แบบฟอร์มกำหนดเงื่อนไขการแสดงผลข้อมูล
รายงานจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ ของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2561
หมายเหตุ
- ใช้ข้ลมูลช่วงเวลาสัญญารับทุนดำเนินงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 1/10/2560 ถึง 30/9/2561
- ใช้ข้อมูลนักวิจัยประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 22/5/2561 ถึง 30/4/2562
จำนวนเงินโครงการวิจัยทั้งหมด
งบประมาณภายในสถาบัน งบประมาณภายนอกสถาบัน
3,945,700.00 11,625,335.00
รวมทั้งหมด : 15,571,035.00
จำนวนเงินวิจัยที่หน่วยงานได้รับสนับสนุน
งบประมาณภายในสถาบัน งบประมาณภายนอกสถาบัน
3,295,060.00 11,606,435.00
วิทย์ สังคม เกษตร วิทย์ สังคม เกษตร
2,460,180.00 834,880.00 0.00 10,581,635.00 1,024,800.00 0.00
รวมทั้งหมด : 14,901,495.00
ที่ รายละเอียดงานวิจัย จำนวนเงินวิจัยทั้งหมด จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ
นักวิจัย (%) วิทย์ สังคม เกษตร
จำนวนเงินทั้งหมด : 15,571,035.00 จำนวนเงินที่ได้รับ : 14,901,495.00 13,041,815.00 1,859,680.00 0.00
1.TRRSK-61-001.3 การประเมินมูลค่าบริการของระบบนิเวศแหล่งน้ำบริเวณพื้นที่ดำเนินการส่งเสริมการปลูกอ้อยและอุตสาหกรรมน้ำตาล จังหวัดสกลนคร
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับท้องถิ่น
กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรืองลิน
0.00
รวม :0.00
อาจารย์ ดร.ประเจต อำนาจ (30)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
0.00
อาจารย์วรวุฒิ งามพิบูลเวท (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
0.00
อาจารย์ ดร.สุภารัตน์ อำนาจ (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
0.00
ผศ.ดร.ภูวดล โดยดี (10)
[นอก] มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาจารย์กษมา ถาอ้าย (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
0.00
อาจารย์สุมัย หมายหมั้น (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
0.00
รวม0.000.000.00
2.TRRSK-61-001.6 การประเมินมูลค่าบริการของระบบนิเวศด้านความอุดมสมบูรณ์ของดินและการกักเก็บคาร์บอนในดิน บริเวณพื้นที่ดำเนินการส่งเสริมการปลูกอ้อยและอุตสาหกรรมน้ำตาลจังหวัดสกลนคร
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับท้องถิ่น
กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรืองลิน
0.00
รวม :0.00
อาจารย์ ดร.ประเจต อำนาจ (25)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
0.00
น.ส.สุปราณี แก้วเทียน (25)
อาจารย์สุมัย หมายหมั้น (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
0.00
อาจารย์กษมา ถาอ้าย (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
0.00
อาจารย์วรวุฒิ งามพิบูลเวท (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
0.00
ดร.พรทิพย์ โพนตุแสง (10)
[นอก] มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นางอุษา จักราช (5)
[นอก] สำนักงานพัฒนาที่ดิน จ.ขอนแก่น
นางฤดี โคตรชารี (5)
[นอก] สำนักงานพัฒนาที่ดิน จ.ขอนแก่น
รวม0.000.000.00
3.TRRSK-61-001.9 การประเมินมูลค่าบริการของระบบนิเวศด้านการสูญเสียหน้าดินอันเกิดจากการชะล้างพังทลายในระบบนิเวศเกษตรเมื่อเทียบกับในระบบนิเวศป่าไม้บริเวณพื้นที่ดำเนินการส่งเสริมการปลูกอ้อยและอุตสาหกรรมน้ำตาลจังหวัดสกลนคร
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับท้องถิ่น
กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรืองลิน
0.00
รวม :0.00
อาจารย์ ดร.ประเจต อำนาจ (40)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
0.00
อาจารย์วรวุฒิ งามพิบูลเวท (20)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
0.00
อาจารย์สุมัย หมายหมั้น (20)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
0.00
อาจารย์กษมา ถาอ้าย (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
0.00
อ.ดร.สุปราณี ศรีทำบุญ (10)
[นอก] สำนักงานพัฒนาที่ดิน จ.ขอนแก่น
รวม0.000.000.00
4.มจ.2-61-011 ระบบตรวจวัดสภาพแวดล้อมด้วยเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายสำหรับ Seselimairei H.Wolf
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ
30,000.00
รวม :30,000.00
อาจารย์ณฐวุฒ พยัฆคิน (70)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
21,000.00
อาจารย์ ดร.มณฑล นอแสงศรี (15)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
4,500.00
อาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์ (15)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
4,500.00
รวม9,000.0021,000.000.00
5.มจ.1-61-120 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุจังหวัดแพร่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
123,300.00
รวม :123,300.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัญญู รีรมย์ (100)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
123,300.00
รวม0.00123,300.000.00
6.มจ.2-61-019 บทบาทของสภาองค์กรชุมชนในการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดแพร่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ
20,000.00
รวม :20,000.00
อาจารย์อุบลวรรณ สุภาแสน (60)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
12,000.00
