แบบฟอร์มกำหนดเงื่อนไขการแสดงผลข้อมูล
รายงานจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ ของ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561
หมายเหตุ
- ใช้ข้ลมูลช่วงเวลาสัญญารับทุนดำเนินงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 1/10/2560 ถึง 30/9/2561
- ใช้ข้อมูลนักวิจัยประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 22/5/2561 ถึง 30/4/2562
จำนวนเงินโครงการวิจัยทั้งหมด
งบประมาณภายในสถาบัน งบประมาณภายนอกสถาบัน
21,138,100.00 22,334,130.00
รวมทั้งหมด : 43,472,230.00
จำนวนเงินวิจัยที่หน่วยงานได้รับสนับสนุน
งบประมาณภายในสถาบัน งบประมาณภายนอกสถาบัน
13,580,422.00 15,921,930.00
วิทย์ สังคม เกษตร วิทย์ สังคม เกษตร
13,580,422.00 0.00 0.00 15,921,930.00 0.00 0.00
รวมทั้งหมด : 29,502,352.00
ที่ รายละเอียดงานวิจัย จำนวนเงินวิจัยทั้งหมด จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ
นักวิจัย (%) วิทย์ สังคม เกษตร
จำนวนเงินทั้งหมด : 43,472,230.00 จำนวนเงินที่ได้รับ : 29,502,352.00 29,502,352.00 0.00 0.00
1.สวก.-61-001 การทดสอบผลผลิตภายในสถานีของสายพันธุ์ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสงต้นเตี้ย ข้าวเจ้า/ข้าวเหนียวที่ได้จากการปรับปรุงพันธุ์ข้าว กข 15 และขาวดอกมะลิ 105
งบประมาณภายนอกสถาบัน / บริษัทเอกชน
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน)
2,999,548.00
รวม :2,999,548.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ แสงทอง (40)
คณะวิทยาศาสตร์
1,199,819.20
นางสาวอนุชิดา วงศ์ชื่น (20)
คณะวิทยาศาสตร์ / สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ / งานบริการวิชาการและวิจัย
599,909.60
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีกาญจนา คล้ายเรือง (10)
คณะวิทยาศาสตร์
299,954.80
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศมาพร แสงยศ (10)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
นางกาญจนา กล้าแข็ง (10)
[นอก] กรมการข้าว
ว่าที่ ร.ต. หญิงศิรินภา อ้ายเสาร์ (10)
คณะวิทยาศาสตร์ / สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ / งานบริการวิชาการและวิจัย
299,954.80
รวม2,399,638.400.000.00
2.มจ.1-61-009 ระบบฐานข้อมูลบัญชีกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้.
287,700.00
รวม :287,700.00
อาจารย์ ดร.ภรต รัตนปิณฑะ (50)
คณะวิทยาศาสตร์
143,850.00
อาจารย์พิชชยานิดา คำวิชัย (50)
คณะวิทยาศาสตร์
143,850.00
รวม287,700.000.000.00
3.มจ.1-61-138 การเพิ่มมูลค่ากากกาแฟโดยนำมาผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากกาแฟ
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
287,600.00
รวม :287,600.00
อาจารย์ ดร.มยุรา ศรีกัลยานุกูล (70)
คณะวิทยาศาสตร์
201,320.00
น.ส.นงคราญ พงศ์ตระกุล (15)
คณะวิทยาศาสตร์ / สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ / งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
43,140.00
น.ส.รุ่งทิพย์ กาวารี (15)
คณะวิทยาศาสตร์ / สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ / งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
43,140.00
รวม287,600.000.000.00
4.สวก.-61-004.1.1 การผลิตชาลำไยสดด้วยเทคนิคทางศิลปวิทยาการอาหารระดับโมเลกุล
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน)
0.00
รวม :0.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา คงจรูญ (55)
คณะวิทยาศาสตร์
0.00
ผศ.ดร.เยาวนาถ นรินทร์สรศักดิ์ (15)
[นอก] มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.วศิน เจริญตัณธนกุล (15)
คณะวิทยาศาสตร์
0.00
อาจารย์อรรถวิท ชังคมานนท์ (15)
คณะวิทยาศาสตร์
