แบบฟอร์มกำหนดเงื่อนไขการแสดงผลข้อมูล
รายงานจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ ของ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561
หมายเหตุ
- ใช้ข้ลมูลช่วงเวลาสัญญารับทุนดำเนินงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 1/10/2560 ถึง 30/9/2561
- ใช้ข้อมูลนักวิจัยประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 22/5/2561 ถึง 30/4/2562
จำนวนเงินโครงการวิจัยทั้งหมด
งบประมาณภายในสถาบัน งบประมาณภายนอกสถาบัน
1,290,300.00 8,808,460.00
รวมทั้งหมด : 10,098,760.00
จำนวนเงินวิจัยที่หน่วยงานได้รับสนับสนุน
งบประมาณภายในสถาบัน งบประมาณภายนอกสถาบัน
932,790.00 6,816,882.00
วิทย์ สังคม เกษตร วิทย์ สังคม เกษตร
932,790.00 0.00 0.00 6,816,882.00 0.00 0.00
รวมทั้งหมด : 7,749,672.00
ที่ รายละเอียดงานวิจัย จำนวนเงินวิจัยทั้งหมด จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ
นักวิจัย (%) วิทย์ สังคม เกษตร
จำนวนเงินทั้งหมด : 10,098,760.00 จำนวนเงินที่ได้รับ : 7,749,672.00 7,749,672.00 0.00 0.00
1.ออป.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-61-001 โครงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลความหลากทางชีวภาพสวนป่าขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
792,400.00
รวม :792,400.00
รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง (20)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
158,480.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษณา สัมมานิธิ (15)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
118,860.00
รวม277,340.000.000.00
2.สกว.-61-005 แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ด้วยวัดร้าง : กรณีศึกษาเมืองเก่าเชียงใหม่
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
1,483,400.00
รวม :1,483,400.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แทนวุธธา ไทยสันทัด (100)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
1,483,400.00
รวม1,483,400.000.000.00
3.มจ.1-61-076 ซิ่นผ้าฝ้ายลายก่าย ภูมิปัญญาล้านนาไทย
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
123,300.00
รวม :123,300.00
อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ปรมินทร์ นาระทะ (70)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
อาจารย์ ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย (10)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผานิตย์ นาขยัน (10)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง (10)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
12,330.00
รวม12,330.000.000.00
4.มจ.1-61-105 อิทธิพลการแผ่รังสีของพื้นผิวระนาบสภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร ต่อความรู้สึกเสมือนของมนุษย์
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
287,600.00
รวม :287,600.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์ระวี กองบุญเทียม (50)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
143,800.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิกานต์ ปุระพรหม (50)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
143,800.00
รวม287,600.000.000.00
5.สพภ.-61-002 สถานการณ์และแนวทางบรรเทาผลกระทบจาก Global Dimming กรณีศึกษาประเทศไทย
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน)
1,474,000.00
รวม :1,474,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกร มหาวัน (50)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
737,000.00
ผศ.ดร.วันเพ็ญ เจริญตระกูลปีติ (50)
[นอก] สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รวม737,000.000.000.00
6.มช.-61-003 โครงการสึกษาและวิจัยการออกแบบอาคาร OPD ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
ทุนสนับสนุนงบประมาณศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
500,000.00
รวม :500,000.00
รศ.ดร.ธานัท วรณุกูล (50)
[นอก] มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ ภักดี (50)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
250,000.00
รวม250,000.000.000.00
7.สพภ.-61-001 การพัฒนาฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปกปักรักษาความหลากหลาย ทางชีวภาพและระบบนิเวศลุ่มน้ำเชิงเขาห้วยโจ้
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน)
988,000.00
รวม :988,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย มิ่งธิพล (80)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
790,400.00
อาจารย์ นาวาตรีหญิง ดร.อุดมลักขณ์ ธรรมปัญญา (20)
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
รวม790,400.000.000.00
8.สกว.-61-005 แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ด้วยวัดร้าง : กรณีศึกษาเมืองเก่าเชียงใหม่
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
1,483,400.00