อาจารย์ ดร.ปิยะพิศ ขอนแก่น (40)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
8,000.00
รวม0.0020,000.000.00
7.มจ.1-61-104 ผลกระทบ การปรับตัวและความต้องการสวัสดิการของครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวในพื้นที่ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
98,700.00
รวม :98,700.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิกานดา ใหม่เฟย (100)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
98,700.00
รวม0.0098,700.000.00
8.มจ.1-61-107 อิทธิพลของโคพิกเมนต์เทชันต่อความคงตัวของแอนโทไซยานินในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพร
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
288,600.00
รวม :288,600.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคประสม (60)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพงศ์ ปกแก้ว (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
28,860.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ นาคประสม (10)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี อารีศรีสม (10)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หยาดฝน ทนงการกิจ (10)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
รวม28,860.000.000.00
9.มจ.2-61-015 การศึกษาปัจจัยแวดล้อมเชิงพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการปลูกชาเมี่ยงร่วมกับป่าไม้เพื่อการเพิ่มศักยภาพการผลิตอย่างยั่งยืน
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ
22,500.00
รวม :22,500.00
อาจารย์ ดร.ประเจต อำนาจ (75)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
16,875.00
อาจารย์วรวุฒิ งามพิบูลเวท (15)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
3,375.00
นายเปรมชัย สุทธคุณ (15)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ / สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ / งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
รวม20,250.000.000.00
10.มจ.1-61-135 รูปแบบการเข้าถึงปัญญาเรื่องมหาสติปัฏฐาน ๔
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
271,400.00
รวม :271,400.00
น.ส.สรัญญา โชติรัตน์ (70)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ / สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ / งานบริการวิชาการและวิจัย
189,980.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ฉัตรสูงเนิน (30)
คณะศิลปศาสตร์
รวม0.00189,980.000.00
11.มจ.1-61-086 การศึกษาเปรียบเทียบสารประกอบที่ว่องไวปฏิกิริยาต่อกระบวนการเมตาบอลิซึมในช่วงระหว่างการงอกของเมล็ดพืช
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
288,600.00
รวม :288,600.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลพร ปานง่อม (60)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
173,160.00
อาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์ (20)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
57,720.00
อาจารย์ ดร.ธัญญรัตน์ เชื้อสะอาด (20)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
57,720.00
รวม288,600.000.000.00
12.มจ.1-61-047 การศึกษาการเจริญเติบโต และต้นทุนที่ใช้ของโคเนื้อระยะรุ่นในการใช้แปลงหญ้าผสมถั่วเป็นพืชอาหารสัตว์
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
287,600.00
รวม :287,600.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจดาว คนยัง (50)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
143,800.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิตร์ วรรณคำ (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
28,760.00
อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
28,760.00
อุดร วงศ์นาค (10)
[นอก] มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรศิลป์ มาลัยทอง (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
28,760.00
นายสมศักดิ์ กันถาด (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ / สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ / งานบริหารและธุรการ
รวม230,080.000.000.00
13.TRRSK-61-001.1 การประเมินมูลค่าบริการของระบบนิเวศด้านความหลากหลายและการใช้ผลผลิตของป่าในระบบนิเวศป่าไม้ บริเวณพื้นที่ดำเนินการส่งเสริมการปลูกอ้อยและอุตสาหกรรมน้ำตาลจังหวัดสกลนคร
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับท้องถิ่น
กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรืองลิน
0.00
รวม :0.00
อาจารย์สุมัย หมายหมั้น (30)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
0.00
อาจารย์ ดร.ประเจต อำนาจ (30)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
0.00
อาจารย์วรวุฒิ งามพิบูลเวท (30)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
0.00
อาจารย์กษมา ถาอ้าย (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
0.00
รวม0.000.000.00
14.TRRSK-61-001.4 การประเมินมูลค่าบริการของระบบนิเวศนาข้าวบริเวณพื้นที่ดำเนินการส่งเสริมการปลูกอ้อยและอุตสาหกรรมน้ำตาล จังหวัดสกลนคร
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับท้องถิ่น
กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรืองลิน
0.00
รวม :0.00
อาจารย์ ดร.ประกิตต์ โกะสูงเนิน (40)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
