แบบฟอร์มกำหนดเงื่อนไขการแสดงผลข้อมูล
รายงานจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ ของ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2561
หมายเหตุ
- ใช้ข้ลมูลช่วงเวลาสัญญารับทุนดำเนินงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 1/10/2560 ถึง 30/9/2561
- ใช้ข้อมูลนักวิจัยประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 22/5/2561 ถึง 30/4/2562
จำนวนเงินโครงการวิจัยทั้งหมด
งบประมาณภายในสถาบัน งบประมาณภายนอกสถาบัน
5,056,000.00 17,083,881.00
รวมทั้งหมด : 22,139,881.00
จำนวนเงินวิจัยที่หน่วยงานได้รับสนับสนุน
งบประมาณภายในสถาบัน งบประมาณภายนอกสถาบัน
2,962,090.00 8,199,819.00
วิทย์ สังคม เกษตร วิทย์ สังคม เกษตร
2,962,090.00 0.00 0.00 8,199,819.00 0.00 0.00
รวมทั้งหมด : 11,161,909.00
ที่ รายละเอียดงานวิจัย จำนวนเงินวิจัยทั้งหมด จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ
นักวิจัย (%) วิทย์ สังคม เกษตร
จำนวนเงินทั้งหมด : 22,139,881.00 จำนวนเงินที่ได้รับ : 11,161,909.00 11,161,909.00 0.00 0.00
1.มจ.2-61-035 การวิเคราะห์เชิงความร้อนของผลิตภัณฑ์จากไบไอชาร์
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
เงินรายได้คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
30,000.00
รวม :30,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นำพร ปัญโญใหญ่ (40)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
12,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพาพร คำแดง (30)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
9,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย (30)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
9,000.00
รวม30,000.000.000.00
2.มจ.2-61-043 การหาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับผลิตเทมเป้จากถั่วเหลืองอินทรีย์
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
เงินรายได้คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
30,000.00
รวม :30,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ ตาลดี (50)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
15,000.00
นางจันทร์จิรา วันชนะ (50)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร / สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร / งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
15,000.00
รวม30,000.000.000.00
3.มจ.2-61-038 การผลิตและคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์โปรตีนบาร์จากถั่วอะซูกิ
งบประมาณภายในสถาบัน / กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เงินรายได้คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
30,000.00
รวม :30,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล เสนพันธุ์ (100)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
30,000.00
รวม30,000.000.000.00
4.สอว.-61-005 นวัตกรรมปลาส้มสมุนไพร Premium เสริม Probiotic
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานเลขาณุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและบริษัท Life Farm Land Co.,Ltd
456,000.00
รวม :456,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน (60)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน (30)
คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล เสนพันธุ์ (10)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
45,600.00
รวม45,600.000.000.00
5.มจ.2-61-041 การพัฒนากระบวนการสกัดสารไฟโคไซยานินความเข้มข้นสูงจากสาหร่ายสไปรูลิน่าในระดับอุตสาหกรรม
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
เงินรายได้คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
30,000.00
รวม :30,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศ (70)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
21,000.00
อาจารย์พิสุทธิ์ กลิ่นขจร (30)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
9,000.00
รวม30,000.000.000.00
6.สอว.-61-003 การพัฒนาเครื่องฟักไข่ระบบอัตโนมัติ และตู้เกิดเพื่อการพานิชย์
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์
250,000.00
รวม :250,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิชัย อัศวราชันย์ (100)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
250,000.00
รวม250,000.000.000.00
7.มจ.1-61-107 อิทธิพลของโคพิกเมนต์เทชันต่อความคงตัวของแอนโทไซยานินในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพร
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
288,600.00
รวม :288,600.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคประสม (60)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
173,160.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพงศ์ ปกแก้ว (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ นาคประสม (10)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
28,860.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี อารีศรีสม (10)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หยาดฝน ทนงการกิจ (10)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
28,860.00
รวม230,880.000.000.00
8.มจ.2-61-032 การสกัดสารฟีนอลิกจากขิงโดยวิธีไมโครเวฟร่วมและการพัฒนากระบวนการกักเก็บขิงผง
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
เงินรายได้คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
30,000.00
รวม :30,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ นาคประสม (60)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
18,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคประสม (40)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
12,000.00
รวม30,000.000.000.00
9.สกว.-61-018 การพัฒนาเกษตรกรชาวสวนลำไยของภาคเหนือตอนบน เพื่อยกระดับสู่ธุรกิจการผลิตลำไยแนวใหม่
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานกองทุนสนับสนุนวิจัย
6,263,146.00
รวม :6,263,146.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยะดา ชัยเวช (15)
คณะบริหารธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย (20)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ (20)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
นางจิรนันท์ เสนานาญ (15)
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร / กองบริหารงานวิจัย / งานบริหารเงินทุนวิจัย
รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล (15)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
939,471.90
อาจารย์ ดร.วินัย บังคมเนตร (5)
คณะบริหารธุรกิจ
ผศ.ยุทธนา เขาสุเมรุ (5)
[นอก] สถาบันเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ผศ.ดร.สุภัค มหัทธนพรรค (5)
[นอก] คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา
รวม939,471.900.000.00
10.วศ.61-003-005 Briquette production from rice husk by using screw compaction
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
562,000.00
รวม :562,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย (50)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
281,000.00
รวม281,000.000.000.00
11.มจ.1-61-039 การทำนายประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพจากสลัดจ์บ่อเกรอะด้วยการติดตามและออกแบบกลุ่มประชากรจุลินทรีย์
งบประมาณภายในสถาบัน / กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้
287,600.00
รวม :287,600.00
อาจารย์ ดร.มุจลินทร์ ผลจันทร์ (60)
คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช เนียมทรัพย์ (20)
คณะวิทยาศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.พูนพัฒน์ พูนน้อย (20)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
57,520.00
รวม57,520.000.000.00
12.สกว.-61-006 การพัฒนาลำดับขั้นตอนวิธีทางคอมพิวเตอร์วิชันเพื่อคัดขนาดของกุ้งสดเด็ดหัวไว้หาง
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
785,820.00
รวม :785,820.00
รองศาสตราจารย์ ดร.พูนพัฒน์ พูนน้อย (100)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
785,820.00
รวม785,820.000.000.00
13.มจ.1-61-051 แผ่นยางปูพื้นจากวัสดุเหลือทิ้งจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
งบประมาณภายในสถาบัน / กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้
287,600.00
รวม :287,600.00
อาจารย์ ดร.วรวรรณ เพชรอุไร (60)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
172,560.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ไชยชนะ (40)
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
รวม172,560.000.000.00
14.วศ.61-006-008 การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานความร้อนสำหรับการอบแห้งในพาราโบลาโดม
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับชาติ
มีชื่อร่วมกับหน่วยงานอื่น
765,000.00
รวม :765,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพาพร คำแดง (50)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
382,500.00
รวม382,500.000.000.00
15.มจ.1-61-132 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือทิ้งของอุตสาหกรรมน้ำส้มโดยการสกัดและกลั่นน้ำมันหอมระเหย สารฟีโนลิกทั้งหมด และเพคตินแบบไมโครเวพร่วม จากเปลือกและเมล็ดของส้มเขียวหวาน
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
287,600.00
รวม :287,600.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ นาคประสม (60)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
172,560.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ (20)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคประสม (20)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
57,520.00
รวม230,080.000.000.00
16.มจ.1-61-033 การลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในวัสดุผสมระหว่างดินและน้ำยางคอมพาวนด์ด้วยสารดูดซับกลิ่น
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
269,900.00
รวม :269,900.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินันท์ รัตนพรหม (60)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
161,940.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภัสถ์ จันทร์มี (40)
คณะวิทยาศาสตร์
รวม161,940.000.000.00
17.มจ.2-61-033 การผลิตน้ำผลไม้ผงแบบอินทรีย์สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
เงินรายได้คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
30,000.00
รวม :30,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนันท์ภัสร์ ราษฎร์นิยม (100)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
30,000.00
รวม30,000.000.000.00
18.มจ.2-61-036 การพัฒนาสูตรขนมกลีบลำดวนลดน้ำตาลและเสริมใยอาหาร
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
เงินรายได้คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
30,000.00
รวม :30,000.00
อาจารย์ ดร.จิตราพร งามพีระพงศ์ (100)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
30,000.00
รวม30,000.000.000.00
19.มจ.2-61-039 วัสดุทดแทนไม้อัดจากเศษวัสดุทางการเกษตรโดยมีน้ำยางพาราเป็นตัวประสาน
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
เงินรายได้คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
30,000.00
รวม :30,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิไลวรรณ พรประสิทธิ์ (100)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
30,000.00
รวม30,000.000.000.00
20.มจ.2-61-045 การยืดอายุมะพร้าวน้ำหอมอินทรีย์ปอกเปลือกด้วยวิธีความดันสูง
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
เงินรายได้คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
30,000.00
รวม :30,000.00
อาจารย์มุกริน หนูคง (100)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
30,000.00
รวม30,000.000.000.00
21.มจ.1-61-049 อิทธิพลของรูปแบบของยีน Waxy ต่อปริมาณอะมิโลสและความคงตัวของแป้งสุกในข้าวไทย
งบประมาณภายในสถาบัน / กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
งบประมารแผ่นดินแม่โจ้
288,600.00
รวม :288,600.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพเยาว์ คบพิมาย (40)