0.00
รวม0.000.000.00
5.มจ.3-62-002 การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ขนไก่เพื่อเป็นสารตั้งต้นในการผลิตชีววัสดุ
งบประมาณภายในสถาบัน / กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่
50,000.00
รวม :50,000.00
อาจารย์ ดร.ปานวาด ศิลปวัฒนา (100)
คณะวิทยาศาสตร์
50,000.00
รวม50,000.000.000.00
6.มจ.1-61-020 การผลิตเอนไซม์ย่อยสลายลิกโนเซลลูโลสโดยแบคทีเรียที่อยู่ร่วมกับไลเคนเพื่อย่อยสลายวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้
246,600.00
รวม :246,600.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล (40)
คณะวิทยาศาสตร์
98,640.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิราภรณ์ ชื่นบาล (30)
คณะวิทยาศาสตร์
73,980.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีกาญจนา คล้ายเรือง (30)
คณะวิทยาศาสตร์
73,980.00
รวม246,600.000.000.00
7.มจ.1-61-082 ฤทธิ์ทางชีวภาพและองค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดงาขี้ม้อน (Perilla frutescens (L.) Britt) จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
247,400.00
รวม :247,400.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีกาญจนา คล้ายเรือง (50)
คณะวิทยาศาสตร์
123,700.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ภูมิสุทธาผล (15)
คณะวิทยาศาสตร์
37,110.00
รองศาสตราจารย์ ดร.นพมณี โทปุญญานนท์ (15)
นางสาวรังษินี พงษ์ประดิษฐ (10)
[นอก] มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช เนียมทรัพย์ (10)
คณะวิทยาศาสตร์
24,740.00
รวม185,550.000.000.00
8.มจ.1-61-059 ระบบสถานีอากาศและการควบคุมการให้น้ำแปลงนาข้าวอินทรีย์
งบประมาณภายในสถาบัน / กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
งบประมารแผ่นดินแม่โจ้
287,600.00
รวม :287,600.00
อาจารย์ ดร.สมนึก สินธุปวน (60)
คณะวิทยาศาสตร์
172,560.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา วิรุญรัตน์ (20)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ แสงทอง (20)
คณะวิทยาศาสตร์
57,520.00
รวม230,080.000.000.00
9.มจ.1-61-078 การวิเคราะห์องค์ประกอบและคุณสมบัติทางเคมีของสารสกัดจากเมล็ดเจียที่ปลูกในประเทศไทย
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
288,600.00
รวม :288,600.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนรรฆอร ศรีไสยเพชร (70)
คณะวิทยาศาสตร์
202,020.00
นางพิมพร มะโนชัย (15)
คณะวิทยาศาสตร์ / สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ / งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
43,290.00
นายมาโนชย์ ถนอมวัฒน์ (15)
คณะวิทยาศาสตร์ / สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ / งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
43,290.00
รวม288,600.000.000.00
10.มจ.1-61-130 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเก็บเมล็ดพันธุ์กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้เอื้องคำ (Dendrobium chrysotoxum Lindl.) และนกคุ้มไฟ (Anoectochilus burmanicus Rolfe) เพื่อพัฒนาสู่รูปแบบของธนาคารเมล็ดพันธุ์กล้วยไม้
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
288,600.00
รวม :288,600.00
อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล (100)
คณะวิทยาศาสตร์
288,600.00
รวม288,600.000.000.00
11.มจ.2-61-069 การเปรียบเทียบระหว่างระเบียบวิธีผลต่างสืบเนื่องและวิธีการแปลงโฮโมโทพีเพอร์เทอเบชั่น
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์
10,000.00
รวม :10,000.00
อาจารย์ ดร.พิลาศลักษณ์ ศรแก้ว (100)
คณะวิทยาศาสตร์
10,000.00
รวม10,000.000.000.00
