แบบฟอร์มกำหนดเงื่อนไขการแสดงผลข้อมูล
รายงานจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ ของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2565
หมายเหตุ
- ใช้ข้ลมูลช่วงเวลาสัญญารับทุนดำเนินงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 1/10/2564 ถึง 30/9/2565
- ใช้ข้อมูลนักวิจัยประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 1/6/2565 ถึง 30/5/2566
จำนวนเงินโครงการวิจัยทั้งหมด จำนวนเงินวิจัยที่หน่วยงานได้รับสนับสนุน
งบประมาณภายในสถาบัน งบประมาณภายนอกสถาบัน งบประมาณภายในสถาบัน งบประมาณภายนอกสถาบัน
0.00 19,577,450.00 0.00 11,405,157.50
รวมทั้งหมด : 19,577,450.00 วิทย์ มนุษย์ฯ วิทย์ มนุษย์ฯ
0.00 0.00 10,492,457.50 912,700.00
รวมทั้งหมด : 11,405,157.50
ที่ รายละเอียดงานวิจัย จำนวนเงินวิจัยทั้งหมด จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ
นักวิจัย (%) วิทย์ฯ มนุษย์ฯ
จำนวนงานวิจัยทั้งหมด : 17 จำนวนเงินทั้งหมด : 19,577,450.00 จำนวนเงินที่ได้รับ : 11,405,157.50 10,492,457.50 912,700.00
1.GAKUSHUIN-U.-61-001 The Fieldwork Research on Jungle FowlsT
ช่วงเวลาดำเนินการ : 1/6/2561 ถึง 31/5/2565
งบประมาณภายนอกสถาบัน งานวิจัยระดับนานาชาติ 100,000.00
งบประมาณภายนอกสถาบัน งานวิจัยระดับชาติ 100,000.00
งบประมาณภายนอกสถาบัน งานวิจัยระดับชาติ 100,000.00
งบประมาณภายนอกสถาบัน งานวิจัยระดับชาติ 100,000.00
งบประมาณภายนอกสถาบัน งานวิจัยระดับชาติ 100,000.00
รวม :500,000.00
อาจารย์ ดร.ปิยะพันธุ์ นันตา (50)
คณะศิลปศาสตร์
250,000.00
Mr.Ikuma Tomita (50)
นอก : ประเทศญี่ปุ่น
รวม :0.00250,000.00
2.RPF-65-001 ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฮเดรนเยียมูลนิธิโครงการหลวง โครงการย่อยที่ 3 การยืดระยะเวลาการปักแจกันของไฮเดรนเยียตัดดอกโดยการยับยั้งการคายน้ำและการอุดตันของท่อน้ำเลี้ยง (ปีที่2)
ช่วงเวลาดำเนินการ : 1/10/2564 ถึง 30/9/2565
งบประมาณภายนอกสถาบัน หน่วยงานให้ทุนวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง85,000.00
รวม :85,000.00
อาจารย์ ดร.ปิยธิดา อำนวยการ (100)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
85,000.00
รวม :85,000.000.00
3.RPF-65-002 ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฮเดรนเยียมูลนิธิโครงการหลวง โครงการย่อยที่ 4 การบ่งชี้ถึงปัจจัยที่ควบคุมความสม่ำเสมอของสีดอกไฮเดรนเยีย (ปีที่2)
ช่วงเวลาดำเนินการ : 1/10/2564 ถึง 30/9/2565
งบประมาณภายนอกสถาบัน หน่วยงานให้ทุนวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง192,500.00
รวม :192,500.00
อาจารย์ ดร.เพ็ญนภา จักรสมศักดิ์ (100)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
192,500.00
รวม :192,500.000.00
4.RPF-65-003 ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฮเดรนเยียมูลนิธิโครงการหลวง โครงการย่อยที่ 5 การศึกษาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการชักนำการสร้างตาดอกไฮเดรนเยียด้วยสารโพแทสเซียมคลอเรตและกรดจิบเบอเรลลิก (ปีที่2)
ช่วงเวลาดำเนินการ : 1/10/2564 ถึง 30/9/2565
งบประมาณภายนอกสถาบัน หน่วยงานให้ทุนวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง79,300.00
รวม :79,300.00
อาจารย์ ดร.ธีรนิติ พวงกฤษ (100)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
79,300.00
รวม :79,300.000.00
5.RPF-65-004 ถอดบทเรียนกระบวนการและปัจจัยความสำเร็จในการบริหารของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
ช่วงเวลาดำเนินการ : 1/10/2564 ถึง 30/9/2565
งบประมาณภายนอกสถาบัน หน่วยงานให้ทุนวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง300,000.00
รวม :300,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล (100)
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
300,000.00
รวม :0.00300,000.00
6.TCPA-65-001 การดัดแปลงและพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานแบบทดสอบเชาว์ปัญญา Wechsler Intelligence Scale for Children – Fifth Edition (WISC-V) ฉบับภาษาไทย
WISC-V Thailand Adaptation and Standardization Project
ช่วงเวลาดำเนินการ : 1/1/2563 ถึง 30/6/2565
งบประมาณภายนอกสถาบัน บริษัทเอกชน 1,400,000.00
งบประมาณภายนอกสถาบัน บริษัทเอกชน 1,050,000.00
งบประมาณภายนอกสถาบัน บริษัทเอกชน 1,050,000.00
รวม :3,500,000.00
อาจารย์ ดร.เมธี วงศ์วีระพันธุ์ (18)
คณะศิลปศาสตร์
630,000.00
ดร.กุลวดี ทองไพบูลย์ (18)
นอก : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดร.ไชยันต์ สกุลศรีประเสริฐ (18)
