แบบฟอร์มกำหนดเงื่อนไขการแสดงผลข้อมูล
รายงานจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ ของ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ประจำปี 2561
หมายเหตุ
- ใช้ข้ลมูลช่วงเวลาสัญญารับทุนดำเนินงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 1/10/2560 ถึง 30/9/2561
- ใช้ข้อมูลนักวิจัยประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 22/5/2561 ถึง 30/4/2562
จำนวนเงินโครงการวิจัยทั้งหมด
งบประมาณภายในสถาบัน งบประมาณภายนอกสถาบัน
380,000.00 5,496,850.00
รวมทั้งหมด : 5,876,850.00
จำนวนเงินวิจัยที่หน่วยงานได้รับสนับสนุน
งบประมาณภายในสถาบัน งบประมาณภายนอกสถาบัน
140,000.00 1,849,823.00
วิทย์ สังคม เกษตร วิทย์ สังคม เกษตร
0.00 140,000.00 0.00 0.00 1,849,823.00 0.00
รวมทั้งหมด : 1,989,823.00
ที่ รายละเอียดงานวิจัย จำนวนเงินวิจัยทั้งหมด จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ
นักวิจัย (%) วิทย์ สังคม เกษตร
จำนวนเงินทั้งหมด : 5,876,850.00 จำนวนเงินที่ได้รับ : 1,989,823.00 0.00 1,989,823.00 0.00
1.วบศ.2561.004 การช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมในพม่าของกลุ่มเคลื่อนไหวนอกประเทศ: กรณี Free Burma Rangers (FBR)
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
เงินรายได้วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
50,000.00
รวม :50,000.00
อาจารย์ ดร.อัคราชัย เสมมณี (100)
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
50,000.00
รวม0.0050,000.000.00
2.วบศ.2561.002 ความพร้อมในการผลิตผลงานวิชาการเพื่อขอตำแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
เงินรายได้วิทยาลัยบริหารศาสตร์
30,000.00
รวม :30,000.00
น.ส.ภัคสุณีย์ ดวงงา (100)
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ / สำนักงานคณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์ / งานบริหารและธุรการ
30,000.00
รวม0.0030,000.000.00
3.7/2560 การศึกษากระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างจิตอาสาให้กับคนรุ่นใหม่และทางเลือกในการจัดตั้ง กลไกและหน่วยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการเสริมสร้างจิตอาสานักศึกษา บัณฑิต คนรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาตนเอง ชุมชน ท้องถิ่น สังคม บนฐานงานเกษตรอินทรีย์ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน : กรณีศึกษาโครงการในมหาวิทยาลัย ช่วงปี 58-60
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับชาติ
โครงการส่งเสริมงานอาสาสมัครเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
200,000.00
รวม :200,000.00
อาจารย์ ดร.ชมชวน บุญระหงษ์ (40)
วิทยาลัยนานาชาติ
อาจารย์ ดร.ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์ (20)
คณะบริหารธุรกิจ
อาจารย์ ดร.อนุชา กันทรดุษฎี (20)
อาจารย์ ดร.สมคิด แก้วทิพย์ (20)
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
40,000.00
รวม0.0040,000.000.00
4.วบศ.2561.001 แนวทางการพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ของเจ้าหน้าที่เกษตรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
เงินรายได้วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
50,000.00
รวม :50,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา ยศสุข (60)
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
30,000.00
นายพงศกร กาวิชัย (30)
[นอก] นักวิจัยอิสระ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพิชญ์ ชินะข่าย (10)
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
5,000.00
รวม0.0035,000.000.00
5.สพภ.-61-009.2 การศึกษาและพัฒนาความพร้อมในการจัดการท่องเที่ยวบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
700,000.00
รวม :700,000.00
อาจารย์ ดร.ปานแพร เชาวน์ประยูร อุดมรักษาทรัพย์ (50)
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ปัญญาดี (20)
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
140,000.00
ห้าวหาญ ทวีเส้ง (10)
[นอก] -
จารุวรรณ ธนกิจ (10)
[นอก] -
อาจารย์ ดร.จริยา โกเมนต์ (10)
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
70,000.00
รวม0.00210,000.000.00
6.มจ.1-61-006 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุในพื้นที่ท่องเที่ยวเขตทหาร