12.มจ.2-61-064 อันดับของลิเนียร์-ไฮเพอรสัมสติตัวชนสำหรับระบพีชคณิต ชนิด ((2,2);(2,2))
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณของหน่วยงาน
10,000.00
รวม :10,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา จูมวงษ์ (80)
คณะวิทยาศาสตร์
8,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ดารา ภูสง่า (20)
คณะวิทยาศาสตร์
2,000.00
รวม10,000.000.000.00
13.มจ.1-61-087 การสร้างอิมมูโนเซนเซอร์สำหรับตรวจวัดสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ใหญ่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
288,600.00
รวม :288,600.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ แตงกวารัมย์ (50)
คณะวิทยาศาสตร์
144,300.00
น.ส.จิราภรณ์ กิติกุล (25)
คณะวิทยาศาสตร์ / สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ / งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
72,150.00
นางสาวชชนน มูลหล้า (25)
[นอก] วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รวม216,450.000.000.00
14.มจ.2-61-068 ระเบียบวิธีโฮโมโทพีเพอร์เทอร์เบชันและการเปลี่ยนแปลงเชิงปริพันธ์สำหรับการหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์
10,000.00
รวม :10,000.00
อาจารย์ ดร.บุรัสกร นันทดิลก (100)
คณะวิทยาศาสตร์
10,000.00
รวม10,000.000.000.00
15.วท.61-054 การประดิษฐ์เบตาไตรแคลเซียมฟอสเฟตเซรามิกโดยใช้แคลเซียมออกไซด์จากกากปูนขาว สำหรับการซ่อมแซมกระดูก
งบประมาณภายนอกสถาบัน / อื่น ๆ
สวทช.
250,000.00
รวม :250,000.00
อาจารย์ ดร.โชคชัย ยาทองไชย (100)
คณะวิทยาศาสตร์
250,000.00
รวม250,000.000.000.00
16.สวทช.-61-004 การประดิษฐ์เบตาไตรแคลเซียมฟอสเฟตเซรามิกโดยใช้แคลเซียมออกไซด์จากกากปูนขาวสำหรับการซ่อมแซมกระดูก
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
250,000.00
รวม :250,000.00
อาจารย์ ดร.โชคชัย ยาทองไชย (100)
คณะวิทยาศาสตร์
250,000.00
รวม250,000.000.000.00
17.มจ.2-61-056 การศึกษาคุณสมบัติของพืชสมุนไพรท้องถิ่น เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรของ ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
วิทยาศาสตร์
15,000.00
รวม :15,000.00
น.ส.ณิชมน ธรรมรักษ์ (40)
คณะวิทยาศาสตร์ / สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ / งานบริการวิชาการและวิจัย
6,000.00
น.ส.พิชณิชา นิปุณะ (30)
คณะวิทยาศาสตร์ / สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ / งานบริการวิชาการและวิจัย
4,500.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารวี กาญจนประโชติ (30)
คณะวิทยาศาสตร์
4,500.00
รวม15,000.000.000.00
18.มจ.2-61-072 การศึกษาผลเฉลยสมการเชิงอนุพันธ์ดดยวิธีเพอร์เทอร์เบชั่นโฮโมโทพีแบบการแปลงธรรมชาติ
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์
10,000.00
รวม :10,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ คงธรรม (100)
คณะวิทยาศาสตร์
10,000.00
รวม10,000.000.000.00
19.มจ.2-61-054 ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
วิทยาศาสตร์
5,000.00
รวม :5,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งหทัย ชัยอาภร (100)
คณะวิทยาศาสตร์
5,000.00
รวม5,000.000.000.00
20.มจ.1-61-048 เส้นทางเห็ดเศรษฐกิจไทย
งบประมาณภายในสถาบัน / กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
งบประมารแผ่นดินแม่โจ้
287,600.00
รวม :287,600.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา วิรุญรัตน์ (40)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศมาพร แสงยศ (30)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
อาจารย์ ดร.สมนึก สินธุปวน (30)
คณะวิทยาศาสตร์
86,280.00
รวม86,280.000.000.00