0.00
อาจารย์ ดร.ประเจต อำนาจ (30)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
0.00
อาจารย์วรวุฒิ งามพิบูลเวท (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
0.00
อาจารย์สุมัย หมายหมั้น (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
0.00
อาจารย์กษมา ถาอ้าย (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
0.00
รวม0.000.000.00
15.TRRSK-61-001.7 การประเมินมูลค่าบริการของระบบนิเวศด้านพรรณไม้ยืนต้นในระบบนิเวศป่าไม้บริเวณพื้นที่ดำเนินการส่งเสริมการปลูกอ้อยและอุตสาหกรรมน้ำตาล จังหวัดสกลนคร
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับท้องถิ่น
กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรืองลิน
0.00
รวม :0.00
อาจารย์สุมัย หมายหมั้น (30)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
0.00
อาจารย์ ดร.ประเจต อำนาจ (25)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
0.00
อาจารย์วรวุฒิ งามพิบูลเวท (25)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
0.00
นายปรีชา คุ้มสีไวย์ (10)
[นอก] มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
อาจารย์กษมา ถาอ้าย (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
0.00
รวม0.000.000.00
16.สพภ.-61-005 การใช้ลักษณะเชิงปฏิบัติการของพรรณพืชเพื่อทำนายสมรรถภาพการจับยึดคาร์บอนไดออกไซด์(CO2)ของไม้ยืนต้นในพื้นที่ชายป่าผลัดใบที่เกิดจากการทำไร่ข้าวโพดในพื้นที่สูงชันบริเวณลุ่มน้ำแม่คำมีจังหวัดแพร่
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน)
990,000.00
รวม :990,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.แหลมไทย อาษานอก (100)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
990,000.00
รวม990,000.000.000.00
17.สวก.-61-003 การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับต้น ใบ เปลือกและซังข้าวโพดสู่ผลิตภัณฑ์กระถาง
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน)
774,722.00
รวม :774,722.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี (100)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
774,722.00
รวม774,722.000.000.00
18.สสส.-61-001 การจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมในชุมชนบ้านแม่ทราย หมู่ 4 ตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
63,000.00
รวม :63,000.00
นางระวีรรณ วงค์ทอง (20)
[นอก] ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ตำบลแม่ทราย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร พันธุลี (50)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
31,500.00
อาจารย์ ดร.ประเจต อำนาจ (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
6,300.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา วณิชชานนท์ (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
6,300.00
อาจารย์ ดร.จักรกฤช เตโช (10)
คณะวิทยาศาสตร์
รวม6,300.0037,800.000.00
19.สวทช.(น)-61-003 บทบาทของเชื้อจุลินทรีย์คุณภาพของเถ้าและภาชนะที่ใช้ก่อหม้อห้อมที่มีความสามารถในการเปลี่ยนสีอินดิโกในการผลิตสีย้อมห้อมแบบธรรมชาติเพื่อการผลิตสีย้อมแบบยั่งยืน
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เครือข่ายภาคเหนือ
200,000.00
รวม :200,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร จันทร์ฉาย (100)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
200,000.00
รวม200,000.000.000.00
20.มจ.1-61-004 ผลของสารสกัดสมุนไพรต่อการติดเชื้อ Nosemaspp.ในรังผึ้ง
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
288,700.00
รวม :288,700.00
รองศาสตราจารย์ ดร.วีรนันท์ ไชยมณี (70)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
202,090.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรศิลป์ มาลัยทอง (30)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
86,610.00
รวม288,700.000.000.00
21.มจ.2-61-009 การค้นหาสารยับยั้งการทำงานของเอนไซม์รีเวิร์สทรานส์คริปเตสจากไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่องในแมวโดยเทคนิคการทดลองในคอมพิวเตอร์และการทดลองในห้องปฎิบัติการ
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ
42,000.00
รวม :42,000.00
อาจารย์ ดร.ขวัญจรัส เชิงปัญญา (80)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
33,600.00
อาจารย์ ดร.วาศิณี ปานจันทร์ (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
4,200.00
อาจารย์ ดร.วันทนีย์ แพงศรี (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
4,200.00
รวม42,000.000.000.00
22.มจ.2-61-018 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการกำหนดลักษณะเชิงพื้นที่ในการจัดการสิ่งแวดล้อม
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ
22,500.00
รวม :22,500.00
อาจารย์ ดร.ปิยะพิศ ขอนแก่น (60)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
13,500.00
อาจารย์อุบลวรรณ สุภาแสน (40)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
9,000.00
รวม0.0022,500.000.00
23.มจ.2-61-023 ความพร้อมในการเรียนภาษาอังกฤษด้วยการชี้นำตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ
15,000.00
รวม :15,000.00
