แบบฟอร์มกำหนดเงื่อนไขการแสดงผลข้อมูล
รายงานจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ ของ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ประจำปี 2561
หมายเหตุ
- ใช้ข้ลมูลช่วงเวลาสัญญารับทุนดำเนินงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 1/10/2560 ถึง 30/9/2561
- ใช้ข้อมูลนักวิจัยประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 22/5/2561 ถึง 30/4/2562
จำนวนเงินโครงการวิจัยทั้งหมด
งบประมาณภายในสถาบัน งบประมาณภายนอกสถาบัน
4,141,100.00 9,487,109.00
รวมทั้งหมด : 13,628,209.00
จำนวนเงินวิจัยที่หน่วยงานได้รับสนับสนุน
งบประมาณภายในสถาบัน งบประมาณภายนอกสถาบัน
3,939,780.00 6,794,503.00
วิทย์ สังคม เกษตร วิทย์ สังคม เกษตร
0.00 0.00 3,939,780.00 0.00 0.00 6,794,503.00
รวมทั้งหมด : 10,734,283.00
ที่ รายละเอียดงานวิจัย จำนวนเงินวิจัยทั้งหมด จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ
นักวิจัย (%) วิทย์ สังคม เกษตร
จำนวนเงินทั้งหมด : 13,628,209.00 จำนวนเงินที่ได้รับ : 10,734,283.00 0.00 0.00 10,734,283.00
1.สวก.-61-004.4 การยกระดับการผลิตปลานิลจากระบบไบโอฟลอคเข้าสู่ผลิตภัณฑ์อินทรีย์คุณภาพสูงเพื่ออุตสาหกรรม Food Valley
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน)
0.00
รวม :0.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมลักษณ์ สมพงษ์ (25)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
0.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาพร ตงศิริ (20)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
0.00
รองศาสตราจารย์ ดร.นิวุฒิ หวังชัย (20)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
0.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสรา กิจเจริญ (20)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
0.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารชาต์ เทียมเมือง (10)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
0.00
นายนเรศ ใหม่ดี (5)
[นอก] บริษัทคิงฟิชกรุ๊ป จำกัด
รวม0.000.000.00
2.สวก.-61-008 การประเมินค่าทางพันธุกรรมและการศึกษาระดับโมเลกุลต่อการพัฒนาสายพันธุืโดยการคัดเลือกปลานิลให้มีการเจริญเติบโตดีในสภาพการเลี้ยงในฟาร์มเชิงพานิชณ์
งบประมาณภายนอกสถาบัน / บริษัทเอกชน
สำนักงานพัฒนาการวิจัยเกษตร
2,357,783.00
รวม :2,357,783.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสรา กิจเจริญ (60)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
1,414,669.80
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร โรจน์ทินกร (20)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
471,556.60
รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน (10)
Mr.Warren Andrew Turner (10)
[นอก] บริษัทน้ำใสฟาร์ม จำกัด
รวม0.000.001,886,226.40
3.มจ.1-60-062/61-084.2 แนวทางการปรับปรุงคุณภาพของไส้ไก่สดที่ใช้เป็นแหล่งโปรตีนในฟาร์มเลี้ยงปลาดุกและลดการปล่อยน้ำเสีย
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
0.00
รวม :0.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพรัตน์ อึ้งเศรษฐพันธ์ (80)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.จงกล พรมยะ (20)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
0.00
รวม0.000.000.00
4.PHD60I0002 Effect of freshwater fish oil feed supplementation on the reproductive condition and production parameters of hybrid catfish (Pangasius larnaudii x Pangasianodon hypophthalmus, Sauvage, 1878) broodstock
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
0.00
รวม :0.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาพร ตงศิริ (40)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
0.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล (40)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
0.00
รวม0.000.000.00
5.กฟผ.-61-002 การเพาะพันธุ์และเลี้ยงปลาตะโกกแบบผสมผสานในพื้นที่รอบเขื่อนสิริกิติ์เพื่อเพิ่มรายได้แบบยั่งยืน
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
1,849,350.00
รวม :1,849,350.00
รองศาสตราจารย์ ดร.นิวุฒิ หวังชัย (100)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
1,849,350.00
รวม0.000.001,849,350.00
6.มจ.1-60-062/61-084 การผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจในชุมชน ต้นแบบเพื่อความปลอดภัยด้านอาหารและสิ่งแวดล้อม
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
1,206,200.00
รวม :1,206,200.00
รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.จงกล พรมยะ (100)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
1,206,200.00
รวม0.000.001,206,200.00
7.มจ.1-60-062/61-084.3 ความเป็นไปได้ในการใช้ไส้เดือนน้ำจืดกำจัดของเสียบ่อเลี้ยงปลาดุก ภายใต้ เงื่อนไขระบบการเลี้ยงสัตว์น้ำที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
0.00
รวม :0.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจวบ ฉายบุ (70)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
นายสุฤทธิ์ สมบูรณ์ชัย (10)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ / สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ / งานบริการวิชาการและวิจัย
น.ส.น้ำเพชร ประกอบศิลป์ (10)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ / สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ / งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.อานุภาพ วรรณคนาพล (10)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
0.00
รวม0.000.000.00
8.มจ.1-61-097 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดสมุนไพรไทยต่อต้านเชื้อราน้ำทดแทนยาปฏิชีวนะในสัตว์น้ำ
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
287,600.00
รวม :287,600.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร โรจน์ทินกร (80)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
