คำอธิบาย
จำนวนอาจารย์และนักวิจัย สำหรับคำนวณใน kpi ระดับคณะ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 - 30 พฤษภาคม 2566)
จำนวนบุคลากรทั้งหมด ทั้งหมด ลาศึกษา คงเหลือ
วิทย์ฯ มนุษย์ฯ รวม วิทย์ฯ มนุษย์ฯ รวม วิทย์ฯ มนุษย์ฯ รวม
94 51.0 43.0 94.0 1.0 3.0 4.0 50.0 40.0 90.0
#ชื่อ-สกุลตำแหน่งวันที่บรรจุวันที่ดำรงตำแหน่ง อ.นับกลุ่มวิทย์ฯกลุ่มมนุษย์ฯลาศึกษา
1 รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร จันทร์ฉาย รองศาสตราจารย์ 11/9/2549 0:00:00 11/9/2549 0:00:00 1
2 รองศาสตราจารย์ ดร.วีรนันท์ ไชยมณี รองศาสตราจารย์ 19/11/2555 0:00:00 19/11/2555 0:00:00 1
3 รองศาสตราจารย์ ดร.แหลมไทย อาษานอก รองศาสตราจารย์ 29/9/2549 0:00:00 29/9/2549 0:00:00 1
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลพร ปานง่อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1/11/2548 0:00:00 1/11/2548 0:00:00 1
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กาญจันดา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 16/8/2547 0:00:00 16/8/2547 0:00:00 1
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา พงษ์การัณยภาส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 9/5/2544 0:00:00 9/5/2544 0:00:00 1
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฑีฆา โยธาภักดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1/4/2551 0:00:00 1/4/2551 0:00:00 1
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจดาว คนยัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 25/10/2548 0:00:00 25/10/2548 0:00:00 1
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อลาภ คำโย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1/12/2552 0:00:00 1/12/2552 0:00:00 1
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตะวัน ฉัตรสูงเนิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1/11/2543 0:00:00 1/11/2543 0:00:00 1
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3/5/2547 0:00:00 3/5/2547 0:00:00 1
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2/5/2548 0:00:00 2/5/2548 0:00:00 1
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดุง สวนพุฒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1/8/2534 0:00:00 1/8/2534 0:00:00 1
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรี ดร.ประเทือง โชคประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 15/1/2536 0:00:00 15/1/2536 0:00:00 1
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญาพร อายุมั่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 20/10/2546 0:00:00 20/10/2546 0:00:00 1
16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิตร์ วรรณคำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 17/4/2549 0:00:00 17/4/2549 0:00:00 1
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราพร ผูกคล้าย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 16/8/2547 0:00:00 16/8/2547 0:00:00 1
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา ศุภวิมลพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1/10/2543 0:00:00 1/10/2543 0:00:00 1
19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพงศ์ ปกแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 16/8/2547 0:00:00 16/8/2547 0:00:00 1
20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักขณา พันธุ์แสนศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1/6/2549 0:00:00 1/6/2549 0:00:00 1