อาจารย์อลิษา อินจันทร์ (50)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
7,500.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ฉัตรสูงเนิน (50)
คณะศิลปศาสตร์
รวม0.007,500.000.00
24.มจ.2-61-010 การออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบระบบสูบน้ำพลังงานกลต้นทุนต่ำเพื่อการส่งน้ำทางการเกษตร
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ
30,000.00
รวม :30,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี (60)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
18,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักขณา พันธุ์แสนศรี (40)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
12,000.00
รวม18,000.0012,000.000.00
25.มจ.2-61-013 การแยกสารสกัดแอลคาลอยด์จากเปลืองรากมะตูมด้วยเทคนิคทางโครมาโทกราฟี
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ
22,500.00
รวม :22,500.00
อาจารย์ ดร.วันทนีย์ แพงศรี (90)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
20,250.00
อาจารย์ ดร.ขวัญจรัส เชิงปัญญา (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
2,250.00
รวม22,500.000.000.00
26.มจ.2-61-017 กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กรณีศึกษาสำนักงานยุติธรรมจังหวัดแพร่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ
25,000.00
รวม :25,000.00
อาจารย์ ดร.นิติกาญจน์ นาคประสม (60)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
15,000.00
อาจารย์ ดร.เกศินี วีรศิลป์ (30)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
7,500.00
อาจารย์ ดร.เชษฐ์ ใจเพชร (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
รวม0.0022,500.000.00
27.มจ.2-61-022 กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัมนาทักษะภาษาอังกฤษของกลุ่มเกษตรกรอัจฉริยะใน 4 จังหวัดภาคเหนือ
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ
20,000.00
รวม :20,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กาญจันดา (60)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
12,000.00
อาจารย์ ดร.น้ำฝน รักประยูร (15)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
3,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิกานต์ คู่วัฒนา (15)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
3,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา ศุภวิมลพันธ์ (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
2,000.00
รวม5,000.0015,000.000.00
28.มจ.1-61-121 ความเข้าใจต่อรัฐสวัสดิการของผู้สูงอายุในจังหวัดแพร่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
135,700.00
รวม :135,700.00
อาจารย์ ดร.ปัญจพร คำโย (90)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
122,130.00
อาจารย์ ดร.รัชนีวรรณ คำตัน (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
13,570.00
รวม0.00135,700.000.00
29.มจ.1-61-114 การขยายพันธุ์เนียมหอม (Strobilanthes nivea) ด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
135,600.00
รวม :135,600.00
อาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์ (100)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
135,600.00
รวม135,600.000.000.00
30.มจ.1-61-089 การศึกษาอัตราการย่อยแบบช้าและการกระตุ้นเชื้อโพรไบโอติกของ ข้าวเหนียวก่าลืมผัวเพาะงอกที่ดัดแปรด้วยวิธีทางกายภาพ
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
124,300.00
รวม :124,300.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา วัฒนนภาเกษม (80)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
99,440.00
อาจารย์ ดร.พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส (20)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
24,860.00
รวม124,300.000.000.00
31.มจ.1-61-070 การศึกษาสมรรถภาพการเจริญเติบโต คุณภาพซาก และองค์ประกอบของไขมันในเนื้อของไก่พื้นเมืองอินทรีย์
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
246,200.00
รวม :246,200.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรศิลป์ มาลัยทอง (30)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
73,860.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา วัฒนนภาเกษม (30)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
73,860.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจดาว คนยัง (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
24,620.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิตร์ วรรณคำ (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
24,620.00
อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
24,620.00
อุดร วงศ์นาค (10)
[นอก] มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (ผู้ประสานงาน)
รวม221,580.000.000.00
32.มจ.1-61-038 ประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ของผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ
งบประมาณภายในสถาบัน / กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้
287,600.00
รวม :287,600.00
น.ส.สินีนาฏ เชยชม (60)
คณะศิลปศาสตร์ / สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ / งานคลังและพัสดุ
