แบบฟอร์มกำหนดเงื่อนไขการแสดงผลข้อมูล
รายงานจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ ประจำปีงบประมาณ 2561
หน่วยงานที่มีการเรียนการสอน จำนวนงานวิจัย จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัย จำนวนอาจารย์และนักวิจัย
(เงื่อนไขการนับ = ไม่ศึกษาต่อ และผลรวมสัดส่วนการทำงานวิจัยมากกว่าเท่ากับร้อยละ 50)
สัดส่วนงานวิจัยต่ออาจารย์/นักวิจัย
วิทย์ สังคม เกษตร รวม วิทย์ สังคม เกษตร รวม ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 402 80,593,528.00 30,570,514.00 61,732,321.00 172,896,363.00 145 76 137 358 100.00
1. คณะผลิตกรรมการเกษตร7348,023,454.0048,023,454.0014748100.00
2. คณะบริหารธุรกิจ152,344,479.002,344,479.00181883.33
3. คณะวิทยาศาสตร์11629,502,352.0029,502,352.008282100.00
4. คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร4911,161,909.0011,161,909.003131100.00
5. คณะเศรษฐศาสตร์2013,167,779.0013,167,779.002020100.00
6. คณะพัฒนาการท่องเที่ยว133,830,288.003,830,288.001010100.00
7. คณะศิลปศาสตร์191,589,510.001,589,510.001717100.00
8. คณะสารสนเทศและการสื่อสาร4385,600.00385,600.0044100.00
9. คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ1910,734,283.0010,734,283.0031215100.00
10. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม167,749,672.007,749,672.001313100.00
11. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี122,974,584.002,974,584.001010100.00
12. คณะสัตวแพทยศาสตร์0100.00
13. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ4913,041,815.001,859,680.0014,901,495.00505098.00
14. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร211,581,100.005,156,655.006,737,755.001515100.00
15. วิทยาลัยบริหารศาสตร์111,989,823.001,989,823.0077100.00
16. วิทยาลัยพลังงานทดแทน1814,941,280.0014,941,280.001515100.00
17. วิทยาลัยนานาชาติ42,570,400.00246,700.002,817,100.0033100.00