แบบฟอร์มกำหนดเงื่อนไขการแสดงผลข้อมูล
รายงานจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ ของ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำปี 2561
หมายเหตุ
- ใช้ข้ลมูลช่วงเวลาสัญญารับทุนดำเนินงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 1/10/2560 ถึง 30/9/2561
- ใช้ข้อมูลนักวิจัยประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 22/5/2561 ถึง 30/4/2562
จำนวนเงินโครงการวิจัยทั้งหมด
งบประมาณภายในสถาบัน งบประมาณภายนอกสถาบัน
506,700.00 5,626,500.00
รวมทั้งหมด : 6,133,200.00
จำนวนเงินวิจัยที่หน่วยงานได้รับสนับสนุน
งบประมาณภายในสถาบัน งบประมาณภายนอกสถาบัน
234,340.00 3,595,948.00
วิทย์ สังคม เกษตร วิทย์ สังคม เกษตร
0.00 234,340.00 0.00 0.00 3,595,948.00 0.00
รวมทั้งหมด : 3,830,288.00
ที่ รายละเอียดงานวิจัย จำนวนเงินวิจัยทั้งหมด จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ
นักวิจัย (%) วิทย์ สังคม เกษตร
จำนวนเงินทั้งหมด : 6,133,200.00 จำนวนเงินที่ได้รับ : 3,830,288.00 0.00 3,830,288.00 0.00
1.UNRN-61-001 จัดตั้งศูนย์เครือข่ายนวัตกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(มหาวิทยาลัยแม่โจ้)
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน
820,000.00
รวม :820,000.00
อาจารย์ ดร.กวินรัตน์ อัฐวงศ์ชยากร (100)
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
820,000.00
รวม0.00820,000.000.00
2.มจ.1-61-006.4 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรผู้ให้บริการเพื่อรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุในพื้นที่ท่องเที่ยวเขตทหาร
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
0.00
รวม :0.00
อาจารย์อรจนา แสนไชย จันทรประยูร (60)
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
0.00
อาจารย์ ดร.สวิชญา ศุภอุดมฤกษ์ (20)
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
0.00
อาจารย์สุชีรา ขยาย (20)
คณะบริหารธุรกิจ
รวม0.000.000.00
3.มจ.1-61-119 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรชุมชนด้านการท่องเที่ยวและการบริการใน จังหวัดเชียงใหม่เพื่อรองรับเศรษฐกิจอาเซียน
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
246,700.00
รวม :246,700.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์ (80)
คณะเศรษฐศาสตร์
อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล (20)
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
49,340.00
รวม0.0049,340.000.00
4.สกว.-61-004.1 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในสถานศึกษาบนพื้นที่สูงด้านการส่งเสริมการงานพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ และ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
728,200.00
รวม :728,200.00
อาจารย์ ดร.สวิชญา ศุภอุดมฤกษ์ (70)
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
509,740.00
อาจารย์อรจนา แสนไชย จันทรประยูร (10)
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
72,820.00
นินนาท อ่อนหวาน (10)
[นอก] -
อาจารย์อรุณโรจน์ พวงสุวรรณ (10)
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
72,820.00
รวม0.00655,380.000.00
5.สพภ.-61-009.2 การศึกษาและพัฒนาความพร้อมในการจัดการท่องเที่ยวบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
700,000.00
รวม :700,000.00
อาจารย์ ดร.ปานแพร เชาวน์ประยูร อุดมรักษาทรัพย์ (50)
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
350,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ปัญญาดี (20)
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
ห้าวหาญ ทวีเส้ง (10)
[นอก] -
จารุวรรณ ธนกิจ (10)
[นอก] -
อาจารย์ ดร.จริยา โกเมนต์ (10)
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
รวม0.00350,000.000.00
6.มจ.1-61-006 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุในพื้นที่ท่องเที่ยวเขตทหาร
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับชาติ
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
230,600.00
รวม :230,600.00
รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ปัญญาดี (60)
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
อาจารย์ ดร.สวิชญา ศุภอุดมฤกษ์ (20)
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
46,120.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล กาญจนวงศ์ (20)
