แบบฟอร์มกำหนดเงื่อนไขการแสดงผลข้อมูล
รายงานจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ ของ คณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำปี 2565
หมายเหตุ
- ใช้ข้ลมูลช่วงเวลาสัญญารับทุนดำเนินงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 1/10/2564 ถึง 30/9/2565
- ใช้ข้อมูลนักวิจัยประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 1/6/2565 ถึง 30/5/2566
จำนวนเงินโครงการวิจัยทั้งหมด จำนวนเงินวิจัยที่หน่วยงานได้รับสนับสนุน
งบประมาณภายในสถาบัน งบประมาณภายนอกสถาบัน งบประมาณภายในสถาบัน งบประมาณภายนอกสถาบัน
0.00 4,696,800.00 0.00 3,905,500.00
รวมทั้งหมด : 4,696,800.00 วิทย์ มนุษย์ฯ วิทย์ มนุษย์ฯ
0.00 0.00 3,905,500.00 0.00
รวมทั้งหมด : 3,905,500.00
ที่ รายละเอียดงานวิจัย จำนวนเงินวิจัยทั้งหมด จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ
นักวิจัย (%) วิทย์ฯ มนุษย์ฯ
จำนวนงานวิจัยทั้งหมด : 7 จำนวนเงินทั้งหมด : 4,696,800.00 จำนวนเงินที่ได้รับ : 3,905,500.00 3,905,500.00 0.00
1.RPF-65-001 ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฮเดรนเยียมูลนิธิโครงการหลวง โครงการย่อยที่ 3 การยืดระยะเวลาการปักแจกันของไฮเดรนเยียตัดดอกโดยการยับยั้งการคายน้ำและการอุดตันของท่อน้ำเลี้ยง (ปีที่2)
ช่วงเวลาดำเนินการ : 1/10/2564 ถึง 30/9/2565
งบประมาณภายนอกสถาบัน หน่วยงานให้ทุนวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง85,000.00
รวม :85,000.00
อาจารย์ ดร.ปิยธิดา อำนวยการ (100)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
85,000.00
รวม :85,000.000.00
2.RPF-65-002 ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฮเดรนเยียมูลนิธิโครงการหลวง โครงการย่อยที่ 4 การบ่งชี้ถึงปัจจัยที่ควบคุมความสม่ำเสมอของสีดอกไฮเดรนเยีย (ปีที่2)
ช่วงเวลาดำเนินการ : 1/10/2564 ถึง 30/9/2565
งบประมาณภายนอกสถาบัน หน่วยงานให้ทุนวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง192,500.00
รวม :192,500.00
อาจารย์ ดร.เพ็ญนภา จักรสมศักดิ์ (100)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
192,500.00
รวม :192,500.000.00
3.RPF-65-003 ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฮเดรนเยียมูลนิธิโครงการหลวง โครงการย่อยที่ 5 การศึกษาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการชักนำการสร้างตาดอกไฮเดรนเยียด้วยสารโพแทสเซียมคลอเรตและกรดจิบเบอเรลลิก (ปีที่2)
ช่วงเวลาดำเนินการ : 1/10/2564 ถึง 30/9/2565
งบประมาณภายนอกสถาบัน หน่วยงานให้ทุนวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง79,300.00
รวม :79,300.00
อาจารย์ ดร.ธีรนิติ พวงกฤษ (100)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
79,300.00
รวม :79,300.000.00
4.บริษัท ช้างทอง แลนด์สเคป จำกัด-65-001 การพัฒนาน้ำดื่มและน้ำแร่ที่มีส่วนผสมของสารสำคัญจากกัญชา กัญชงและกระท่อมรวมถึงน้ำดื่มอัลคาไลน์
ช่วงเวลาดำเนินการ : 1/10/2564 ถึง 30/9/2565
งบประมาณภายนอกสถาบัน บริษัทเอกชน บริษัท ช้างทอง แลนด์สเคป จำกัด390,000.00
รวม :390,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูสิต ปุกมณี (34)
คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร บุญปลอด (33)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
128,700.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี (33)
วิทยาลัยนานาชาติ
รวม :128,700.000.00
5.วช-65-001 การวิจัยและพัฒนาจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคไหม้และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลศัตรูข้าวที่สำคัญเพื่อการประยุกต์ใช้ควบคุมโดยชีววิธี
ช่วงเวลาดำเนินการ : 1/10/2564 ถึง 30/9/2565
งบประมาณภายนอกสถาบัน หน่วยงานให้ทุนวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ1,750,000.00
รวม :1,750,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิภัทร เจียมพิริยะกุล (100)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
1,750,000.00
รวม :1,750,000.000.00
6.สวพ.-65-001 ศึกษาชีพลักษณ์ของพรรณไม้ภายในอุทยานราชพฤกษ์ จำนวน 22 ชนิด ระยะที่ 4
ช่วงเวลาดำเนินการ : 1/10/2564 ถึง 30/9/2565
งบประมาณภายนอกสถาบัน หน่วยงานให้ทุนวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)200,000.00
รวม :200,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญ์ภาส สังพาลี (50)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
100,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก (35)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
70,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา เสถียรพีระกุล (10)
คณะเศรษฐศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง (5)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
รวม :170,000.000.00
7.สวพ.-65-002 โครงการศึกษาและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของพรรณไม้ภายในอุทยานราชพฤกษ์ ระยะที่ 3
ช่วงเวลาดำเนินการ : 1/10/2564 ถึง 30/9/2565
งบประมาณภายนอกสถาบัน หน่วยงานให้ทุนวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)2,000,000.00
รวม :2,000,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญ์ภาส สังพาลี (45)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
900,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก (30)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
600,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง (5)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา เสถียรพีระกุล (5)
คณะเศรษฐศาสตร์
ผศ.ดร.สิทธิชัย ชูสำโรง (15)
นอก : มหาวิทยาลัยนเรศวร
รวม :1,500,000.000.00