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับชาติ
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
230,600.00
รวม :230,600.00
รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ปัญญาดี (60)
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
138,360.00
อาจารย์ ดร.สวิชญา ศุภอุดมฤกษ์ (20)
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล กาญจนวงศ์ (20)
รวม0.00138,360.000.00
7.กกพ-61-001 พัฒนาแผนแม่บทการบริหารจัดการท่องเที่ยวชุมชน อำเภอแม่เมาะ
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าแม่เมาะจังหวัดลำปาง
1,645,490.00
รวม :1,645,490.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร แสงสุโพธิ์ (20)
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
329,098.00
อ.ดร.วันชาติ นภาศรี (20)
[นอก] นักวิจัยอาวุโส
อ.ดร.ขวัญนภา สุขคร (20)
[นอก] มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ลำปาง
รวม0.00329,098.000.00
8.สกว.-61-012 การศึกษาแนวทางการจัดการพื้นที่เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันชุมชนจากภาวะความเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อกรณีเปรียบเทียบเทศบาลตำบลสันป่าเป่ากับองค์การบริหารส่วนตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
973,060.00
รวม :973,060.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกร มหาวัน (50)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ผศ.ดร.วันเพ็ญ เจริญตระกูลปีติ (20)
[นอก] มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายธวัชชัย มานิตย์ (10)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม / สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
อาจารย์พรทิพย์ จันทร์ราช (10)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินิจ ผาเจริญ (5)
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
48,653.00
นางศรินทิพย์ ผาเจริญ (2)
[นอก] สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 จังหวัดเชียงใหม่
นางปริศนา จอมเรือง (2)
[นอก] ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าเป้า
นางขันทอง เอกพันธุ์ (1)
[นอก] ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
รวม0.0048,653.000.00
9.สพภ.-61-009.1 การวิจัยและการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
750,000.00
รวม :750,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ปัญญาดี (50)
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
375,000.00
อาจารย์ ดร.ปานแพร เชาวน์ประยูร อุดมรักษาทรัพย์ (30)
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
อาจารย์ ดร.จริยา โกเมนต์ (20)
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
150,000.00
รวม0.00525,000.000.00
10.มจ.1-61-006.1 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สาหรับผู้พิการและ ผู้สูงอายุในพื้นที่ท่องเที่ยวเขตทหาร
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
250,000.00
รวม :250,000.00
อาจารย์ ดร.ปานแพร เชาวน์ประยูร อุดมรักษาทรัพย์ (50)
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
อาจารย์ ดร.สวิชญา ศุภอุดมฤกษ์ (20)
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
อาจารย์ ดร.พรชัย ศักดิ์ศิริโสภณ (20)
อาจารย์ ดร.จริยา โกเมนต์ (10)
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
25,000.00
รวม0.0025,000.000.00
11.BEDO 102/2561 โครงการสรุปและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของชุมชน
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับชาติ
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
997,700.00
รวม :997,700.00
รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ปัญญาดี (51)
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
508,827.00
อาจารย์ ดร.ปานแพร เชาวน์ประยูร อุดมรักษาทรัพย์ (24)
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศร คันธรส (10)
อาจารย์ ดร.สมคิด แก้วทิพย์ (5)
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
49,885.00
อาจารย์วัชรวุธ พุทธิรินโน (5)
[นอก] คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
นางสาวจริยา โกเมนต์ (5)
[นอก] นักศึกษา ป.เอก วิทยาลัยบริหารศาสตร์
รวม0.00558,712.000.00