แบบฟอร์มกำหนดเงื่อนไขการแสดงผลข้อมูล
รายงานจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ ของ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2561
หมายเหตุ
- ใช้ข้ลมูลช่วงเวลาสัญญารับทุนดำเนินงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 1/10/2560 ถึง 30/9/2561
- ใช้ข้อมูลนักวิจัยประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 22/5/2561 ถึง 30/4/2562
จำนวนเงินโครงการวิจัยทั้งหมด
งบประมาณภายในสถาบัน งบประมาณภายนอกสถาบัน
1,570,000.00 25,827,889.00
รวมทั้งหมด : 27,397,889.00
จำนวนเงินวิจัยที่หน่วยงานได้รับสนับสนุน
งบประมาณภายในสถาบัน งบประมาณภายนอกสถาบัน
1,385,015.00 11,782,764.00
วิทย์ สังคม เกษตร วิทย์ สังคม เกษตร
0.00 1,385,015.00 0.00 0.00 11,782,764.00 0.00
รวมทั้งหมด : 13,167,779.00
ที่ รายละเอียดงานวิจัย จำนวนเงินวิจัยทั้งหมด จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ
นักวิจัย (%) วิทย์ สังคม เกษตร
จำนวนเงินทั้งหมด : 27,397,889.00 จำนวนเงินที่ได้รับ : 13,167,779.00 0.00 13,167,779.00 0.00
1.NHSO-61A00592 โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านการรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ (ปี พ.ศ.2560 - 2561)
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับชาติ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่
476,000.00
รวม :476,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.เกศสุดา สิทธิสันติกุล (60)
คณะเศรษฐศาสตร์
285,600.00
อ.ปัณณพร ไพบูลย์วัฒนกิจ (10)
[นอก] บุคคลภายนอก
นางสาวรัชนี ประดับ (10)
[นอก] บุคคลภายนอก
นางสาวสิรินุช วงศ์สกุล (10)
[นอก] บุคคลภายนอก
นางสาวปิยาพัชร เดชบุญ (10)
[นอก] บุคคลภายนอก
รวม0.00285,600.000.00
2.Thaieei-006/2561 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา SMART ELECTRONICS ภายใต้ Thailand 4.0
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
600,000.00
รวม :600,000.00
ผศ.ดร.ธานี ชัยวัฒน์ (50)
[นอก] คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศาชล ลีรัตนากร (50)
คณะเศรษฐศาสตร์
300,000.00
รวม0.00300,000.000.00
3.EC-2561-02 การวิเคราะห์เส้นทางปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ของการเป็นอาคารสีเขียว
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
กองทุนสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์
35,000.00
รวม :35,000.00
รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุรชัย กังวล (100)
คณะเศรษฐศาสตร์
35,000.00
รวม0.0035,000.000.00
4.FDA-CO-2560-5281-TH จากเขาหัวโล้นสู่ป่าฟื้นตัว: การเปรียบเทียบรูปแบบการปลูกระดับภูมิทัศน์สำหรับการฟื้นฟูป่าในจังหวัดน่าน
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
4,109,000.00
รวม :4,109,000.00
อ.เดีย พนิตนาถ แชนนอน (25)
[นอก] คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ.สุทธาธร ไชยเรืองศรี (15)
[นอก] คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ.ประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์ (15)
[นอก] คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ.อังคณา อินตา (15)
[นอก] คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ.พิมลรัตน์ เทียนสวัสดิ์ (15)
[นอก] คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาจารย์ ดร.พิมพิมล แก้วมณี (15)
คณะเศรษฐศาสตร์
616,350.00
รวม0.00616,350.000.00
5.มจ.1-61-108 การตัดสินใจเพื่อการผลิตและจำหน่ายลำไยปลอดภัยและลำไยอินทรีย์อย่างเหมาะสมด้วยแนวคิดเกษตรแปลงใหญ่อย่างฉลาด
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
246,700.00
รวม :246,700.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี สิงหะวาระ (50)
คณะเศรษฐศาสตร์
123,350.00
รองศาสตราจารย์ ดร.อารีย์ เชื้อเมืองพาน (15)
คณะเศรษฐศาสตร์
37,005.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัสพล วงษ์ดีไทย (15)
