คำอธิบาย
จำนวนอาจารย์และนักวิจัย สำหรับคำนวณใน kpi ระดับคณะ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 - 30 พฤษภาคม 2566)
จำนวนบุคลากรทั้งหมด ทั้งหมด ลาศึกษา คงเหลือ
วิทย์ฯ มนุษย์ฯ รวม วิทย์ฯ มนุษย์ฯ รวม วิทย์ฯ มนุษย์ฯ รวม
63 63.0 0.0 63.0 2.0 0.0 2.0 61.0 0.0 61.0
#ชื่อ-สกุลตำแหน่งวันที่บรรจุวันที่ดำรงตำแหน่ง อ.นับกลุ่มวิทย์ฯกลุ่มมนุษย์ฯลาศึกษา
1 ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช ศาสตราจารย์ 15/5/2532 0:00:00 15/5/2532 0:00:00 1
2 รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ พวงงามชื่น รองศาสตราจารย์ 3/8/2550 0:00:00 3/8/2550 0:00:00 1
3 รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนัย ลิขิตตระการ รองศาสตราจารย์ 6/6/2555 0:00:00 6/6/2555 0:00:00 1
4 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ รองศาสตราจารย์ 13/9/2542 0:00:00 13/9/2542 0:00:00 1
5 รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นคเรศ รังควัต รองศาสตราจารย์ 2/11/2535 0:00:00 2/11/2535 0:00:00 1
6 รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ รองศาสตราจารย์ 1/10/2557 0:00:00 1/10/2557 0:00:00 1
7 รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภธิดา อ่ำทอง รองศาสตราจารย์ 5/1/2541 0:00:00 5/1/2541 0:00:00 1
8 รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์ สาครวาสี รองศาสตราจารย์ 1/10/2553 0:00:00 1/10/2553 0:00:00 1
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล กนกหงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1/11/2554 0:00:00 1/11/2554 0:00:00 1
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีราภรณ์ อินทสาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1/2/2544 0:00:00 1/2/2544 0:00:00 1
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจนจิรา หม่องอ้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1/12/2560 0:00:00 1/12/2560 0:00:00 1
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทนา วิชรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1/10/2534 0:00:00 1/10/2534 0:00:00 1
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1/11/2537 0:00:00 1/11/2537 0:00:00 1
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิต อินปรา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1/4/2539 0:00:00 1/4/2539 0:00:00 1
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชินพันธ์ ธนารุจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3/9/2553 0:00:00 3/9/2553 0:00:00 1
16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์พัชร เถียรวรกานต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 14/9/2541 0:00:00 14/9/2541 0:00:00 1
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล จรัสสัมฤทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 29/8/2532 0:00:00 29/8/2532 0:00:00 1
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร บุญปลอด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1/9/2547 0:00:00 1/9/2547 0:00:00 1
19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา อินสลุด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 15/3/2555 0:00:00 15/3/2555 0:00:00 1
20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 29/4/2537 0:00:00 29/4/2537 0:00:00 1
21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา นาเทเวศน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2/8/2554 0:00:00 2/8/2554 0:00:00 1
22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ พละปัญญา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 11/1/2559 0:00:00 11/1/2559 0:00:00 1
23 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผานิตย์ นาขยัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 24/10/2556 0:00:00 24/10/2556 0:00:00 1
24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พหล ศักดิ์คะทัศน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5/6/2535 0:00:00 5/6/2535 0:00:00 1
25 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1/7/2536 0:00:00 1/7/2536 0:00:00 1
26 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิภัทร เจียมพิริยะกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 9/11/2536 0:00:00 9/11/2536 0:00:00 1