21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา มังกิตะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1/6/2550 0:00:00 1/6/2550 0:00:00 1
22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรศิลป์ มาลัยทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 9/5/2544 0:00:00 9/5/2544 0:00:00 1
23 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัญญู รีรมย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1/5/2535 0:00:00 1/5/2535 0:00:00 1
24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา วณิชชานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 24/8/2548 0:00:00 24/8/2548 0:00:00 1
25 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิกานดา ใหม่เฟย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6/5/2551 0:00:00 6/5/2551 0:00:00 1
26 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิกานต์ คู่วัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 7/6/2547 0:00:00 7/6/2547 0:00:00 1
27 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร พันธุลี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 16/8/2547 0:00:00 16/8/2547 0:00:00 1
28 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ ทองเรือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1/12/2552 0:00:00 1/12/2552 0:00:00 1
29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา วัฒนนภาเกษม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1/6/2547 0:00:00 1/6/2547 0:00:00 1
30 อาจารย์กรรณิการ์ มอญแก้ว อาจารย์ 1/10/2558 0:00:00 1/10/2558 0:00:00 1
31 อาจารย์กฤดิลดา ล้วนเมือง อาจารย์ 3/5/2553 0:00:00 3/5/2553 0:00:00 1
32 อาจารย์กษมา ถาอ้าย อาจารย์ 1/5/2556 0:00:00 1/5/2556 0:00:00 1
33 อาจารย์ ดร.เกศินี วีรศิลป์ อาจารย์ 15/8/2549 0:00:00 15/8/2549 0:00:00 1
34 อาจารย์ ดร.เกษราพร ทิราวงศ์ อาจารย์ 1/10/2543 0:00:00 1/10/2543 0:00:00 1
35 อาจารย์ ดร.ขวัญจรัส เชิงปัญญา อาจารย์ 6/10/2557 0:00:00 6/10/2557 0:00:00 1
36 อาจารย์ ดร.คนิติน สมานมิตร อาจารย์ 2/10/2549 0:00:00 2/10/2549 0:00:00 1
37 อาจารย์ ดร.จันทร์จิรา นันตา อาจารย์ 28/3/2546 0:00:00 28/3/2546 0:00:00 1
38 อาจารย์ ดร.จิรพงศ์ ศรศักดานุภาพ อาจารย์ 1/10/2560 0:00:00 1/10/2560 0:00:00 1
39 อาจารย์ ดร.ฉันทนา ซูแสวงทรัพย์ อาจารย์ 1/6/2554 0:00:00 1/6/2554 0:00:00 1
40 อาจารย์ณฐวุฒ พยัฆคิน อาจารย์ 1/4/2551 0:00:00 1/4/2551 0:00:00 1
41 อาจารย์ดวงพร เพิ่มสุวรรณ อาจารย์ 2/5/2548 0:00:00 2/5/2548 0:00:00 1
42 อาจารย์ ดร.ถมรัตน์ ชัชวาลย์ อาจารย์ 29/10/2555 0:00:00 29/10/2555 0:00:00 1
43 อาจารย์ทิพารัตน์ สหตรงจิตร อาจารย์ 1/10/2558 0:00:00 1/10/2558 0:00:00 1
44 อาจารย์ธนวัฒน์ ปินตา อาจารย์ 2/11/2558 0:00:00 2/11/2558 0:00:00 1
45 อาจารย์ ดร.ธัญญรัตน์ เชื้อสะอาด อาจารย์ 16/8/2547 0:00:00 16/8/2547 0:00:00 1
46 อาจารย์ธิติ วานิชดิลกรัตน์ อาจารย์ 11/3/2562 0:00:00 11/3/2562 0:00:00 1
47 อาจารย์ธีราพัฒน์ จักรเงิน อาจารย์ 1/6/2552 0:00:00 1/6/2552 0:00:00 1
48 อาจารย์ ดร.นฤพนธ์ เลิศกาญจนาพร อาจารย์ 13/10/2541 0:00:00 13/10/2541 0:00:00 1
49 อาจารย์ ดร.นลินี คงสุบรรณ์ อาจารย์ 10/11/2551 0:00:00 10/11/2551 0:00:00 1
50 อาจารย์ ดร.น้ำฝน รักประยูร อาจารย์ 21/5/2547 0:00:00 21/5/2547 0:00:00 1
51 อาจารย์ ดร.นิติกาญจน์ นาคประสม อาจารย์ 3/7/2549 0:00:00 3/7/2549 0:00:00 1
52 อาจารย์ ดร.ปณิธี บุญสา อาจารย์ 1/10/2557 0:00:00 1/10/2557 0:00:00 1
53 อาจารย์ ดร.ประกิตต์ โกะสูงเนิน อาจารย์ 2/5/2548 0:00:00 2/5/2548 0:00:00 1
