แบบฟอร์มกำหนดเงื่อนไขการแสดงผลข้อมูล
รายงานจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ ของ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2565
หมายเหตุ
- ใช้ข้ลมูลช่วงเวลาสัญญารับทุนดำเนินงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 1/10/2564 ถึง 30/9/2565
- ใช้ข้อมูลนักวิจัยประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 1/6/2565 ถึง 30/5/2566
จำนวนเงินโครงการวิจัยทั้งหมด จำนวนเงินวิจัยที่หน่วยงานได้รับสนับสนุน
งบประมาณภายในสถาบัน งบประมาณภายนอกสถาบัน งบประมาณภายในสถาบัน งบประมาณภายนอกสถาบัน
0.00 1,585,450.00 0.00 237,817.50
รวมทั้งหมด : 1,585,450.00 วิทย์ มนุษย์ฯ วิทย์ มนุษย์ฯ
0.00 0.00 237,817.50 0.00
รวมทั้งหมด : 237,817.50
ที่ รายละเอียดงานวิจัย จำนวนเงินวิจัยทั้งหมด จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ
นักวิจัย (%) วิทย์ฯ มนุษย์ฯ
จำนวนงานวิจัยทั้งหมด : 1 จำนวนเงินทั้งหมด : 1,585,450.00 จำนวนเงินที่ได้รับ : 237,817.50 237,817.50 0.00
1.วช.-65-002 ผลของการเสริมเยื่อหุ้มเมล็ดกาแฟในอาหารไก่ลูกผสมพื้นเมือง (ประดู่หางดำ) เพื่อเพิ่มสมรรถภาพการเจริญเติบโต คุณภาพเนื้อ และการแสดงออกของยีน
ช่วงเวลาดำเนินการ : 1/10/2564 ถึง 30/9/2565
งบประมาณภายนอกสถาบัน หน่วยงานให้ทุนวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ1,585,450.00
รวม :1,585,450.00
อาจารย์ ดร.มงคล ยะไชย (15)
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
237,817.50
รศ.ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก (30)
นอก : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นางสาวพิมพร ดำทวี (15)
นอก : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ.ดร.มนตริ ปัญญาทอง (15)
นอก : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ.ดร.วัชรพงศ์ นรพัลลภ (15)
นอก : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ.ดร.ชมพูนุช หลำแสงกุล (10)
นอก : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รวม :237,817.500.00