21.มจ.1-61-071 การวิเคราะห์หาโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันในข้าวต่อการติดเชื้อโรคขอบใบแห้ง
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
287,600.00
รวม :287,600.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ ลีธนัชอุดม (50)
คณะวิทยาศาสตร์
143,800.00
สิทธิรักษ์ รอยตระกูล (20)
[นอก] สถาบันจีโนมศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
ภัทรพล ลีธนัชอุดม (20)
[นอก] มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นฎา อารยะสกุล (10)
[นอก] มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รวม143,800.000.000.00
22.สกว.-61-015 การหาลำดับเบสของสารพันธุกรรมทั้งหมดและวิเคราะห์วงศ์วานวิวัฒนาการของลำไยสายพันธุ์ต่างๆในประเทศไทยและลำไยบางสายพันธุ์ในประเทศจีนและอเมริกา
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สกว
600,000.00
รวม :600,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ ลีธนัชอุดม (100)
คณะวิทยาศาสตร์
600,000.00
รวม600,000.000.000.00
23.มจ.1-61-075 การเตรียมและพัฒนาคอนกรีตมวลเบาโปร่งแสงจากกากอุตสาหกรรม
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
287,600.00
รวม :287,600.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภรัตน์ นาคสิทธิพันธุ์ (80)
คณะวิทยาศาสตร์
230,080.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา ใจทนง (20)
คณะวิทยาศาสตร์
57,520.00
รวม287,600.000.000.00
24.สวทช.-61-007 การติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนเครือข่ายสังคมออนไลน์
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
250,000.00
รวม :250,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายัณห์ อุ่นนันกาศ (80)
คณะวิทยาศาสตร์
200,000.00
อาจารย์ ดร.วรรณวิมล นาดี (20)
คณะวิทยาศาสตร์
50,000.00
รวม250,000.000.000.00
25.มจ.1-61-039 การทำนายประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพจากสลัดจ์บ่อเกรอะด้วยการติดตามและออกแบบกลุ่มประชากรจุลินทรีย์
งบประมาณภายในสถาบัน / กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้
287,600.00
รวม :287,600.00
อาจารย์ ดร.มุจลินทร์ ผลจันทร์ (60)
คณะวิทยาศาสตร์
172,560.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช เนียมทรัพย์ (20)
คณะวิทยาศาสตร์
57,520.00
รองศาสตราจารย์ ดร.พูนพัฒน์ พูนน้อย (20)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
รวม230,080.000.000.00
26.มจ.1-61-014 การทดสอบแก้วเชื่อมประสานในเซลล์เชื้อเพลิงออกไซด์ของแข็งแบบแผ่น ในสภาวะเสมือนจริง
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้
287,700.00
รวม :287,700.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล เลาห์รอดพันธุ์ (60)
คณะวิทยาศาสตร์
172,620.00
นางสาวจิรัชญา อายะวรรณา (40)
[นอก] *
รวม172,620.000.000.00
27.สวทน.-61-001 โถปัสสาวะอัตโนมัติพร้อมระบบบริหารจัดการผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
232,056.00
รวม :232,056.00
อาจารย์ ดร.กิติศักดิ์ โอสถานันต์กุล (100)
คณะวิทยาศาสตร์
232,056.00
รวม232,056.000.000.00
28.สวทน.-61-004 ระบบตรวจนับรถยนต์ที่แสดงผลข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตเพื่อการบริหารศูนย์การค้า
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
242,946.00
รวม :242,946.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พาสน์ ปราโมกข์ชน (100)
คณะวิทยาศาสตร์
242,946.00
อาจารย์ ดร.กิติศักดิ์ โอสถานันต์กุล (24)
คณะวิทยาศาสตร์
58,307.04
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณ เขื่อนแก้ว (24)
คณะวิทยาศาสตร์
58,307.04
รวม359,560.080.000.00