[นอก] -
นายพันชิด ปิณฑะดิษ (10)
[นอก] มหาวสทยาลวยพะเยา
รวม0.00160,355.000.00
6.มจ.1-61-116 ความเต็มใจยอมรับค่าชดเชยของเกษตรกรที่ใช้สารเคมีทางการเกษตร
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
246,700.00
รวม :246,700.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ นันทะเสน (50)
คณะเศรษฐศาสตร์
123,350.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เก นันทะเสน (50)
คณะเศรษฐศาสตร์
123,350.00
รวม0.00246,700.000.00
7.มจ.1-61-119 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรชุมชนด้านการท่องเที่ยวและการบริการใน จังหวัดเชียงใหม่เพื่อรองรับเศรษฐกิจอาเซียน
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
246,700.00
รวม :246,700.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์ (80)
คณะเศรษฐศาสตร์
197,360.00
อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล (20)
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
รวม0.00197,360.000.00
8.CP-61-001 โครงการธรรมชาติปลอดภัย(แม่ปาน-สันเกี๋ยง โมเดล) :การวิจัยและพัฒนาชุมชนต้นแบบสู่ชุมชนอนุรักษ์ ดิน น้ำ ป่าและอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
งบประมาณภายนอกสถาบัน / บริษัทเอกชน
บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ้วส์ จำกัด
3,932,129.00
รวม :3,932,129.00
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ (100)
คณะเศรษฐศาสตร์
3,932,129.00
รวม0.003,932,129.000.00
9.PRP-6005021600 การศึกษานโยบายภายใต้หลักการสำหรับการลงทุนอย่างรับผิดชอบภาคการเกษตรและระบบอาหาร
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับชาติ
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
1,700,000.00
รวม :1,700,000.00
รศ.ดร.เริงชัย ตันสุชาติ (50)
[นอก] คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา พันธุ์มณี (50)
คณะเศรษฐศาสตร์
850,000.00
รวม0.00850,000.000.00
10.EC-2561-01 คุณสมบัติของนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ในยุค Thailand 4.0
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
กองทุนสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์
10,000.00
รวม :10,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวรัตน์ กุศล (50)
คณะเศรษฐศาสตร์
5,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิไล จุลพันธ์ (10)
คณะเศรษฐศาสตร์
1,000.00
อาจารย์ ดร.กันตพร ช่วงชิด (10)
คณะเศรษฐศาสตร์
1,000.00
Asst. Prof. Dr.Jorge Fidel Barahona Caceres (10)
คณะเศรษฐศาสตร์
1,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ นันทะเสน (10)
คณะเศรษฐศาสตร์
1,000.00
น.ส.กาญจนา ชิดทอง (10)
คณะเศรษฐศาสตร์ / สำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ / งานบริการวิชาการและวิจัย
1,000.00
รวม0.0010,000.000.00
11.EC-2561-04 การศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการดำเนินงานด้านการวิจัยและผลงานทางวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
กองทุนสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์
15,000.00
รวม :15,000.00
น.ส.กาญจนา ชิดทอง (100)
คณะเศรษฐศาสตร์ / สำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ / งานบริการวิชาการและวิจัย
15,000.00
รวม0.0015,000.000.00
12.มจ.1-61-032 ประสิทธิผลการผลิตข้าวเพื่อสุขภาพเปรียบเทียบกับข้าวพันธุ์อื่นในเขตภาคเหนือตอนบน
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
246,500.00
รวม :246,500.00
รองศาสตราจารย์ ดร.อารีย์ เชื้อเมืองพาน (50)
คณะเศรษฐศาสตร์
123,250.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี สิงหะวาระ (30)
คณะเศรษฐศาสตร์
73,950.00
นายอัศวิน เผ่าอานวยวิทย์ (20)
[นอก] -
รวม0.00197,200.000.00
13.มจ.1-61-045 ผลกระทบของแรงงานข้ามชาติต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในจังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายในสถาบัน / กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้