27 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี อารีศรีสม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 24/6/2554 0:00:00 24/6/2554 0:00:00 1
28 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา วิรุญรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 22/8/2555 0:00:00 22/8/2555 0:00:00 1
29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชชา ชาลีพรหม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2/10/2532 0:00:00 2/10/2532 0:00:00 1
30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญ์ภาส สังพาลี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3/5/2553 0:00:00 3/5/2553 0:00:00 1
31 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินัย วิริยะอลงกรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 15/1/2541 0:00:00 15/1/2541 0:00:00 1
32 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณา นิลวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1/7/2552 0:00:00 1/7/2552 0:00:00 1
33 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศมาพร แสงยศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1/6/2555 0:00:00 1/6/2555 0:00:00 1
34 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสกุล ฟองมูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3/7/2550 0:00:00 3/7/2550 0:00:00 1
35 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6/10/2557 0:00:00 6/10/2557 0:00:00 1
36 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์วัลย์ เมฆกมล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 20/11/2550 0:00:00 20/11/2550 0:00:00 1
37 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินธุ์ สฤษดิ์นำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6/9/2554 0:00:00 6/9/2554 0:00:00 1
38 อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม อาจารย์ 15/2/2553 0:00:00 15/2/2553 0:00:00 1
39 อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ ไชยวงศ์ อาจารย์ 3/3/2551 0:00:00 3/3/2551 0:00:00 1
40 อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ กางโสภา อาจารย์ 8/7/2562 0:00:00 8/7/2562 0:00:00 1
41 อาจารย์ ดร.จุฑามาศ อาจนาเสียว อาจารย์ 22/2/2555 0:00:00 22/2/2555 0:00:00 1
42 อาจารย์ ดร.จุฑามาศ พิลาดี อาจารย์ 1/4/2548 0:00:00 1/4/2548 0:00:00 1
43 อาจารย์ ดร.ฉัตรสุดา เผือกใจแผ้ว อาจารย์ 2/4/2561 0:00:00 2/4/2561 0:00:00 1
44 อาจารย์ ดร.ชัชวิจก์ ถนอมถิ่น อาจารย์ 6/12/2532 0:00:00 6/12/2532 0:00:00 1
45 อาจารย์ทวีป เสนคำวงศ์ อาจารย์ 18/8/2557 0:00:00 18/8/2557 0:00:00 1
46 อาจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์ อาจารย์ 11/12/2555 0:00:00 11/12/2555 0:00:00 1
47 อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ ศิริบูรณ์ อาจารย์ 24/10/2545 0:00:00 24/10/2545 0:00:00 1
48 อาจารย์ ดร.ธีรนิติ พวงกฤษ อาจารย์ 11/12/2561 0:00:00 11/12/2561 0:00:00 1
49 อาจารย์ ดร.นภารัศม์ เวชสิทธิ์นิรภัย อาจารย์ 1/2/2560 0:00:00 1/2/2560 0:00:00 1
50 อาจารย์ ดร.นเรศ ศิริเกษร อาจารย์ 13/3/2535 0:00:00 13/3/2535 0:00:00 1
51 อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ปรมินทร์ นาระทะ อาจารย์ 18/12/2558 0:00:00 18/12/2558 0:00:00 1
52 อาจารย์ ดร.ประนอม ยังคำมั่น อาจารย์ 6/11/2551 0:00:00 6/11/2551 0:00:00 1
53 อาจารย์ ดร.ปัทมา หาญนอก อาจารย์ 15/9/2558 0:00:00 15/9/2558 0:00:00 1
54 อาจารย์ ดร.ปิยธิดา อำนวยการ อาจารย์ 3/8/2558 0:00:00 3/8/2558 0:00:00 1
55 อาจารย์ ดร.เพ็ญนภา จักรสมศักดิ์ อาจารย์ 16/5/2559 0:00:00 16/5/2559 0:00:00 1
56 อาจารย์ภรนาลินท์ สิงหบำรุง อาจารย์ 7/7/2546 0:00:00 7/7/2546 0:00:00 1
57 อาจารย์ ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย อาจารย์ 23/1/2538 0:00:00 23/1/2538 0:00:00 1
58 อาจารย์ ดร.วงค์พันธ์ พรหมวงศ์ อาจารย์ 1/11/2560 0:00:00 1/11/2560 0:00:00 1
59 อาจารย์ ดร.วาริน สุทนต์ อาจารย์ 30/12/2537 0:00:00 30/12/2537 0:00:00 1
60 อาจารย์วินัย แสงแก้ว อาจารย์ 18/5/2522 0:00:00 18/5/2522 0:00:00 1
61 อาจารย์ ดร.สาวิกา กอนแสง อาจารย์ 1/4/2556 0:00:00 1/4/2556 0:00:00 1
62 อาจารย์ ดร.สุเทพ วัชรเวชศฤงคาร อาจารย์ 15/7/2558 0:00:00 15/7/2558 0:00:00 1
63 อาจารย์ ดร.แสงเดือน อินชนบท อาจารย์ 9/5/2544 0:00:00 9/5/2544 0:00:00 1