แบบฟอร์มกำหนดเงื่อนไขการแสดงผลข้อมูล
รายงานจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ ของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ประจำปี 2561
หมายเหตุ
- ใช้ข้ลมูลช่วงเวลาสัญญารับทุนดำเนินงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 1/10/2560 ถึง 30/9/2561
- ใช้ข้อมูลนักวิจัยประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 22/5/2561 ถึง 30/4/2562
จำนวนเงินโครงการวิจัยทั้งหมด
งบประมาณภายในสถาบัน งบประมาณภายนอกสถาบัน
3,181,300.00 4,333,600.00
รวมทั้งหมด : 7,514,900.00
จำนวนเงินวิจัยที่หน่วยงานได้รับสนับสนุน
งบประมาณภายในสถาบัน งบประมาณภายนอกสถาบัน
2,555,275.00 4,182,480.00
วิทย์ สังคม เกษตร วิทย์ สังคม เกษตร
1,281,100.00 1,274,175.00 0.00 300,000.00 3,882,480.00 0.00
รวมทั้งหมด : 6,737,755.00
ที่ รายละเอียดงานวิจัย จำนวนเงินวิจัยทั้งหมด จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ
นักวิจัย (%) วิทย์ สังคม เกษตร
จำนวนเงินทั้งหมด : 7,514,900.00 จำนวนเงินที่ได้รับ : 6,737,755.00 1,581,100.00 5,156,655.00 0.00
1.มจ.1-60-090/61-123 ประสิทธิภาพของชันโรงในการเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมัน
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินมหารวิทยาลัยแม่โจ้
288,600.00
รวม :288,600.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์พัชร เถียรวรกานต์ (50)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
อาจารย์ปิยนุช จันทรัมพร (20)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
57,720.00
อาจารย์ประสาทพร กออวยชัย (20)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
57,720.00
ว่าที่ ร.ต.ขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์ (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร / สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร / งานบริการวิชาการและวิจัย
รวม115,440.000.000.00
2.มก-61-001 การพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดการแปรรูปกล้วยหอมทองปลอดสารพิษของกลุ่มทุ่งคาวัด
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
750,000.00
รวม :750,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุทธิกานต์ คงคล้าย (100)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
750,000.00
รวม0.00750,000.000.00
3.มจ.2-61-029 แนวทางในการพัฒนาทางการตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วย กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วยหอมทองทุ่งคาวัด
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
20,000.00
รวม :20,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุทธิกานต์ คงคล้าย (80)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
16,000.00
อาจารย์ ดร.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน (20)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
4,000.00
รวม0.0020,000.000.00
4.สกอ.(ภาคใต้)-61-001.1 การวิเคราะห์เสถียรภาพของพันธุ์ปาล์มน้ำมันโดยวิธีรีเกรสชัน
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
เครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก (สกอ.) ภาคใต้ตอนบน
150,000.00
รวม :150,000.00
อาจารย์ประสาทพร กออวยชัย (100)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
150,000.00
รวม150,000.000.000.00
5.มจ.1-61-127 การจัดการเพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์และเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานของอตุสาหกรรรมปาลม์นามันในจังหวัดชุมพร
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
245,100.00
รวม :245,100.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัญญาภัค หล้าแหล่ง (70)
อาจารย์ ดร.มัลลิกา จินดาซิงห์ (20)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
49,020.00
นางภัทร์ธนกัลย์ เตี่ยไพบูลย์ (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร / สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร / งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
รวม49,020.000.000.00
6.สกว.-61-002(1) การกำหนดระดับการใช้ประโยชน์ทางการท่องเที่ยวตามขีดความสามารถรองรับได้ด้านสังคมจิตวิทยาและด้านเศรษฐกิจที่ชุมชนท่องเที่ยวเกาะพิทักษ์ จังหวัดชุมพร
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับชาติ
เป็นโครงการย่อยภายใต้แผนวิจัยเรื่อง "การกำหนดระดับการใช้ประโยชน์ทางการท่องเที่ยวตามขีดความสามารถรองรับได้เพื่อเพิ่มพูนมาตรฐานการบริหารจัดการแห่งท่องเที่ยวโดยชุมชน
611,600.00
รวม :611,600.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ รักษาพล (40)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
244,640.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจมาศ ณ ทองแก้ว (20)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
122,320.00
อาจารย์ ดร.จุฑามาส เพ็งโคนา (20)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
122,320.00
อาจารย์อุทัยวรรณ ศรีวิชัย (20)
สำนักงานมหาวิทยาลัย / ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ
รวม0.00489,280.000.00
7.มจ.1-60-075/61-080 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมกระดังงาไม่ไวแสง ด้วยวิธีการผสมกลับ โดยการใช้เครื่องหมายโมเลกุลระบุตำแหน่งยีนในการคัดเลือก
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
287,600.00
รวม :287,600.00
อาจารย์ ดร.มัลลิกา จินดาซิงห์ (60)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
172,560.00
อาจารย์ ดร.สุทธิรักษ์ ผลเจริญ (40)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
115,040.00
รวม287,600.000.000.00
8.มจ.1-61-101 การศึกษาสารพิษตกค้างทางการเกษตรกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟตในดินสวนทุเรียน เพื่อเข้าสู่การปรับเปลี่ยนการผลิตแบบอินทรีย์
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
287,600.00
รวม :287,600.00
อาจารย์ ดร.สุทธิรักษ์ ผลเจริญ (60)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
172,560.00
อาจารย์ ดร.มัลลิกา จินดาซิงห์ (40)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
115,040.00
รวม287,600.000.000.00
9.สกว.-61-002 การกำหนดระดับการใช้ประโยชน์ทางการท่องเที่ยวตามขีดความสามารถรองรับได้เพื่อเพิ่มพูนมาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับชาติ
725,200.00
