แบบฟอร์มกำหนดเงื่อนไขการแสดงผลข้อมูล
รายงานจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ ของ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2561
หมายเหตุ
- ใช้ข้ลมูลช่วงเวลาสัญญารับทุนดำเนินงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 1/10/2560 ถึง 30/9/2561
- ใช้ข้อมูลนักวิจัยประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 22/5/2561 ถึง 30/4/2562
จำนวนเงินโครงการวิจัยทั้งหมด
งบประมาณภายในสถาบัน งบประมาณภายนอกสถาบัน
482,700.00 6,858,240.00
รวมทั้งหมด : 7,340,940.00
จำนวนเงินวิจัยที่หน่วยงานได้รับสนับสนุน
งบประมาณภายในสถาบัน งบประมาณภายนอกสถาบัน
475,670.00 2,498,914.00
วิทย์ สังคม เกษตร วิทย์ สังคม เกษตร
0.00 0.00 475,670.00 0.00 0.00 2,498,914.00
รวมทั้งหมด : 2,974,584.00
ที่ รายละเอียดงานวิจัย จำนวนเงินวิจัยทั้งหมด จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ
นักวิจัย (%) วิทย์ สังคม เกษตร
จำนวนเงินทั้งหมด : 7,340,940.00 จำนวนเงินที่ได้รับ : 2,974,584.00 0.00 0.00 2,974,584.00
1.สกว.-61-021 แนวทางพัฒนาการเลี้ยงขุนโคของเกษตรกรรายย่อยในจังหวัดน่านด้วยเมล็ดข้าวโพดที่ผ่านการแปรสภาพด้วยวิธีต่างๆ และผลพลอยได้จากการปลูกข้าวโพด
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
1,941,320.00
รวม :1,941,320.00
นายเกชา คูหา (50)
[นอก] มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนนันท์ ศุภกิจจานนท์ (10)
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
194,132.00
รวม0.000.00194,132.00
2.น้ำเชื้อว่องไว-61-001 การทดสอบผลิตภัณฑ์ตรวจการตั้งท้องโคจากปัสสาวะ
งบประมาณภายนอกสถาบัน / อื่น ๆ
-
800,000.00
รวม :800,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์ (100)
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
800,000.00
รวม0.000.00800,000.00
3.สกว.-61-011 การศึกษาการบริหารจัดการเชื่อมโยงระบบการผลิตและการตลาดไก่ประดู่หางดำของกลุ่มเกษตรกร อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
899,800.00
รวม :899,800.00
นายณรงค์ วีรารักษ์ (40)
[นอก] ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่
นายชัยตรี บุญดี (20)
[นอก] : ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน
นางสาวศศิมา ศรีจันทร์ดร (20)
[นอก] นักวิชาการอิสระ
อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ เสาวภาคย์ (20)
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
179,960.00
รวม0.000.00179,960.00
4.สอว.-61-001 การพัฒนาระบบโรงเชือดตามมาตรฐานฮาลาล
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์
960,000.00
รวม :960,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนนันท์ ศุภกิจจานนท์ (60)
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
576,000.00
น.ส.นิตยา ถาวัน (20)
อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร
อาจารย์ ดร.กัลย์ กัลยาณมิตร (20)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
รวม0.000.00576,000.00
5.มจ.2-61-044 กระบวนการทำให้ถั่วเหลืองสุกเพื่อเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
เงินรายได้คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
30,000.00
รวม :30,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร สืบค้า (60)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัวเรียม มณีวรรณ์ (30)
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
9,000.00
ผศ.ดร.ระวิน สือค้า (10)
[นอก] -
รวม0.000.009,000.00
6.มจ.1-61-090 การศึกษาสรรถภาพการเจริญเติบโต คุณภาพและปริมาณกรดไขมันในกล้ามเนื้อของไก่กระดูกดำที่เลี้ยงใต้ระบบปล่อยอิสระในแปลงที่มีพืชอาหารสัตว์ต่างชนิดกัน
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
279,400.00
รวม :279,400.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย (35)
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
97,790.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬากร ปานะถึก (25)
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
69,850.00
อาจารย์ ดร.อานนท์ ปะเสระกัง (15)
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
41,910.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ (15)
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
41,910.00
นายครรชิต ชมภูพันธ์ (15)
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี / ฝ่ายงานฟาร์ม
41,910.00
รวม0.000.00293,370.00
7.มจ.1-61-093 การใช้สารสกัดฟีโนลิค (phenolic) จากเมล็ดลำไยเสริมในสูตรของผลิตภัณฑ์ไส้กรอกจากเนื้อสุกรเพื่อทดแทนสารเสริมสังเคราะห์เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาและคงคุณภาพของผลิตภัณฑ์
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
123,300.00
รวม :123,300.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬากร ปานะถึก (60)
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
73,980.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ (20)
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
24,660.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย (20)
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
24,660.00
รวม0.000.00123,300.00
8.มจ.3-61-010 ผลของสารสกัดจากกากเหลือฟักทองญี่ปุ่นต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่เชื้อก่อโรคเต้านมอักเสบที่เพาะแยกได้จากโคนม ในเขตพื้นที่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
งบประมาณภายในสถาบัน / กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่
50,000.00
รวม :50,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรพร ตาดี (100)
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
50,000.00
รวม0.000.0050,000.00
9.สวก.-61-004 การบริหารจัดการเพื่อสร้างเครือข่ายการผลิตการตลาดไก่ประดู่หางดำแบบ Zero waste ของชุมชนแพะป่าห้า
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
646,800.00
รวม :646,800.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ (50)
อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ เสาวภาคย์ (30)
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
194,040.00
นายอำนวย อิ่นแก้ว (20)
[นอก] เทศบาลเมืองแม่โจ้
รวม0.000.00194,040.00
10.สกว.-61-020 การศึกษาแนวทางและกำหนดเกณฑ์มาตรฐานในการจัดระดับเกรดซากของโคนมขุนเพื่อความสามารถในการแข่งขัน
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝ่ายเกษตร
1,172,820.00
รวม :1,172,820.00
นางสาวกันยา ตันติวิสุทธิกุล (30)
[นอก] สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนนันท์ ศุภกิจจานนท์ (10)
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
117,282.00
นายวัชรินทร์ คงพิบูลย์ (10)
[นอก] สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นางสาวจันทร์พร เจ้าทรัพย์ (10)
[นอก] สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นางสาวรุจริน ลิ้มศุภวานิช (10)
[นอก] สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นางพรรณิภา ศิวะพิรุฬห์เทพ (10)
[นอก] สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นายสุชิน อาจหาญ (10)
[นอก] สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นายสันติ ตันตะกูล (10)
[นอก] สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รวม0.000.00117,282.00
11.สกว.-61-022 การศึกษาการใช้ยีสต์ปรับปรุงคุณค่าทางโภชนะของกากถั่วเหลืองเปียกเพื่อเป็นแหล่งโปรตีนในอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
251,000.00
รวม :251,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง (100)
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
251,000.00
รวม0.000.00251,000.00
12.cab-มก.-61-001 เครื่องหมายโมเลกุลโปรตีนสำหรับตัวบ่งชี้การตั้งท้องของโคนม
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับท้องถิ่น
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
186,500.00
รวม :186,500.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์ (100)
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
186,500.00
รวม0.000.00186,500.00