อาจารย์ ดร.อภิรดี เสียงสืบชาติ (40)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
115,040.00
รวม115,040.000.000.00
33.มจ.1-61-070 การศึกษาสมรรถภาพการเจริญเติบโต คุณภาพซาก และองค์ประกอบของไขมันในเนื้อของไก่พื้นเมืองอินทรีย์
งบประมาณภายในสถาบัน / กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้
246,200.00
รวม :246,200.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรศิลป์ มาลัยทอง (30)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
73,860.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา วัฒนนภาเกษม (15)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
36,930.00
นายวงศ์วริศ วงศ์นาค (15)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ / สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ / งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจดาว คนยัง (15)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
36,930.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิตร์ วรรณคำ (15)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
36,930.00
อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
24,620.00
รวม209,270.000.000.00
34.TRRSK-61-001 การประเมินมูลค่าบริการของระบบนิเวศเนื่องจากการพัฒนาอุตสาหกรรมน้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่องของกลุ่มโรงงานไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรืองลิน
4,350,613.00
รวม :4,350,613.00
อาจารย์ ดร.ประเจต อำนาจ (100)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
4,350,613.00
รวม4,350,613.000.000.00
35.TRRSK-61-001.8 การประเมินมูลค่าบริการของระบบนิเวศด้านการกักเก็บคาร์บอนและการปลดปล่อยออกซิเจนในระบบนิเวศป่าไม้ บริเวณพื้นที่ดำเนินการส่งเสริมการปลูกอ้อยและอุตสาหกรรมน้ำตาล
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับท้องถิ่น
กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรืองลิน
0.00
รวม :0.00
อาจารย์วรวุฒิ งามพิบูลเวท (30)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
0.00
อาจารย์สุมัย หมายหมั้น (25)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
0.00
อาจารย์ ดร.ประเจต อำนาจ (25)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
0.00
อาจารย์กษมา ถาอ้าย (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
0.00
รวม0.000.000.00
36.มจ.2-61-014 การแยกและการคัดเลือกแบคทีเรียเอนโดไฟต์ตรึงไนโตรเจนในรากผักหวานป่า
งบประมาณภายในสถาบัน / กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ
20,000.00
รวม :20,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร จันทร์ฉาย (50)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10,000.00
อาจารย์วรวุฒิ งามพิบูลเวท (50)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10,000.00
รวม20,000.000.000.00
37.มจ.2-61-012 โคปูลาสองตัวแปรบนแผนภูมิควบคุมหลายตัวแปรค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนักแบเลขชี้กำลังสองชั้น
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ
22,500.00
รวม :22,500.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิกานต์ คู่วัฒนา (85)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
19,125.00
อาจารย์ ดร.คนิติน สมานมิตร (15)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
3,375.00
รวม22,500.000.000.00
38.มจ.2-61-016 โครงสร้างสังคมพืชและความหลากหลายของพืชสมุนไพร ในป่าชุมชนบ้านแม่ทราย ตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
งบประมาณภายในสถาบัน / กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ
10,000.00
รวม :10,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา พงษ์การัณยภาส (60)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
6,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.แหลมไทย อาษานอก (20)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
2,000.00
อาจารย์ ดร.มณฑล นอแสงศรี (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1,000.00
อาจารย์สุมัย หมายหมั้น (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1,000.00
รวม10,000.000.000.00
39.มจ.2-61-020 การจัดการภูมิปัญญาสล่าพื้นบ้าน:กรณีศึกษา จ.แพร่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ
20,000.00
รวม :20,000.00
อาจารย์ ดร.จันทร์จิรา นันตา (60)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
12,000.00
อาจารย์ดวงพร เพิ่มสุวรรณ (20)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
4,000.00
อาจารย์ทิพารัตน์ สหตรงจิตร (20)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
4,000.00
รวม0.0020,000.000.00
40.มจ.2-61-024 ความต้องการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาสำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ
8,000.00
รวม :8,000.00
นายศตพล กัลยา (70)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ / สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ / งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
อาจารย์ ดร.จันทร์จิรา นันตา (30)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
2,400.00
รวม0.002,400.000.00