54 อาจารย์ ดร.ประเจต อำนาจ อาจารย์ 14/6/2545 0:00:00 14/6/2545 0:00:00 1
55 อาจารย์ ดร.ปัญจพร คำโย อาจารย์ 3/12/2550 0:00:00 3/12/2550 0:00:00 1
56 อาจารย์ ดร.ปิยะพิศ ขอนแก่น อาจารย์ 1/12/2559 0:00:00 1/12/2559 0:00:00 1
57 อาจารย์ ดร.พัชรณัฐ ดาวดึงษ์ อาจารย์ 1/10/2543 0:00:00 1/10/2543 0:00:00 1
58 อาจารย์ ดร.พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส อาจารย์ 28/6/2549 0:00:00 28/6/2549 0:00:00 1
59 อาจารย์พิรานันท์ จันทาพูน อาจารย์ 30/10/2560 0:00:00 30/10/2560 0:00:00 1
60 อาจารย์ ดร.มณฑล นอแสงศรี อาจารย์ 1/10/2558 0:00:00 1/10/2558 0:00:00 1
61 อาจารย์มรกต วงศ์หน่อ อาจารย์ 1/7/2552 0:00:00 1/7/2552 0:00:00 1
62 อาจารย์ ดร.รรินธร ธรรมกุลกระจ่าง อาจารย์ 3/9/2561 0:00:00 3/9/2561 0:00:00 1
63 อาจารย์ ดร.รัชนีวรรณ คำตัน อาจารย์ 1/9/2549 0:00:00 1/9/2549 0:00:00 1
64 อาจารย์ ดร.ละออทิพย์ นะโลกา อาจารย์ 1/10/2552 0:00:00 1/10/2552 0:00:00 1
65 อาจารย์ ดร.วรรณอุบล สิงห์อยู่เจริญ อาจารย์ 18/6/2544 0:00:00 18/6/2544 0:00:00 1
66 อาจารย์วรวุฒิ งามพิบูลเวท อาจารย์ 1/3/2549 0:00:00 1/3/2549 0:00:00 1
67 อาจารย์ ดร.วัชรี เลขะวิพัฒน์ อาจารย์ 7/6/2547 0:00:00 7/6/2547 0:00:00 1
68 อาจารย์ ดร.วันทนีย์ แพงศรี อาจารย์ 1/6/2544 0:00:00 1/6/2544 0:00:00 1
69 อาจารย์ ดร.วันวสา วิโรจนารมย์ อาจารย์ 6/6/2559 0:00:00 6/6/2559 0:00:00 1
70 อาจารย์ ดร.วาศิณี ปานจันทร์ อาจารย์ 25/10/2548 0:00:00 25/10/2548 0:00:00 1
71 อาจารย์ ดร.วิลาสินี บุญธรรม อาจารย์ 1/5/2550 0:00:00 1/5/2550 0:00:00 1
72 อาจารย์ ดร.ศรายุทธ ตรีรัตน์ อาจารย์ 9/5/2544 0:00:00 9/5/2544 0:00:00 1
73 อาจารย์ศรีสุดา ทาหาร อาจารย์ 15/9/2549 0:00:00 15/9/2549 0:00:00 1
74 อาจารย์ศศิมินตรา บุญรักษา อาจารย์ 1/10/2558 0:00:00 1/10/2558 0:00:00 1
75 อาจารย์ศิริลักษณ์ สุขเจริญ อาจารย์ 2/11/2561 0:00:00 2/11/2561 0:00:00 1
76 อาจารย์ ดร.ศิริโสภา อินขะ วรรณวงศ์ อาจารย์ 2/4/2555 0:00:00 2/4/2555 0:00:00 1
77 อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข อาจารย์ 1/6/2544 0:00:00 1/6/2544 0:00:00 1
78 อาจารย์ ดร.สมบัติ กันบุตร อาจารย์ 16/9/2556 0:00:00 16/9/2556 0:00:00 1
79 อาจารย์สรียา ทรัพย์ศิริ อาจารย์ 9/4/2552 0:00:00 9/4/2552 0:00:00 1
80 อาจารย์ ดร.สิทธิเดศ ศรีน้อย อาจารย์ 8/11/2547 0:00:00 8/11/2547 0:00:00 1
81 อาจารย์สินีนาฏ สองศรี อาจารย์ 26/8/2553 0:00:00 26/8/2553 0:00:00 1
82 อาจารย์ ดร.สิริยุพา เลิศกาญจนาพร อาจารย์ 1/6/2555 0:00:00 1/6/2555 0:00:00 1
83 อาจารย์ ดร.สุภารัตน์ อำนาจ อาจารย์ 3/5/2547 0:00:00 3/5/2547 0:00:00 1
84 อาจารย์สุมัย หมายหมั้น อาจารย์ 3/6/2556 0:00:00 3/6/2556 0:00:00 1
85 อาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์ อาจารย์ 8/6/2552 0:00:00 8/6/2552 0:00:00 1
86 อาจารย์อโนชา สุภาวกุล อาจารย์ 1/4/2551 0:00:00 1/4/2551 0:00:00 1
87 อาจารย์ ดร.อภิรดี เสียงสืบชาติ อาจารย์ 29/1/2557 0:00:00 29/1/2557 0:00:00 1
88 อาจารย์อลิษา อินจันทร์ อาจารย์ 1/6/2559 0:00:00 1/6/2559 0:00:00 1
89 อาจารย์อัญชลี รัตนธรรม อาจารย์ 2/5/2548 0:00:00 2/5/2548 0:00:00 1
90 อาจารย์ ดร.อำนวยพร ใหญ่ยิ่ง อาจารย์ 1/10/2543 0:00:00 1/10/2543 0:00:00 1
91 อาจารย์ ดร.อิสรีย์ ฮาวปินใจ อาจารย์ 1/8/2561 0:00:00 1/8/2561 0:00:00 1
92 อาจารย์อุบลวรรณ สุภาแสน อาจารย์ 1/8/2543 0:00:00 1/8/2543 0:00:00 1
93 อาจารย์ ดร.เอกอาทิตย์ ฤทธิเดชยิ่ง อาจารย์ 29/11/2556 0:00:00 29/11/2556 0:00:00 1
94 น.ส.สรัญญา โชติรัตน์ นักวิจัย 22/9/2540 0:00:00 22/9/2540 0:00:00 1