แบบฟอร์มกำหนดเงื่อนไขการแสดงผลข้อมูล
รายงานจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ ของ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565
หมายเหตุ
- ใช้ข้ลมูลช่วงเวลาสัญญารับทุนดำเนินงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 1/10/2564 ถึง 30/9/2565
- ใช้ข้อมูลนักวิจัยประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 1/6/2565 ถึง 30/5/2566
จำนวนเงินโครงการวิจัยทั้งหมด จำนวนเงินวิจัยที่หน่วยงานได้รับสนับสนุน
งบประมาณภายในสถาบัน งบประมาณภายนอกสถาบัน งบประมาณภายในสถาบัน งบประมาณภายนอกสถาบัน
0.00 390,000.00 0.00 132,600.00
รวมทั้งหมด : 390,000.00 วิทย์ มนุษย์ฯ วิทย์ มนุษย์ฯ
0.00 0.00 132,600.00 0.00
รวมทั้งหมด : 132,600.00
ที่ รายละเอียดงานวิจัย จำนวนเงินวิจัยทั้งหมด จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ
นักวิจัย (%) วิทย์ฯ มนุษย์ฯ
จำนวนงานวิจัยทั้งหมด : 1 จำนวนเงินทั้งหมด : 390,000.00 จำนวนเงินที่ได้รับ : 132,600.00 132,600.00 0.00
1.บริษัท ช้างทอง แลนด์สเคป จำกัด-65-001 การพัฒนาน้ำดื่มและน้ำแร่ที่มีส่วนผสมของสารสำคัญจากกัญชา กัญชงและกระท่อมรวมถึงน้ำดื่มอัลคาไลน์
ช่วงเวลาดำเนินการ : 1/10/2564 ถึง 30/9/2565
งบประมาณภายนอกสถาบัน บริษัทเอกชน บริษัท ช้างทอง แลนด์สเคป จำกัด390,000.00
รวม :390,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูสิต ปุกมณี (34)
คณะวิทยาศาสตร์
132,600.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร บุญปลอด (33)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
รองศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี (33)
วิทยาลัยนานาชาติ
รวม :132,600.000.00