คำอธิบาย
จำนวนอาจารย์และนักวิจัย สำหรับคำนวณใน kpi ระดับคณะ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 - 30 พฤษภาคม 2566)
จำนวนบุคลากรทั้งหมด ทั้งหมด ลาศึกษา คงเหลือ
วิทย์ฯ มนุษย์ฯ รวม วิทย์ฯ มนุษย์ฯ รวม วิทย์ฯ มนุษย์ฯ รวม
31 0.0 31.0 31.0 0.0 1.0 1.0 0.0 30.0 30.0
#ชื่อ-สกุลตำแหน่งวันที่บรรจุวันที่ดำรงตำแหน่ง อ.นับกลุ่มวิทย์ฯกลุ่มมนุษย์ฯลาศึกษา
1 รองศาสตราจารย์ ดร.เกศสุดา สิทธิสันติกุล รองศาสตราจารย์ 2/4/2557 0:00:00 2/4/2557 0:00:00 1
2 รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ รองศาสตราจารย์ 1/2/2526 0:00:00 1/2/2526 0:00:00 1
3 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ รองศาสตราจารย์ 1/5/2555 0:00:00 1/5/2555 0:00:00 1
4 รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุรชัย กังวล รองศาสตราจารย์ 6/7/2553 0:00:00 6/7/2553 0:00:00 1
5 รองศาสตราจารย์ ดร.อารีย์ เชื้อเมืองพาน รองศาสตราจารย์ 1/4/2539 0:00:00 1/4/2539 0:00:00 1
6 Asst. Prof. Dr.Jorge Fidel Barahona Caceres ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 31/7/2557 0:00:00 31/7/2557 0:00:00 1
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตวิทย์ อัจฉริยะพานิชกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3/8/2558 0:00:00 3/8/2558 0:00:00 1
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เก นันทะเสน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 18/4/2556 0:00:00 18/4/2556 0:00:00 1
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา เสถียรพีระกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 30/8/2542 0:00:00 30/8/2542 0:00:00 1
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา พันธุ์มณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1/6/2549 0:00:00 1/6/2549 0:00:00 1
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรญชนก เพชรานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2/5/2554 0:00:00 2/5/2554 0:00:00 1
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทพรรดิ์ นิตยพงศ์ชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 11/4/2526 0:00:00 11/4/2526 0:00:00 1
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ำเพ็ชร วินิจฉัยกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 18/8/2532 0:00:00 18/8/2532 0:00:00 1
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1/8/2548 0:00:00 1/8/2548 0:00:00 1
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศาชล ลีรัตนากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1/6/2549 0:00:00 1/6/2549 0:00:00 1
16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรศักดิ์ โพธิอุโมงค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2/8/2528 0:00:00 2/8/2528 0:00:00 1
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สุภาพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3/7/2550 0:00:00 3/7/2550 0:00:00 1
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก สังข์แก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1/5/2556 0:00:00 1/5/2556 0:00:00 1
19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี สิงหะวาระ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 10/10/2544 0:00:00 10/10/2544 0:00:00 1
20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 26/5/2551 0:00:00 26/5/2551 0:00:00 1
21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิไล จุลพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 15/1/2557 0:00:00 15/1/2557 0:00:00 1
22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ นันทะเสน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1/8/2554 0:00:00 1/8/2554 0:00:00 1
23 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวรัตน์ กุศล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 30/5/2556 0:00:00 30/5/2556 0:00:00 1
24 อาจารย์ ดร.กัญชลิกา คงย่อง อาจารย์ 1/4/2559 0:00:00 1/4/2559 0:00:00 1
25 อาจารย์ ดร.กันตพร ช่วงชิด อาจารย์ 30/5/2556 0:00:00 30/5/2556 0:00:00 1
26 อาจารย์ ดร.เกวลิน สมบูรณ์ อาจารย์ 2/2/2558 0:00:00 2/2/2558 0:00:00 1
27 อาจารย์ ดร.พิมพิมล แก้วมณี อาจารย์ 23/2/2558 0:00:00 23/2/2558 0:00:00 1
28 อาจารย์ ดร.รนกร สุภจินต์ อาจารย์ 7/8/2557 0:00:00 7/8/2557 0:00:00 1
29 อาจารย์วาสนา สุขกุล อาจารย์ 1/10/2550 0:00:00 1/10/2550 0:00:00 1
30 น.ส.เบญจวรรณ จันทร์แก้ว เจ้าหน้าที่วิจัย 1/10/2553 0:00:00 1/10/2553 0:00:00 1
31 ดร.วีร์ พวงเพิกศึก นักวิจัย 1/11/2554 0:00:00 1/11/2554 0:00:00 1