รวม0.0046,120.000.00
7.มจ.1-61-006.3 การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุในพื้นที่ท่องเที่ยวเขตทหารอย่างเหมาะสม
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
0.00
รวม :0.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รักธิดา ศิริ พิทักษ์กิจนุกูร (60)
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
0.00
อาจารย์ ดร.ประยงค์ คูศิริสิน (20)
วิทยาลัยนานาชาติ
นายสันติ พิทักษ์กิจนุกูร (20)
[นอก] -
รวม0.000.000.00
8.มจ.2-61-048 การวิเคราะห์พลวัตรของการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยวเชิงอาหารในประเทศไทย
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
เงินรายได้คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
10,000.00
รวม :10,000.00
อาจารย์ทิพย์วดี โพธิ์สิทธิพรรณ (100)
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
10,000.00
รวม0.0010,000.000.00
9.สพภ.-61-009.1 การวิจัยและการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
750,000.00
รวม :750,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ปัญญาดี (50)
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
อาจารย์ ดร.ปานแพร เชาวน์ประยูร อุดมรักษาทรัพย์ (30)
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
225,000.00
อาจารย์ ดร.จริยา โกเมนต์ (20)
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
รวม0.00225,000.000.00
10.มจ.1-61-006.1 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สาหรับผู้พิการและ ผู้สูงอายุในพื้นที่ท่องเที่ยวเขตทหาร
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
250,000.00
รวม :250,000.00
อาจารย์ ดร.ปานแพร เชาวน์ประยูร อุดมรักษาทรัพย์ (50)
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
125,000.00
อาจารย์ ดร.สวิชญา ศุภอุดมฤกษ์ (20)
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
50,000.00
อาจารย์ ดร.พรชัย ศักดิ์ศิริโสภณ (20)
อาจารย์ ดร.จริยา โกเมนต์ (10)
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
รวม0.00175,000.000.00
11.BEDO 102/2561 โครงการสรุปและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของชุมชน
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับชาติ
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
997,700.00
รวม :997,700.00
รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ปัญญาดี (51)
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
อาจารย์ ดร.ปานแพร เชาวน์ประยูร อุดมรักษาทรัพย์ (24)
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
239,448.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศร คันธรส (10)
อาจารย์ ดร.สมคิด แก้วทิพย์ (5)
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
อาจารย์วัชรวุธ พุทธิรินโน (5)
[นอก] คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
นางสาวจริยา โกเมนต์ (5)
[นอก] นักศึกษา ป.เอก วิทยาลัยบริหารศาสตร์
รวม0.00239,448.000.00
12.สบอ.16-61-001 ศึกษาขีดความสามารถในการรองรับการใช้ประโยชน์ด้านนันทนาการในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
1,400,000.00
รวม :1,400,000.00
อาจารย์ ดร.กวินรัตน์ อัฐวงศ์ชยากร (80)
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
1,120,000.00
อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ ไชยวงศ์ (5)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
นายณัฏฐชัย อัฐวงศ์ชยากร (5)
ฟาร์มมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร.อัครพงศ์ อั้นทอง (5)
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
70,000.00
อาจารย์ ดร.กีรติ ตระการศิริวานิช (5)
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
70,000.00
รวม0.001,260,000.000.00
13.มจ.1-61-006.2 แนวทางการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุในพื้นที่ท่องเที่ยวเขตทหาร
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
0.00
รวม :0.00
อาจารย์อรุณโรจน์ พวงสุวรรณ (60)
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
0.00
อาจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.จิระชัย ยมเกิด (20)
วิทยาลัยนานาชาติ
อาจารย์รงรอง วงษ์วาล (20)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
รวม0.000.000.00