แบบฟอร์มกำหนดเงื่อนไขการแสดงผลข้อมูล
รายงานจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ ของ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี 2561
หมายเหตุ
- ใช้ข้ลมูลช่วงเวลาสัญญารับทุนดำเนินงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 1/10/2560 ถึง 30/9/2561
- ใช้ข้อมูลนักวิจัยประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 22/5/2561 ถึง 30/4/2562
จำนวนเงินโครงการวิจัยทั้งหมด
งบประมาณภายในสถาบัน งบประมาณภายนอกสถาบัน
50,000.00 1,126,000.00
รวมทั้งหมด : 1,176,000.00
จำนวนเงินวิจัยที่หน่วยงานได้รับสนับสนุน
งบประมาณภายในสถาบัน งบประมาณภายนอกสถาบัน
50,000.00 335,600.00
วิทย์ สังคม เกษตร วิทย์ สังคม เกษตร
0.00 50,000.00 0.00 0.00 335,600.00 0.00
รวมทั้งหมด : 385,600.00
ที่ รายละเอียดงานวิจัย จำนวนเงินวิจัยทั้งหมด จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ
นักวิจัย (%) วิทย์ สังคม เกษตร
จำนวนเงินทั้งหมด : 1,176,000.00 จำนวนเงินที่ได้รับ : 385,600.00 0.00 385,600.00 0.00
1.มจ.3-61-001 การพัฒนาสื่อโมบายแอพลิเคชั่นเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้การผลิตลำไยคุณภาพ
งบประมาณภายในสถาบัน / กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่
50,000.00
รวม :50,000.00
อาจารย์วิชญา โคตรฐิติธรรม (100)
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
50,000.00
รวม0.0050,000.000.00
2.สสย.-61-002 การรู้เท่าทันสื่อและความเป็นพลเมืองของผู้ชมในการตรวจสอบเนื้อหาความรุนแรงและมายาคติในละครไทยที่นำไปสู่ความรุนแรงในละคร
งบประมาณภายนอกสถาบัน / อื่น ๆ
สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน
70,000.00
รวม :70,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล (100)
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
70,000.00
รวม0.0070,000.000.00
3.สพภ.-61-001 การพัฒนาฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปกปักรักษาความหลากหลาย ทางชีวภาพและระบบนิเวศลุ่มน้ำเชิงเขาห้วยโจ้
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน)
988,000.00
รวม :988,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย มิ่งธิพล (80)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ นาวาตรีหญิง ดร.อุดมลักขณ์ ธรรมปัญญา (20)
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
197,600.00
รวม0.00197,600.000.00
4.สสย.-61-003 การเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานผ่านภาพยนตร์สั้นและสารคดีเชิงสหวิยาการ
งบประมาณภายนอกสถาบัน / อื่น ๆ
สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน
68,000.00
รวม :68,000.00
อาจารย์กริ่งกาญจน์ เจริญกุล (100)
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
68,000.00
รวม0.0068,000.000.00