รวม :725,200.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจมาศ ณ ทองแก้ว (100)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
725,200.00
รวม0.00725,200.000.00
10.สกอ.(ภาคใต้)-61-001.3 ผลของปุ๋ยและประสิทธิภาพของชันโรงในการเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมัน
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
เครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก (สกอ.) ภาคใต้ตอนบน
150,000.00
รวม :150,000.00
อาจารย์ประสาทพร กออวยชัย (100)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
150,000.00
รวม150,000.000.000.00
11.มจ.2-61-017 กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กรณีศึกษาสำนักงานยุติธรรมจังหวัดแพร่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ
25,000.00
รวม :25,000.00
อาจารย์ ดร.นิติกาญจน์ นาคประสม (60)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
อาจารย์ ดร.เกศินี วีรศิลป์ (30)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
อาจารย์ ดร.เชษฐ์ ใจเพชร (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
2,500.00
รวม0.002,500.000.00
12.มจ.2-61-027 การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากสาหร่ายทุ่น เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการผลิตพืชอินทรีย์
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
20,000.00
รวม :20,000.00
อาจารย์ ดร.มัลลิกา จินดาซิงห์ (40)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
8,000.00
อาจารย์ ดร.สุทธิรักษ์ ผลเจริญ (60)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
12,000.00
รวม20,000.000.000.00
13.มจ.1-60-081/61-106 ผลของปุ๋ยอินทรีย์เคมี อามิเมท สูตร 5-3-5 ต่อการให้ผลผลิตในยางพารา
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
164,400.00
รวม :164,400.00
อาจารย์ประสาทพร กออวยชัย (60)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
98,640.00
อาจารย์ปิยนุช จันทรัมพร (40)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
65,760.00
รวม164,400.000.000.00
14.มจ.1-61-133 การพัฒนาและออกแบบเครื่องมือเพื่อแปรรูปสมุนไพรโดยการประยุกต์ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
246,600.00
รวม :246,600.00
นายทวิช เตี่ยไพบูลย์ (80)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร / สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร / งานบริหารและธุรการ
อาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ (20)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
49,320.00
รวม0.0049,320.000.00
15.มจ.1-61-140 การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในพื้นที่จังหวัดชุมพรในรูปแบบผลิตภัณฑ์สีเขียวตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
292,000.00
รวม :292,000.00
อาจารย์ ดร.ชรินทร ศรีวิฑูรย์ (100)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
292,000.00
รวม0.00292,000.000.00
16.มจ.1-61-067 การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาการพัฒนาและสืบทอดภูมิปัญญาการปาดตาลโตนดของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
งบประมาณภายในสถาบัน / กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้
246,700.00
รวม :246,700.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชุมพล แก้วสม (50)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
123,350.00
อาจารย์ ดร.มัลลิกา จินดาซิงห์ (20)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
49,340.00
อาจารย์ฉัตรนลิน แก้วสม (15)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
37,005.00
นางภัทร์ธนกัลย์ เตี่ยไพบูลย์ (15)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร / สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร / งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
รวม49,340.00160,355.000.00
17.สกอ.(ภาคใต้)-61-002 การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ตำบลช่อแก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ในรูปแบบผลิตภัณฑ์สีเขียวตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
เครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก (สกอ.) ภาคใต้ตอนบน
150,000.00
รวม :150,000.00
อาจารย์ ดร.ชรินทร ศรีวิฑูรย์ (100)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
150,000.00
รวม0.00150,000.000.00
18.มจ.2-61-030 การศึกษาสาระสำคัญในสัมจิ๊ด เพื่อการป้องกันกำจัดโรคในทุเรียน
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
20,000.00
รวม :20,000.00
อาจารย์ ดร.สุทธิรักษ์ ผลเจริญ (60)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
12,000.00
อาจารย์ ดร.มัลลิกา จินดาซิงห์ (40)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
8,000.00
รวม20,000.000.000.00
19.สกว.-61-003 การเชื่อมโยงการท่องเที่ยวโดยชุมชน 4 จังหวัดฝั่งอ่าวไทย(ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง)
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
2,498,800.00
รวม :2,498,800.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ รักษาพล (100)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
2,498,800.00
รวม0.002,498,800.000.00
20.สสส.-60-001 แนวทางการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
48,000.00
รวม :48,000.00
อาจารย์เบญจมาศ เปาะทอง (40)
[นอก] มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
อาจารย์ ดร.กรวิทย์ เกาะกลาง (20)
[นอก] มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.อนิรุต หนูปลอด (20)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
9,600.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชุมพล แก้วสม (20)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
9,600.00
รวม0.0019,200.000.00
21.มจ.1-61-002 การตอบสนองของพันธุ์ปาล์มน้ำมัน Elaeisguineensis Xelaeisoleiferaในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
งบประมาณภายในสถาบัน / กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
287,700.00
รวม :287,700.00
อาจารย์ปิยนุช จันทรัมพร (60)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
172,620.00
อาจารย์วีรชัย เพชรสุทธิ์ (20)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
57,540.00
อาจารย์ประสาทพร กออวยชัย (20)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
57,540.00
รวม287,700.000.000.00