แบบฟอร์มกำหนดเงื่อนไขการแสดงผลข้อมูล
รายงานจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ ของ คณะบริหารธุรกิจ ประจำปี 2561
หมายเหตุ
- ใช้ข้ลมูลช่วงเวลาสัญญารับทุนดำเนินงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 1/10/2560 ถึง 30/9/2561
- ใช้ข้อมูลนักวิจัยประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 22/5/2561 ถึง 30/4/2562
จำนวนเงินโครงการวิจัยทั้งหมด
งบประมาณภายในสถาบัน งบประมาณภายนอกสถาบัน
1,066,000.00 6,713,146.00
รวมทั้งหมด : 7,779,146.00
จำนวนเงินวิจัยที่หน่วยงานได้รับสนับสนุน
งบประมาณภายในสถาบัน งบประมาณภายนอกสถาบัน
876,850.00 1,467,629.00
วิทย์ สังคม เกษตร วิทย์ สังคม เกษตร
0.00 876,850.00 0.00 0.00 1,467,629.00 0.00
รวมทั้งหมด : 2,344,479.00
ที่ รายละเอียดงานวิจัย จำนวนเงินวิจัยทั้งหมด จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ
นักวิจัย (%) วิทย์ สังคม เกษตร
จำนวนเงินทั้งหมด : 7,779,146.00 จำนวนเงินที่ได้รับ : 2,344,479.00 0.00 2,344,479.00 0.00
1.มจ.2-61-026 การพัฒนาและประยุกต์รูปแบบบริหารจัดการอย่างยั่งยืนของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกลำไย :กรณีศึกษา บ้านเหล่า ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณเงินรายได้คณะบริหารธุรกิจ
25,300.00
รวม :25,300.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริกุล ตุลาสมบัติ (40)
คณะบริหารธุรกิจ
10,120.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยะดา ชัยเวช (30)
คณะบริหารธุรกิจ
7,590.00
อาจารย์ณัฐดนัย เขียววาท (30)
คณะบริหารธุรกิจ
7,590.00
รวม0.0025,300.000.00
2.มจ.1-61-056 การบัญชีสิ่งแวดล้อมและการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของกิจการอุตสาหกรรม ในภาคเหนือของประเทศไทย
งบประมาณภายในสถาบัน / กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้
246,700.00
รวม :246,700.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนียา บังเมฆ (60)
คณะบริหารธุรกิจ
148,020.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตตินุช ชุลิกาวิทย์ (40)
คณะบริหารธุรกิจ
98,680.00
รวม0.00246,700.000.00
3.สกว.-61-018 การพัฒนาเกษตรกรชาวสวนลำไยของภาคเหนือตอนบน เพื่อยกระดับสู่ธุรกิจการผลิตลำไยแนวใหม่
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานกองทุนสนับสนุนวิจัย
6,263,146.00
รวม :6,263,146.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยะดา ชัยเวช (15)
คณะบริหารธุรกิจ
939,471.90
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย (20)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ (20)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
นางจิรนันท์ เสนานาญ (15)
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร / กองบริหารงานวิจัย / งานบริหารเงินทุนวิจัย
รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล (15)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
อาจารย์ ดร.วินัย บังคมเนตร (5)
คณะบริหารธุรกิจ
313,157.30
ผศ.ยุทธนา เขาสุเมรุ (5)
[นอก] สถาบันเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ผศ.ดร.สุภัค มหัทธนพรรค (5)
[นอก] คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา
รวม0.001,252,629.200.00
4.มจ.1-61-006.4 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรผู้ให้บริการเพื่อรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุในพื้นที่ท่องเที่ยวเขตทหาร
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
0.00
รวม :0.00
อาจารย์อรจนา แสนไชย จันทรประยูร (60)
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
อาจารย์ ดร.สวิชญา ศุภอุดมฤกษ์ (20)
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
อาจารย์สุชีรา ขยาย (20)
คณะบริหารธุรกิจ
0.00
รวม0.000.000.00
5.มจ.2-61-002 การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทกับคุณภาพกำไร : หลักฐานเชิงประจักษ์จากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณเงินรายได้ คณะบริหารธุรกิจ
15,000.00
รวม :15,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี ยศบุตร (100)
คณะบริหารธุรกิจ
15,000.00
รวม0.0015,000.000.00
6.มจ.2-61-025 การศึกษาปัญหาของอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อหาแนวทางอก้ไขในจังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณเงินรายได้คณะบริหารธุรกิจ
25,300.00
รวม :25,300.00
อาจารย์ปกรณ์ อุดมธนะสารสกุล (40)
คณะบริหารธุรกิจ
10,120.00
อาจารย์ ดร.พนมพร เฉลิมวรรณ์ (30)
คณะบริหารธุรกิจ
7,590.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ ชลประเสริฐสุข (30)
คณะบริหารธุรกิจ
7,590.00
รวม0.0025,300.000.00