นอก : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดร.แสงเดือน ยอดอัญมณีวงศ์ (18)
นอก : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นางสาวจินตนา สิงขรอาจ (18)
นอก : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นางสาวชณัติพร ชลไพร (5)
นอก : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นางสาวอกนิษฐา สีบุญเรือง (5)
นอก : ศูนย์สมองและระบบประสาท
รวม :0.00630,000.00
7.ชัยพัฒนา.-64-001/65-001 โครงการปรับปรุงพันธุ์และผลิตเมล็ดพันธุ์ผักศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ปีที่2
ช่วงเวลาดำเนินการ : 1/10/2564 ถึง 30/9/2565
งบประมาณภายนอกสถาบัน อื่น ๆ มูลนิธิชัยพัฒนา2,847,720.00
รวม :2,847,720.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทนา วิชรัตน์ (45)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
1,281,474.00
อาจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์ (40)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
1,139,088.00
อาจารย์ ดร.สุเทพ วัชรเวชศฤงคาร (10)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
284,772.00
อาจารย์ ดร.แสงเดือน อินชนบท (5)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
142,386.00
รวม :2,847,720.000.00
8.ชัยพัฒนา.-64-002/65-002 โครงการการรักษาพันธุกรรมพืชเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ ปีที่2
ช่วงเวลาดำเนินการ : 1/10/2565 ถึง 30/9/2566
งบประมาณภายนอกสถาบัน อื่น ๆ มูลนิธิชัยพัฒนา1,588,400.00
รวม :1,588,400.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทนา วิชรัตน์ (45)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
714,780.00
อาจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์ (40)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
635,360.00
อาจารย์ ดร.สุเทพ วัชรเวชศฤงคาร (15)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
238,260.00
รวม :1,588,400.000.00
9.บริษัท ช้างทอง แลนด์สเคป จำกัด-65-001 การพัฒนาน้ำดื่มและน้ำแร่ที่มีส่วนผสมของสารสำคัญจากกัญชา กัญชงและกระท่อมรวมถึงน้ำดื่มอัลคาไลน์
ช่วงเวลาดำเนินการ : 1/10/2564 ถึง 30/9/2565
งบประมาณภายนอกสถาบัน บริษัทเอกชน บริษัท ช้างทอง แลนด์สเคป จำกัด390,000.00
รวม :390,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูสิต ปุกมณี (34)
คณะวิทยาศาสตร์
132,600.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร บุญปลอด (33)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
128,700.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี (33)
วิทยาลัยนานาชาติ
128,700.00
รวม :261,300.00128,700.00
10.บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)-6 โครงการวิจัยและพัฒนากัญชงซีบีดีเพื่ออุตสาหกรรม
ช่วงเวลาดำเนินการ : 1/10/2564 ถึง 30/9/2565
งบประมาณภายนอกสถาบัน บริษัทเอกชน บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)3,952,080.00
รวม :3,952,080.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตะวัน ฉัตรสูงเนิน (25)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
988,020.00
นายเสกสรร สงจันทึก (15)
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
นายธวัชชัย ชัยธวัชวิถี (15)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
น.ส.วัชรินทร์ จันทวรรณ์ (15)
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
นางสาวจุฑารัตน์ สวาทนุช (15)
นอก : บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)
นายสุทธิชาติ เครือต๊ะมา (15)
นอก : บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)
รวม :988,020.000.00
11.บริษัท บี สมาร์ท ไอเดีย.-65-001 การผลิตปุ๋ยมูลช้างเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์
ช่วงเวลาดำเนินการ : 1/10/2564 ถึง 30/9/2565
งบประมาณภายนอกสถาบัน บริษัทเอกชน บริษัท บี สมาร์ท ไอเดีย จำกัด20,000.00
รวม :20,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญาพร อายุมั่น (100)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
20,000.00
รวม :20,000.000.00
12.วช.-64-020 แหล่งกำเนิดอนุภาคฝุ่นทุติยภูมิและกลไลการเกิดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน จากปฏิกิริยาฟิสิกส์เคมีของสารอินทรีย์ระเหยง่ายทางชีวภาพเหนือเรือนยอดป่าไม้ในภาคเหนือ
Secondary source and Chemical mechanism of PM 2.5 formation from physical-chemical reaction of biogenic volatile prganic compounds above forest canopy in northern Thailand
ช่วงเวลาดำเนินการ : 1/10/2564 ถึง 30/9/2565