41.มจ.1-61-117 การวิเคราะห์สาร caffeic acid phenethyl ester (CAPE)ในสารสกัดพลอพอลิสและฤทธิ์ในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
217,000.00
รวม :217,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราพร ผูกคล้าย (70)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
151,900.00
อาจารย์ ดร.ธัญญรัตน์ เชื้อสะอาด (30)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
65,100.00
รวม217,000.000.000.00
42.มจ.1-61-098 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจำแนกศักยภาพถิ่นที่ขึ้นของไม้ชมพูภูคา Bretschneidera sinensis Hemsl.ในธรรมชาติบริเวณอุทยานแห่งชาติดอยภูคา จังหวัดน่าน
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
287,600.00
รวม :287,600.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อลาภ คำโย (70)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
201,320.00
รองศาสตราจารย์ ดร.แหลมไทย อาษานอก (20)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
57,520.00
อาจารย์ ดร.คนิติน สมานมิตร (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
28,760.00
รวม287,600.000.000.00
43.มจ.1-61-074 การประเมินศักยภาพเชิงทดลองและเศรษฐศาสตร์ของโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ 3 ชนิดในสภาวะการใช้งานจริง
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
288,600.00
รวม :288,600.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักขณา พันธุ์แสนศรี (50)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
144,300.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี (50)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
144,300.00
รวม144,300.00144,300.000.00
44.สพภ.-61-004 การถอดรหัสภูมิปัญญาฮ่อมในพื้นที่จังหวัดแพร่
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับท้องถิ่น
สำนักงานพัฒนาเศราฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
800,000.00
รวม :800,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา ศุภวิมลพันธ์ (100)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
800,000.00
รวม800,000.000.000.00
45.วช-61-004 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้สำหรับเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุในระดับท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างทีมนโยบายสาธารณะสู่สังคมสุขภาวะในจังหวัดแพร่
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
987,000.00
รวม :987,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร พันธุลี (100)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
987,000.00
รวม0.00987,000.000.00
46.สกว.-สวทช-61-009 การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอื่นๆที่เกี่ยวข้องระยะที่ 2กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ(กลุ่มที่ 24)
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
1,920,000.00
รวม :1,920,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา วัฒนนภาเกษม (100)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1,920,000.00
รวม1,920,000.000.000.00
47.TRRSK-61-001.2 การประเมินมูลค่าบริการของระบบนิเวศสำหรับการจัดการมลพิษทางน้ำ มลพิษโลหะหนักและสารเคมีตกค้างในดินและน้ำบริเวณพื้นที่ดำเนินการส่งเสริมการปลูกอ้อยและอุตสาหกรรมน้ำตาล จังหวัดสกลนคร
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับท้องถิ่น
กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรืองลิน
0.00
รวม :0.00
อาจารย์ ดร.สุภารัตน์ อำนาจ (50)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
0.00
อ.ดร.สุปราณี ศรีทำบุญ (10)
[นอก] สำนักงานพัฒนาที่ดิน จ.ขอนแก่น
อาจารย์กษมา ถาอ้าย (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
0.00
อาจารย์สุมัย หมายหมั้น (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
0.00
อาจารย์ ดร.ประเจต อำนาจ (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
0.00
อาจารย์วรวุฒิ งามพิบูลเวท (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
0.00
รวม0.000.000.00
48.TRRSK-61-001.5 การประเมินมูลค่าบริการของระบบนิเวศด้านพืชสมุนไพรไม้พื้นล่างในระบบนิเวศป่าไม้บริเวณพื้นที่ดำเนินการส่งเสริมการปลูกอ้อยและอุตสาหกรรมน้ำตาล จังหวัดสกลนคร
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับท้องถิ่น
กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรืองลิน
0.00
รวม :0.00
อาจารย์กษมา ถาอ้าย (40)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
0.00
อาจารย์สุมัย หมายหมั้น (20)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
0.00
อาจารย์ ดร.ประเจต อำนาจ (20)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
0.00
อาจารย์วรวุฒิ งามพิบูลเวท (20)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
0.00
รวม0.000.000.00
49.สวทช.-61-005 การศึกษาสภาพป่าและความหลากหลายทางชีวภาพของเหมืองผาแดงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
1,540,000.00
รวม :1,540,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.แหลมไทย อาษานอก (100)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1,540,000.00
รวม1,540,000.000.000.00