แบบฟอร์มกำหนดเงื่อนไขการแสดงผลข้อมูล
รายงานจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ ของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ประจำปี 2565
หมายเหตุ
- ใช้ข้ลมูลช่วงเวลาสัญญารับทุนดำเนินงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 1/10/2564 ถึง 30/9/2565
- ใช้ข้อมูลนักวิจัยประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 1/6/2565 ถึง 30/5/2566
จำนวนเงินโครงการวิจัยทั้งหมด จำนวนเงินวิจัยที่หน่วยงานได้รับสนับสนุน
งบประมาณภายในสถาบัน งบประมาณภายนอกสถาบัน งบประมาณภายในสถาบัน งบประมาณภายนอกสถาบัน
0.00 125,000.00 0.00 125,000.00
รวมทั้งหมด : 125,000.00 วิทย์ มนุษย์ฯ วิทย์ มนุษย์ฯ
0.00 0.00 0.00 125,000.00
รวมทั้งหมด : 125,000.00
ที่ รายละเอียดงานวิจัย จำนวนเงินวิจัยทั้งหมด จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ
นักวิจัย (%) วิทย์ฯ มนุษย์ฯ
จำนวนงานวิจัยทั้งหมด : 1 จำนวนเงินทั้งหมด : 125,000.00 จำนวนเงินที่ได้รับ : 125,000.00 0.00 125,000.00
1.สกอ.(ภาคใต้)-65-001 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยวิถีชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมชุมชนบ้านท่าตีน ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
ช่วงเวลาดำเนินการ : 1/10/2564 ถึง 30/9/2565
งบประมาณภายนอกสถาบัน หน่วยงานให้ทุนวิจัย เครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก (สกอ.) ภาคใต้ตอนบน125,000.00
รวม :125,000.00
อาจารย์ ดร.วีรภรณ์ โตคีรี (100)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
125,000.00
รวม :0.00125,000.00