246,700.00
รวม :246,700.00
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ (100)
คณะเศรษฐศาสตร์
246,700.00
รวม0.00246,700.000.00
14.มจ.1-61-058 ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคเนื้อสุกรอินทรีย์ในจังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับชาติ
งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้
246,700.00
รวม :246,700.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทพรรดิ์ นิตยพงศ์ชัย (60)
คณะเศรษฐศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก สังข์แก้ว (40)
คณะเศรษฐศาสตร์
98,680.00
รวม0.0098,680.000.00
15.อบต(แพร่)-61-001 สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตำบลร้องกวาง
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
เทศบาลตำบลร้องกวาง จังหวัดแพร่
10,000.00
รวม :10,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ (100)
คณะเศรษฐศาสตร์
10,000.00
รวม0.0010,000.000.00
16.PUR-61N0001 โครงการ "ชุดความรู้ประสบการณ์ความขัดแย้งและการจัดการการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ลุ่มน้ำจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูนและลำปาง"
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับชาติ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น
65,000.00
รวม :65,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.เกศสุดา สิทธิสันติกุล (100)
คณะเศรษฐศาสตร์
65,000.00
รวม0.0065,000.000.00
17.RDC6140006 การพัฒนานักวิจัยและระบบสนับสนุนนักวิจัยเพื่อชุมชนและสังคม ปี 2561
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับชาติ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝ่ายชุมชนและสังคม
7,810,960.00
รวม :7,810,960.00
ศ.เกียรติคุณ ดร.อารี วิบูลย์พงศ์ (50)
[นอก] คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาจารย์ ดร.พิมพิมล แก้วมณี (50)
คณะเศรษฐศาสตร์
3,905,480.00
รวม0.003,905,480.000.00
18.EC-2561-03 กระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์นิคมพร้าว จำกัด
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
กองทุนสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์
30,000.00
รวม :30,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก สังข์แก้ว (100)
คณะเศรษฐศาสตร์
30,000.00
รวม0.0030,000.000.00
19.มจ.1-61-099 การจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของโรงแรมสู่การท่องเที่ยวสีเขียวและทัศนคติด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
246,700.00
รวม :246,700.00
รองศาสตราจารย์ ดร.เกศสุดา สิทธิสันติกุล (30)
คณะเศรษฐศาสตร์
74,010.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวรัตน์ กุศล (30)
คณะเศรษฐศาสตร์
74,010.00
อาจารย์รนกร สุภจินต์ (20)
คณะเศรษฐศาสตร์
49,340.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรญชนก เพชรานนท์ (20)
คณะเศรษฐศาสตร์
49,340.00
รวม0.00246,700.000.00
20.TRP-61M0404 ยกระดับศูนย์เรียบรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส. สู่ศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมชุมชนอุดมสุข ภายใต้โครงการความร่วมมือ ธ.ก.ส.-สกว.: ระยะที่ 1 การถอดบทเรียนศูนย์เรียนรู้ต้นแบบท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับชาติ
สำนักงานกอบทุนสนับสนุนการวิจัย ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น
6,878,100.00
รวม :6,878,100.00
รองศาสตราจารย์ ดร.เกศสุดา สิทธิสันติกุล (25)
คณะเศรษฐศาสตร์
1,719,525.00
่นายชัยวัฒน์ ถิระพันธ์ (25)
[นอก] บุคคลภายนอก
นางสาวกรรณจริยา สุขรุ่ง (20)
[นอก] บุคคลภายนอก
นางสาวปิยะนาถ ประยูร (10)
[นอก] บุคคลภายนอก
นางสาวหนูเพียร แสนอินทร์ (10)
[นอก] บุคคลภายนอก
นางสาววัชราภรณ์ ละครรำ (10)
[นอก] บุคคลภายนอก
รวม0.001,719,525.000.00