คณะวิทยาศาสตร์
อาจารย์ ดร.ศรัณย์ จันทร์ทะเล (20)
คณะศิลปศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ หวังเจริญ (20)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
57,720.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ แสงทอง (20)
คณะวิทยาศาสตร์
รวม57,720.000.000.00
22.มจ.1-61-068 วัสดุผสมระหว่างดินและน้ำยางคอมพาวนด์เสริมแรงด้วยเส้นใยคาร์บอน
งบประมาณภายในสถาบัน / กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้
272,100.00
รวม :272,100.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภัสถ์ จันทร์มี (50)
คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินันท์ รัตนพรหม (30)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
81,630.00
อาจารย์ ดร.สุภาพร ดาวทอง (20)
คณะวิทยาศาสตร์
รวม81,630.000.000.00
23.สวก.-61-004.2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไทยพื้นบ้านอาลัวไร้กลูเตนสำหรับผู้ป่วยลำไส้อักเสบจากการแพ้กลูเตนและขนมหม้อแกงแคลอรี่ต่ำไร้ไขมันจากกะทิและไร้คอเลสเตอรอลจากไข่สำหรับผู้สูงอายุจากถั่วแดงหลวงท้องถิ่น
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน)
0.00
รวม :0.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวาลี ชมภูรัตน์ (100)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
0.00
รวม0.000.000.00
24.สอว.-61-001 การพัฒนาระบบโรงเชือดตามมาตรฐานฮาลาล
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์
960,000.00
รวม :960,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนนันท์ ศุภกิจจานนท์ (60)
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
น.ส.นิตยา ถาวัน (20)
อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร
อาจารย์ ดร.กัลย์ กัลยาณมิตร (20)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
192,000.00
รวม192,000.000.000.00
25.สอว.-61-004 การพัฒนาเครื่องต้นแบบระบบ Osmotic dehydration สำหรับผลไม้ด้วยเทคนิคพัลส์สนามไฟฟ้า
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์
1,780,000.00
รวม :1,780,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิชัย อัศวราชันย์ (50)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
890,000.00
นายนิติกร วงค์จัทร์แก้ว (25)
[นอก] บริษัทไดอิเล็กทริคเทคโนโลยีจำกัด
นายทัดชัย ภมรฉ่ำ (25)
[นอก] บริษัทเฟบิกซ์ อินเตอร์เนชั่นเนลจำกัด
รวม890,000.000.000.00
26.สวทช.-61-009 การออกแบบเครื่องจักรสำหรับกระบวนการอัดเม็ดลูกอมขิง
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
561,000.00
รวม :561,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพาพร คำแดง (40)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
224,400.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย (30)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
168,300.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นำพร ปัญโญใหญ่ (30)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
168,300.00
รวม561,000.000.000.00
27.มจ.1-61-001 ประสิทธิภาพของไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ที่ผลิตจากกากเห็ดหลินจือโดยเอนไซม์ ไคโตซาเนสจากแบคทีเรียต่อการยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็ง
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
275,300.00
รวม :275,300.00
รองศาสตราจารย์ ดร.มงคล ถิรบุญยานนท์ (50)
คณะวิทยาศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา แดงปรก (20)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
55,060.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา คงจรูญ (15)
คณะวิทยาศาสตร์
อาจารย์ ดร.จุฑามาศ มณีวงศ์ (15)
คณะวิทยาศาสตร์
รวม55,060.000.000.00
28.มจ.1-61-011 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางโฟมจากยางธรรมชาติโดยใช้รำสกัดน้ำมันเป็นสารตัวเติม
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้
287,700.00
รวม :287,700.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดริญญา มูลชัย (100)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
287,700.00
รวม287,700.000.000.00
29.มจ.1-61-079 การย่อยสลายทางชีวภาพ ความสามารถในการสลายตัว และผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ของวัสดุปลูกชีวมวลที่ใช้น้ำยางธรรมชาติเป็นตัวประสาน
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
287,600.00
รวม :287,600.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิไลวรรณ พรประสิทธิ์ (100)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
287,600.00
รวม287,600.000.000.00
30.มจ.1-61-110 การผลิตแผ่นเมี่ยงเวียดนามจากแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่และแป้งข้าวลืมผัว
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
287,600.00
รวม :287,600.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หยาดฝน ทนงการกิจ (80)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
230,080.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคประสม (10)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
28,760.00
นริศรา วิชิต (10)
[นอก] คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่
รวม258,840.000.000.00
31.มจ.2-61-037 ผลของน้ำมันมะรุม น้ำมันงาม้อน และน้ำมันไจเจอร์ต่อสมบัติยางที่เติมสารนาโนซิลิกา
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
เงินรายได้คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
30,000.00
รวม :30,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวโรฒ บุญราศรี (100)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
30,000.00
รวม30,000.000.000.00
32.มจ.2-61-040 เปรียบเทียบสมบัติของฟองน้ำยางธรรมชาติเมื่อใช้หัวตีของเครื่องผสมแบบต่างๆ
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
เงินรายได้คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
30,000.00
รวม :30,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดริญญา มูลชัย (50)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
