/2552 0:00:00 2/11/2552 0:00:00 1
5 อาจารย์ทิพย์วดี โพธิ์สิทธิพรรณ อาจารย์ 1/2/2560 0:00:00 1/2/2560 0:00:00 1
6 อาจารย์ ดร.ปานแพร เชาวน์ประยูร อุดมรักษาทรัพย์ อาจารย์ 15/11/2555 0:00:00 15/11/2555 0:00:00 1
7 อาจารย์พิรุฬห์พัฒน์ ภู่น้อย อาจารย์ 5/1/2531 0:00:00 5/1/2531 0:00:00 1
8 อาจารย์ ดร.มนสิชา อินทจักร อาจารย์ 14/5/2555 0:00:00 14/5/2555 0:00:00 1
9 อาจารย์ ดร.ยุทธการ ไวยอาภา อาจารย์ 3/2/2555 0:00:00 3/2/2555 0:00:00 1
10 อาจารย์ ดร.วลัยลดา ถาวรมงคลกิจ อาจารย์ 6/6/2550 0:00:00 6/6/2550 0:00:00 1
11 อาจารย์ ดร.วัชรีวรรณ ชาติพันธ์ อาจารย์ 1/8/2549 0:00:00 1/8/2549 0:00:00 1
12 อาจารย์ ดร.สวิชญา ศุภอุดมฤกษ์ อาจารย์ 10/6/2553 0:00:00 10/6/2553 0:00:00 1
13 อาจารย์อนุวัต เชื้อเย็น อาจารย์ 20/1/2552 0:00:00 20/1/2552 0:00:00 1
14 อาจารย์อรจนา แสนไชย จันทรประยูร อาจารย์ 8/6/2552 0:00:00 8/6/2552 0:00:00 1
15 อาจารย์อรุณโรจน์ พวงสุวรรณ อาจารย์ 28/5/2556 0:00:00 28/5/2556 0:00:00 1
16 อาจารย์ ดร.อัครพงศ์ อั้นทอง อาจารย์ 16/1/2558 0:00:00 16/1/2558 0:00:00 1