7.7/2560 การศึกษากระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างจิตอาสาให้กับคนรุ่นใหม่และทางเลือกในการจัดตั้ง กลไกและหน่วยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการเสริมสร้างจิตอาสานักศึกษา บัณฑิต คนรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาตนเอง ชุมชน ท้องถิ่น สังคม บนฐานงานเกษตรอินทรีย์ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน : กรณีศึกษาโครงการในมหาวิทยาลัย ช่วงปี 58-60
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับชาติ
โครงการส่งเสริมงานอาสาสมัครเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
200,000.00
รวม :200,000.00
อาจารย์ ดร.ชมชวน บุญระหงษ์ (40)
วิทยาลัยนานาชาติ
อาจารย์ ดร.ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์ (20)
คณะบริหารธุรกิจ
40,000.00
อาจารย์ ดร.อนุชา กันทรดุษฎี (20)
อาจารย์ ดร.สมคิด แก้วทิพย์ (20)
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
รวม0.0040,000.000.00
8.มจ.1-61-136 การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์การปลูกยางพาราในจังหวัดชุมพร
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
246,700.00
รวม :246,700.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล (50)
คณะบริหารธุรกิจ
123,350.00
ว่าที่ ร.ต.ขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์ (50)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร / สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร / งานบริการวิชาการและวิจัย
รวม0.00123,350.000.00
9.มจ.2-61-004 ผลกระทบจากการรักษาผลประโยชน์ของตนเองของประธานเจ้าหน้าที่บริหารต่อความสัมพันธ์ระหว่างบรรษัทภิบาล และผลการดำเนินงานของบริษัท
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณเงินรายได้ คณะบริหารธุรกิจ
15,000.00
รวม :15,000.00
อาจารย์ ดร.ดวงนภา สุขะหุต (100)
คณะบริหารธุรกิจ
15,000.00
รวม0.0015,000.000.00
10.มจ.1-61-111 ระบบการกระจายสินค้าเชิงซ้อนของเกษตรกรผักและผลไม้อินทรีย์ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
148,000.00
รวม :148,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูษณิศา เตชเถกิง (100)
คณะบริหารธุรกิจ
148,000.00
รวม0.00148,000.000.00
11.มจ.1-61-115 การมีส่วนร่วมของเกษตรกรเพื่อการไม่ใช้สารเคมีทางการเกษตรกรณกรณีศึกษา ของเกษตรกรในพื้นเขตพื้นที่ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
164,500.00
รวม :164,500.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทริกา มณีพันธ์ (60)
คณะบริหารธุรกิจ
98,700.00
น.ส.มัลลิกา แซ่ลิ้ม (40)
คณะวิทยาศาสตร์ / สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ / งานคลังและพัสดุ
รวม0.0098,700.000.00
12.มจ.1-61-137 เกษตรอินทรีย์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ในเขตพื้นที่ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
164,500.00
รวม :164,500.00
น.ส.บุษบงค์ ฝั้นแจ้ง (60)
คณะบริหารธุรกิจ / สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ / งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
98,700.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภณ ฟองเพชร (40)
คณะบริหารธุรกิจ
65,800.00
รวม0.00164,500.000.00
13.OLUM-61-001 สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
250,000.00
รวม :250,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร บุญมาก (70)
คณะบริหารธุรกิจ
175,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาภรณ์ ชนะถาวร (30)
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
รวม0.00175,000.000.00
14.สวก.-61-004.1 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่สำหรับลำไยสดคุณภาพเพื่อการจำหน่ายปลีก
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน)
0.00
รวม :0.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ (40)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
อาจารย์ ดร.วินัย บังคมเนตร (25)
คณะบริหารธุรกิจ
0.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยะดา ชัยเวช (25)
คณะบริหารธุรกิจ
0.00
นางจิรนันท์ เสนานาญ (10)
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร / กองบริหารงานวิจัย / งานบริหารเงินทุนวิจัย
รวม0.000.000.00
15.มจ.2-61-003 ความไว้วางใจในการใช้บริการชำระเงินอิเลคทรอนิคส์แห่งชาติ เปรียบเทียบในมุมมองของภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อยของผู้ใช้
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณเงินรายได้ คณะบริหารธุรกิจ
15,000.00
รวม :15,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตร ชูชื่น (100)
คณะบริหารธุรกิจ
15,000.00
รวม0.0015,000.000.00