แบบฟอร์มกำหนดเงื่อนไขการแสดงผลข้อมูล
รายงานจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ ประจำปีการศึกษา 2561
หมายเหตุ
- ใช้ข้ลมูลช่วงเวลาสัญญารับทุนดำเนินงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 1/10/2560 ถึง 30/9/2561
- ใช้ข้อมูลนักวิจัยประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 22/5/2561 ถึง 30/4/2562
หน่วยงานที่มีการเรียนการสอน จำนวนงานวิจัย จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัย จำนวนอาจารย์และนักวิจัย ไม่นับที่ลาศึกษาต่อ
วิทย์ สังคม เกษตร รวม วิทย์ สังคม เกษตร รวม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 370 125,682,545.00 32,222,084.00 0.00 157,904,629.00 218 183 221 622
1. คณะผลิตกรรมการเกษตร5938,181,934.0038,181,934.0025961
2. คณะบริหารธุรกิจ152,245,779.002,245,779.003838
3. คณะวิทยาศาสตร์10926,653,069.0026,653,069.00120120
4. คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร4610,212,846.0010,212,846.004141
5. คณะเศรษฐศาสตร์2013,334,799.0013,334,799.003030
6. คณะพัฒนาการท่องเที่ยว123,655,288.003,655,288.001616
7. คณะศิลปศาสตร์15719,640.00719,640.007272
8. คณะสารสนเทศและการสื่อสาร3335,600.00335,600.0066
9. คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ1810,878,083.0010,878,083.0032124
10. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม167,652,366.007,652,366.003232
11. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี112,882,674.002,882,674.001717
12. คณะสัตวแพทยศาสตร์011
13. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ4912,239,815.002,661,680.0014,901,495.009090
14. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร201,581,100.004,667,375.006,248,475.002929
15. วิทยาลัยบริหารศาสตร์91,784,823.001,784,823.002121
16. วิทยาลัยพลังงานทดแทน1714,891,280.0014,891,280.001919
17. วิทยาลัยนานาชาติ42,817,100.002,817,100.0055