รวม :1,483,400.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แทนวุธธา ไทยสันทัด (100)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
1,483,400.00
รวม1,483,400.000.000.00
9.มจ.1-61-118 ศักยภาพแกนนำชุมชนต่อการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในจังหวัดลำพูน
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
82,200.00
รวม :82,200.00
อาจารย์ ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย (60)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
นายประดิษฐ์ เวียงคำ (10)
คณะวิทยาศาสตร์ / สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ / งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผานิตย์ นาขยัน (10)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง (10)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
8,220.00
อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ปรมินทร์ นาระทะ (10)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
รวม8,220.000.000.00
10.สพภ.-61-007 รูปแบบโรงเรือนและการจัดสภาพแวดล้อมสำหรับเกษตรกรรายย่อยผู้เลี้ยงโคเนื้อและโคนมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคต
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน)
1,000,000.00
รวม :1,000,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัชวิชญ์ ติกุล (100)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
1,000,000.00
รวม1,000,000.000.000.00
11.สกว.-61-012 การศึกษาแนวทางการจัดการพื้นที่เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันชุมชนจากภาวะความเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อกรณีเปรียบเทียบเทศบาลตำบลสันป่าเป่ากับองค์การบริหารส่วนตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
973,060.00
รวม :973,060.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกร มหาวัน (50)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
486,530.00
ผศ.ดร.วันเพ็ญ เจริญตระกูลปีติ (20)
[นอก] มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายธวัชชัย มานิตย์ (10)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม / สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
97,306.00
อาจารย์พรทิพย์ จันทร์ราช (10)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
97,306.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินิจ ผาเจริญ (5)
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
นางศรินทิพย์ ผาเจริญ (2)
[นอก] สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 จังหวัดเชียงใหม่
นางปริศนา จอมเรือง (2)
[นอก] ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าเป้า
นางขันทอง เอกพันธุ์ (1)
[นอก] ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
รวม681,142.000.000.00
12.มจ.1-61-025 การคัดเลือกพืชคลุมดินสำหรับภูมิทัศน์หลังคาเขียว
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้
287,700.00
รวม :287,700.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวนิตย์ ธาราฉาย (100)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
287,700.00
รวม287,700.000.000.00
13.มจ.1-61-046 การใช้กากดินขาวลำปางเป็นมวลรวมของชั้นตกแต่งคล้ายหินสำหรับงานตกแต่งภายใน
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
287,600.00
รวม :287,600.00
อาจารย์ ดร.โชคชัย ยาทองไชย (60)
คณะวิทยาศาสตร์
อาจารย์กิตติพงศ์ รื่นวงศ์ (40)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
115,040.00
รวม115,040.000.000.00
14.มทร.ล้านนาลำปาง-61-001 ความยั่งยืนเชิงพื้นที่อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของสวนสาธารณะในเมือง กรณีศึกษาเทศบาลลำปาง
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
114,200.00
รวม :114,200.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษณา สัมมานิธิ (100)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
114,200.00
รวม114,200.000.000.00
15.มจ.1-61-122 การเพิ่มพื้นที่สีเขียวสาธารณะของเมืองโดยวัดร้างในเมืองเก่าเชียงใหม่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
221,900.00
รวม :221,900.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แทนวุธธา ไทยสันทัด (100)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
221,900.00
รวม221,900.000.000.00
16.มจ.1-61-006.2 แนวทางการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุในพื้นที่ท่องเที่ยวเขตทหาร
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
0.00
รวม :0.00
อาจารย์อรุณโรจน์ พวงสุวรรณ (60)
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
อาจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.จิระชัย ยมเกิด (20)
วิทยาลัยนานาชาติ
อาจารย์รงรอง วงษ์วาล (20)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
0.00
รวม0.000.000.00