15,000.00
น.ส.อรุณศรี เอี่ยมรัมย์ (50)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร / สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร / งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
15,000.00
รวม30,000.000.000.00
33.สวก.-61-002 การพัฒนาเทคโนโลยีดักจับและควบคุมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากอุสาหกรรมผลิตเอทานอลเพื่อใช้เพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลิน่าด้วยระบบฟาร์มสาหร่ายอัจฉริยะ
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
2,613,000.00
รวม :2,613,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศ (55)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
1,437,150.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร (15)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
391,950.00
รองศาสตราจารย์ ดร.จตุรภัทร วาฤทธิ์ (15)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
391,950.00
รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.จงกล พรมยะ (15)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
รวม2,221,050.000.000.00
34.มจ.2-61-044 กระบวนการทำให้ถั่วเหลืองสุกเพื่อเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
เงินรายได้คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
30,000.00
รวม :30,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร สืบค้า (60)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
18,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัวเรียม มณีวรรณ์ (30)
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
ผศ.ดร.ระวิน สือค้า (10)
[นอก] -
รวม18,000.000.000.00
35.มจ.2-61-047 การประเมินสมรรถนะของเครื่องตะบันน้ำต้นแบบ
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
เงินรายได้คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
30,000.00
รวม :30,000.00
อาจารย์ ดร.ญาณากร สุทัสนมาลี (50)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
นายประพันธ์ จิโน (50)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร / สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร / งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
15,000.00
รวม15,000.000.000.00
36.มจ.1-61-124 การกระตุ้นการสร้างพฤกษเคมีในต้นกล้าข้าวเหนียวสันป่าตองโดยใช้สารละลายโปรลีน
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
288,600.00
รวม :288,600.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา คงจรูญ (60)
คณะวิทยาศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.มงคล ถิรบุญยานนท์ (20)
คณะวิทยาศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา แดงปรก (20)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
57,720.00
รวม57,720.000.000.00
37.มจ.1-61-054 การอนุรักษ์พลังงานในอาคารโดยใช้กำแพงทรอมบ์ที่ใช้วัสดุเหลือทิ้งจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นวัสดุในการสร้างร่วมกับท่อลมแสงอาทิตย์
งบประมาณภายในสถาบัน / กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้
287,600.00
รวม :287,600.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ไชยชนะ (30)
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี (20)
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสริมสุข บัวเจริญ (20)
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน หอมดวง (20)
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
อาจารย์ ดร.วรวรรณ เพชรอุไร (10)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
28,760.00
รวม28,760.000.000.00
38.สกว.-61-010 วัสดุกำบังรังสีนิวตรอนที่ถูกปลดปล่อยจากการฉายโฟตอนพลังงานสูงด้วยเครื่องฉายรังสีชนิดเครื่องเร่งอนุภาคทางการแพทย์ที่ประกอบด้วยวัสดุหลายชั้นของยางพาราธรรมชาติและโบรอนและชั้นของยางพาราและเหล็กออกไซด์(Fe2O3)
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
584,970.00
รวม :584,970.00
ดร.ชญานิษฐ์ จำปี (60)
[นอก] คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินันท์ รัตนพรหม (20)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
116,994.00
รศ.ดร.สุชาติ โกทันย์ (10)
[นอก] คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดร.แสนคำ นุเสน (5)
[นอก] คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นางสาว นัฐพร คำวัง (5)
[นอก] สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)
นายสหการ มณฑลวัฒนา (5)
[นอก] สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)
นายธิติ เรืองสีสำราญ (5)
[นอก] สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)
รวม116,994.000.000.00
39.สวทช.-61-010 การออกแบบเครื่องจักรสำหรับประหยัดพลังงานในกระบวนการทอดแคบหมู
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
580,000.00
รวม :580,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นำพร ปัญโญใหญ่ (40)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
232,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพาพร คำแดง (30)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
174,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย (30)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
174,000.00
รวม580,000.000.000.00
40.สวก.-61-007.1 การศึกษาคุณสมบัติของถั่วแดงหลวงเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นราเม็งกลูเตนและแผ่นแป้งเกี๊ยวไร้กลูเตนเพื่อสุขภาพจากแป้งถั่วแดง
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานการพัฒนาวิจัยเกษตร
0.00
รวม :0.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวาลี ชมภูรัตน์ (60)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
0.00
อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ แก้วคำ (40)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
0.00
รวม0.000.000.00
41.วศ.61-003-004 Optimized Fermentation of Dried Longan Wine
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับชาติ
พสวท.
