คำอธิบาย
จำนวนอาจารย์และนักวิจัย สำหรับคำนวณใน kpi ระดับคณะ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 - 30 พฤษภาคม 2566)
จำนวนบุคลากรทั้งหมด ทั้งหมด ลาศึกษา คงเหลือ
วิทย์ฯ มนุษย์ฯ รวม วิทย์ฯ มนุษย์ฯ รวม วิทย์ฯ มนุษย์ฯ รวม
32 15.0 17.0 32.0 0.0 3.0 3.0 15.0 14.0 29.0
#ชื่อ-สกุลตำแหน่งวันที่บรรจุวันที่ดำรงตำแหน่ง อ.นับกลุ่มวิทย์ฯกลุ่มมนุษย์ฯลาศึกษา
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ ศุภวิญญู ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1/6/2549 0:00:00 1/6/2549 0:00:00 1
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลดรงค์ ทองสง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1/4/2548 0:00:00 1/4/2548 0:00:00 1
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชุมพล แก้วสม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 22/5/2550 0:00:00 22/5/2550 0:00:00 1
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจมาศ ณ ทองแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1/12/2552 0:00:00 1/12/2552 0:00:00 1
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา สว่างอารมย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1/5/2550 0:00:00 1/5/2550 0:00:00 1
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุทธิกานต์ คงคล้าย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 7/3/2550 0:00:00 7/3/2550 0:00:00 1
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ รักษาพล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2/7/2550 0:00:00 2/7/2550 0:00:00 1
8 อาจารย์ ดร.จักรกฤช ณ นคร อาจารย์ 4/4/2562 0:00:00 4/4/2562 0:00:00 1
9 อาจารย์ ดร.จิระศักดิ์ วิชาสวัสดิ์ อาจารย์ 1/6/2549 0:00:00 1/6/2549 0:00:00 1
10 อาจารย์ ดร.จุฑามาส เพ็งโคนา อาจารย์ 4/1/2555 0:00:00 4/1/2555 0:00:00 1
11 อาจารย์ฉัตรนลิน แก้วสม อาจารย์ 4/1/2553 0:00:00 4/1/2553 0:00:00 1
12 อาจารย์ ดร.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน อาจารย์ 1/3/2550 0:00:00 1/3/2550 0:00:00 1
13 อาจารย์ ดร.ชรินทร ศรีวิฑูรย์ อาจารย์ 1/4/2548 0:00:00 1/4/2548 0:00:00 1
14 อาจารย์ ดร.เชษฐ์ ใจเพชร อาจารย์ 2/10/2552 0:00:00 2/10/2552 0:00:00 1
15 อาจารย์ฐิติมา ศรีพร อาจารย์ 4/1/2553 0:00:00 4/1/2553 0:00:00 1
16 อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ อาจารย์ 1/10/2543 0:00:00 1/10/2543 0:00:00 1
17 อาจารย์ ดร.ณัชพัฒน์ สุขใส อาจารย์ 2/5/2548 0:00:00 2/5/2548 0:00:00 1
18 อาจารย์นาตาลี อาร์ ใจเย็น อาจารย์ 1/4/2548 0:00:00 1/4/2548 0:00:00 1
19 อาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ อาจารย์ 1/11/2531 0:00:00 1/11/2531 0:00:00 1
20 อาจารย์ปณิดา กันถาด อาจารย์ 1/6/2549 0:00:00 1/6/2549 0:00:00 1
21 อาจารย์ประสาทพร กออวยชัย อาจารย์ 1/8/2548 0:00:00 1/8/2548 0:00:00 1
22 อาจารย์ปิยนุช จันทรัมพร อาจารย์ 4/1/2553 0:00:00 4/1/2553 0:00:00 1
23 อาจารย์ ดร.พรพิมล พิมลรัตน์ อาจารย์ 1/9/2558 0:00:00 1/9/2558 0:00:00 1
24 อาจารย์พัชรินทร์ วิริยะสุขสวัสดิ์ อาจารย์ 1/11/2554 0:00:00 1/11/2554 0:00:00 1
25 อาจารย์ ดร.พิไลวรรณ พู่พัฒนศิลป์ อาจารย์ 15/2/2553 0:00:00 15/2/2553 0:00:00 1
26 อาจารย์ ดร.ภาวิดา รังษี อาจารย์ 1/10/2551 0:00:00 1/10/2551 0:00:00 1
27 อาจารย์ ดร.มัลลิกา จินดาซิงห์ อาจารย์ 2/3/2558 0:00:00 2/3/2558 0:00:00 1
28 อาจารย์วิชชุดา เอื้ออารี อาจารย์ 1/10/2552 0:00:00 1/10/2552 0:00:00 1
29 อาจารย์วีรชัย เพชรสุทธิ์ อาจารย์ 16/8/2547 0:00:00 16/8/2547 0:00:00 1
30 อาจารย์ ดร.วีรภรณ์ โตคีรี อาจารย์ 16/8/2547 0:00:00 16/8/2547 0:00:00 1
31 อาจารย์ ดร.สุทธิรักษ์ ผลเจริญ อาจารย์ 1/9/2553 0:00:00 1/9/2553 0:00:00 1
32 อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.อนิรุต หนูปลอด อาจารย์ 2/10/2552 0:00:00 2/10/2552 0:00:00 1