แบบฟอร์มกำหนดเงื่อนไขการแสดงผลข้อมูล
รายงานจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ ของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2565
หมายเหตุ
- ใช้ข้ลมูลช่วงเวลาสัญญารับทุนดำเนินงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 1/10/2564 ถึง 30/9/2565
- ใช้ข้อมูลนักวิจัยประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 1/6/2565 ถึง 30/5/2566
จำนวนเงินโครงการวิจัยทั้งหมด จำนวนเงินวิจัยที่หน่วยงานได้รับสนับสนุน
งบประมาณภายในสถาบัน งบประมาณภายนอกสถาบัน งบประมาณภายในสถาบัน งบประมาณภายนอกสถาบัน
0.00 3,972,080.00 0.00 1,008,020.00
รวมทั้งหมด : 3,972,080.00 วิทย์ มนุษย์ฯ วิทย์ มนุษย์ฯ
0.00 0.00 1,008,020.00 0.00
รวมทั้งหมด : 1,008,020.00
ที่ รายละเอียดงานวิจัย จำนวนเงินวิจัยทั้งหมด จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ
นักวิจัย (%) วิทย์ฯ มนุษย์ฯ
จำนวนงานวิจัยทั้งหมด : 2 จำนวนเงินทั้งหมด : 3,972,080.00 จำนวนเงินที่ได้รับ : 1,008,020.00 1,008,020.00 0.00
1.บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)-6 โครงการวิจัยและพัฒนากัญชงซีบีดีเพื่ออุตสาหกรรม
ช่วงเวลาดำเนินการ : 1/10/2564 ถึง 30/9/2565
งบประมาณภายนอกสถาบัน บริษัทเอกชน บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)3,952,080.00
รวม :3,952,080.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตะวัน ฉัตรสูงเนิน (25)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
988,020.00
นายเสกสรร สงจันทึก (15)
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
นายธวัชชัย ชัยธวัชวิถี (15)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
น.ส.วัชรินทร์ จันทวรรณ์ (15)
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
นางสาวจุฑารัตน์ สวาทนุช (15)
นอก : บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)
นายสุทธิชาติ เครือต๊ะมา (15)
นอก : บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)
รวม :988,020.000.00
2.บริษัท บี สมาร์ท ไอเดีย.-65-001 การผลิตปุ๋ยมูลช้างเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์
ช่วงเวลาดำเนินการ : 1/10/2564 ถึง 30/9/2565
งบประมาณภายนอกสถาบัน บริษัทเอกชน บริษัท บี สมาร์ท ไอเดีย จำกัด20,000.00
รวม :20,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญาพร อายุมั่น (100)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
20,000.00
รวม :20,000.000.00