499,125.00
รวม :499,125.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ ตาลดี (50)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
249,562.50
รวม249,562.500.000.00
42.มจ.1-61-051 แผ่นยางปูพื้นจากวัสดุเหลือทิ้งจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
287,600.00
รวม :287,600.00
อาจารย์ ดร.วรวรรณ เพชรอุไร (80)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
230,080.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ไชยชนะ (20)
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
รวม230,080.000.000.00
43.มจ.2-61-031 การเพิ่มมูลค่าและการใช้ประโยชน์จากเมล็ดกาแฟที่ไม่ได้คุณภาพสำหรับการผลิตลูกอมกาแฟชนิดแข็ง
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
เงินรายได้คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
30,000.00
รวม :30,000.00
อาจารย์ ดร.ภานาถ แสงเจริญรัตน์ (60)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
18,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคประสม (20)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
6,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ นาคประสม (20)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
6,000.00
รวม30,000.000.000.00
44.มจ.2-61-034 การพัฒนากาแฟอาราบิก้าอินทรีย์สู่รูปแบบผลิตภัณฑ์กาแฟอัดเม็ด สำเร็จรูป
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
เงินรายได้คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
30,000.00
รวม :30,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคประสม (60)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
18,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ นาคประสม (10)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
3,000.00
อาจารย์ ดร.ภานาถ แสงเจริญรัตน์ (10)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
3,000.00
นายทองลา ภูคำวงศ์ (10)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร / สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร / งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
3,000.00
นายสุมิตร เชื่อมชัยตระกูล (10)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร / สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร / งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
3,000.00
รวม30,000.000.000.00
45.มจ.2-61-042 การพัฒนาประสิทธิภาพของเตาเผาถ่านชีวภาพ
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
เงินรายได้คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
30,000.00
รวม :30,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพาพร คำแดง (40)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
12,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย (30)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
9,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นำพร ปัญโญใหญ่ (30)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
9,000.00
รวม30,000.000.000.00
46.สกว.-61-006 การพัฒนาลำดับขั้นตอนวิธีทางคอมพิวเตอร์วิชันเพื่อคัดขนาดของกุ้งสดเด็ดหัวไว้หาง
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
785,820.00
รวม :785,820.00
รองศาสตราจารย์ ดร.พูนพัฒน์ พูนน้อย (100)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
785,820.00
รวม785,820.000.000.00
47.มจ.2-61-046 กระบวนการผลิตโปรตีนเข้มข้นจากกากถั่วเขียว
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
เงินรายได้คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
30,000.00
รวม :30,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หยาดฝน ทนงการกิจ (100)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
30,000.00
รวม30,000.000.000.00
48.มจ.1-60-062/61-084.4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ฟิชฟิงเกอร์และฟิชเบอร์เกอร์แช่เยือกแข็งจากปลาดุกรัสเซีย
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
0.00
รวม :0.00
รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา แดงปรก (80)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
0.00
อาจารย์ ดร.วาธิณี อินทรพงษ์นุวัฒน์ (20)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
รวม0.000.000.00
49.ศฟ-61-001 การวัลคาไนซ์น้ำยางธรรมชาติโดยใช้ลำอนุภาคอิเล็กตรอน
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์
200,000.00
รวม :200,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิไลวรรณ พรประสิทธิ์ (50)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
100,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดริญญา มูลชัย (50)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
100,000.00
รวม200,000.000.000.00