งบประมาณภายนอกสถาบัน หน่วยงานให้ทุนวิจัย สำนักงานวิจัยแห่งชาติ3,312,000.00
รวม :3,312,000.00
อาจารย์ ดร.พรพรรณ อุตมัง (20)
คณะวิทยาศาสตร์
662,400.00
ดร.รัชดาภรณ์ จันถา (45)
นอก : สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
ดร.วนิสา สุรพิพิธ (10)
นอก : สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
ดร.วิทยา ทารา (10)
นอก : ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ.ดร.ธีรชัย อำนวยล้อเจริญ (5)
นอก : วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
รวม :662,400.000.00
13.วช.-65-002 ผลของการเสริมเยื่อหุ้มเมล็ดกาแฟในอาหารไก่ลูกผสมพื้นเมือง (ประดู่หางดำ) เพื่อเพิ่มสมรรถภาพการเจริญเติบโต คุณภาพเนื้อ และการแสดงออกของยีน
ช่วงเวลาดำเนินการ : 1/10/2564 ถึง 30/9/2565
งบประมาณภายนอกสถาบัน หน่วยงานให้ทุนวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ1,585,450.00
รวม :1,585,450.00
อาจารย์ ดร.มงคล ยะไชย (15)
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
237,817.50
รศ.ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก (30)
นอก : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นางสาวพิมพร ดำทวี (15)
นอก : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ.ดร.มนตริ ปัญญาทอง (15)
นอก : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ.ดร.วัชรพงศ์ นรพัลลภ (15)
นอก : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ.ดร.ชมพูนุช หลำแสงกุล (10)
นอก : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รวม :237,817.500.00
14.วช-65-001 การวิจัยและพัฒนาจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคไหม้และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลศัตรูข้าวที่สำคัญเพื่อการประยุกต์ใช้ควบคุมโดยชีววิธี
ช่วงเวลาดำเนินการ : 1/10/2564 ถึง 30/9/2565
งบประมาณภายนอกสถาบัน หน่วยงานให้ทุนวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ1,750,000.00
รวม :1,750,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิภัทร เจียมพิริยะกุล (100)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
1,750,000.00
รวม :1,750,000.000.00
15.สกอ.(ภาคใต้)-65-001 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยวิถีชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมชุมชนบ้านท่าตีน ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
ช่วงเวลาดำเนินการ : 1/10/2564 ถึง 30/9/2565
งบประมาณภายนอกสถาบัน หน่วยงานให้ทุนวิจัย เครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก (สกอ.) ภาคใต้ตอนบน125,000.00
รวม :125,000.00
อาจารย์ ดร.วีรภรณ์ โตคีรี (100)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
125,000.00
รวม :0.00125,000.00
16.สวพ.-65-001 ศึกษาชีพลักษณ์ของพรรณไม้ภายในอุทยานราชพฤกษ์ จำนวน 22 ชนิด ระยะที่ 4
ช่วงเวลาดำเนินการ : 1/10/2564 ถึง 30/9/2565
งบประมาณภายนอกสถาบัน หน่วยงานให้ทุนวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)200,000.00
รวม :200,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญ์ภาส สังพาลี (50)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
100,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก (35)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
70,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา เสถียรพีระกุล (10)
คณะเศรษฐศาสตร์
20,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง (5)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
10,000.00
รวม :180,000.0020,000.00
17.สวพ.-65-002 โครงการศึกษาและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของพรรณไม้ภายในอุทยานราชพฤกษ์ ระยะที่ 3
ช่วงเวลาดำเนินการ : 1/10/2564 ถึง 30/9/2565
งบประมาณภายนอกสถาบัน หน่วยงานให้ทุนวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)2,000,000.00
รวม :2,000,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญ์ภาส สังพาลี (45)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
900,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก (30)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
600,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง (5)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
100,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา เสถียรพีระกุล (5)
คณะเศรษฐศาสตร์
100,000.00
ผศ.ดร.สิทธิชัย ชูสำโรง (15)
นอก : มหาวิทยาลัยนเรศวร
รวม :1,600,000.00100,000.00