230,080.00
รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.วศิน เจริญตัณธนกุล (20)
คณะวิทยาศาสตร์
รวม0.000.00230,080.00
9.มจ.1-61-128 การพัฒนาเทคนิคการเลี้ยงปลาไหลนาในโดมความร้อนเพื่อเพิ่มรายได้ของชุมชนกว๊านพะเยา
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
288,600.00
รวม :288,600.00
รองศาสตราจารย์ ดร.นิวุฒิ หวังชัย (60)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
173,160.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมลักษณ์ สมพงษ์ (40)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
115,440.00
รวม0.000.00288,600.00
10.มจ.1-61-053 การใช้สารสกัดเอนไซม์จากเปลือกสับประรดในการเลี้ยงปลาหมอไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต และความปลอดภัยทางอาหาร
งบประมาณภายในสถาบัน / กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้
287,600.00
รวม :287,600.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาพร ตงศิริ (60)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
172,560.00
รองศาสตราจารย์ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล (40)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
115,040.00
รวม0.000.00287,600.00
11.สวทน.-61-005 การพัฒนาระบบการเลี้ยงและรับรองมาตรฐานการเลี้ยงปลานิลจากระบบไบโอฟลอคมุ่งสู่อินทรีย์
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับชาติ
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
366,976.00
รวม :366,976.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสรา กิจเจริญ (70)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
256,883.20
อาจารย์ ดร.วาธิณี อินทรพงษ์นุวัฒน์ (30)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
110,092.80
รวม0.000.00366,976.00
12.มช-61-001 โครงการกลยุทธ์และแผนการตลาดผลิตภัณฑ์น้ำมันปลาน้ำจืด
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1,500,000.00
รวม :1,500,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล (100)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
1,500,000.00
รวม0.000.001,500,000.00
13.สวก.-61-002 การพัฒนาเทคโนโลยีดักจับและควบคุมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากอุสาหกรรมผลิตเอทานอลเพื่อใช้เพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลิน่าด้วยระบบฟาร์มสาหร่ายอัจฉริยะ
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
2,613,000.00
รวม :2,613,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศ (55)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร (15)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
รองศาสตราจารย์ ดร.จตุรภัทร วาฤทธิ์ (15)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.จงกล พรมยะ (15)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
391,950.00
รวม0.000.00391,950.00
14.มจ.1-61-041 การบริหารจัดการสุขภาพปลานิลและการจัดฟาร์มแบบองค์รวมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
งบประมาณภายในสถาบัน / กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้
283,500.00
รวม :283,500.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ชนกันต์ จิตมนัส (60)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
170,100.00
รองศาสตราจารย์ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล (40)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
113,400.00
รวม0.000.00283,500.00
15.มจ.1-60-062/61-084.1 การผลิตสาหร่ายสไปรูลินา ในน้ำทิ้งจากฟาร์มปลาดุกเพื่อผลิตอาหารปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อม
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
0.00
รวม :0.00
รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.จงกล พรมยะ (80)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
0.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพรัตน์ อึ้งเศรษฐพันธ์ (20)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
รวม0.000.000.00
16.มจ.1-60-062/61-084.4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ฟิชฟิงเกอร์และฟิชเบอร์เกอร์แช่เยือกแข็งจากปลาดุกรัสเซีย
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
0.00
รวม :0.00
รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา แดงปรก (80)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
อาจารย์ ดร.วาธิณี อินทรพงษ์นุวัฒน์ (20)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
0.00
รวม0.000.000.00
17.มจ.1-61-129 ผลของสีน้ำต่อปลากะพงขาวในการเลี้ยงระบบน้ำหมุนเวียนแบบอะควาโปนิคส์ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
287,600.00
รวม :287,600.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.อานุภาพ วรรณคนาพล (50)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
143,800.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจวบ ฉายบุ (50)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
รวม0.000.00143,800.00
18.สอว.-61-002 การเพิ่มมูลค่าสารสกัดมะเขือม่วงเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอาง
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์
1,500,000.00
รวม :1,500,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล (100)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
1,500,000.00
รวม0.000.001,500,000.00
19.มก-61-002 การเพิ่มมูลค่าของเหลือจากอุตสาหกรรมประมงน้ำจืดเป็นคอลลาเจนเพื่อใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์เวชสำอางและอาหารเสริม
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
800,000.00
รวม :800,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล (100)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
800,000.00
รวม0.000.00800,000.00