29.สกอ.-61-003 เครือข่ายเซ็นเซอร์อัจฉริยะพลังงานต่ำเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่จอดรถในอาคารจอดรถขนาดใหญ่
งบประมาณภายนอกสถาบัน / อื่น ๆ
-
596,000.00
รวม :596,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณ เขื่อนแก้ว (100)
คณะวิทยาศาสตร์
596,000.00
รวม596,000.000.000.00
30.มจ.3-62-005 การพัฒนาของตัวควบคุม H ? แบบใหม่สำหรับการทำมีความเสถียรภาพ ของโครงข่ายประสาทเทียมควบคู่แบบผสมที่มีตัวหน่วงแปรผันตามเวลา
งบประมาณภายในสถาบัน / กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่
50,000.00
รวม :50,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิกานต์ เอมหฤทัย (100)
คณะวิทยาศาสตร์
50,000.00
รวม50,000.000.000.00
31.มจ.1-61-024 การชักนำความแปรปรวนทางพันธุกรรมในขมิ้นชันโดยใช้รังสีแกมมา
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้
254,800.00
รวม :254,800.00
อาจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์ (40)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
อาจารย์ ดร.กิตติคุณ พระกระจ่าง (20)
คณะวิทยาศาสตร์
50,960.00
อาจารย์ ดร.สุรีย์พร สราภิรมย์ (20)
คณะวิทยาศาสตร์
50,960.00
อาจารย์ ดร.ปัทมา หาญนอก (20)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
รวม101,920.000.000.00
32.มจ.1-61-027 การคัดเลือกแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชที่ผลิตสารออกฤทธิ์ทาง ชีวภาพเพื่อช่วยลดปริมาณก๊าซมีเทนและส่งเสริมความทนทานของข้าวอินทรีย์ภายใต้สภาวะเครียด
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้
287,600.00
รวม :287,600.00
อาจารย์ ดร.สมคิด ดีจริง (60)
คณะวิทยาศาสตร์
172,560.00
น.ส.รุ่งทิพย์ กาวารี (20)
คณะวิทยาศาสตร์ / สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ / งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
57,520.00
อาจารย์ ดร.จุฑามาศ มณีวงศ์ (20)
คณะวิทยาศาสตร์
57,520.00
รวม287,600.000.000.00
33.มจ.1-61-100 การวิเคราะห์สารออกฤทธิ์จากพืชเพื่อควบคุมเชื้อแบคทีเรียก่อโรคเต้านมอักเสบ
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
288,600.00
รวม :288,600.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลิน วงศ์ขัตติยะ (60)
คณะวิทยาศาสตร์
173,160.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี (20)
[นอก] มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลฤดี สงวนเสริมศรี (20)
[นอก]
รวม173,160.000.000.00
34.สอว.-61-005 นวัตกรรมปลาส้มสมุนไพร Premium เสริม Probiotic
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานเลขาณุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและบริษัท Life Farm Land Co.,Ltd
456,000.00
รวม :456,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน (60)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน (30)
คณะวิทยาศาสตร์
136,800.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล เสนพันธุ์ (10)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
รวม136,800.000.000.00
35.สนช-61-001 แป้งฝุ่นจากข้าว GI อินทรีย์ที่มีคุณสมบัติดูดซึมน้ำมันได้ดีด้วยเทคนิคพลาสมา
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน)
1,497,400.00
รวม :1,497,400.00
อาจารย์ ดร.สุรีย์พร สราภิรมย์ (100)
คณะวิทยาศาสตร์
1,497,400.00
รวม1,497,400.000.000.00
36.มจ.2-61-059 การตั้งตำรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสารสกัดสมุนไพร
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
วิทยาศาสตร์
15,000.00
รวม :15,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพรรณ ฉิมสุข (100)
คณะวิทยาศาสตร์
15,000.00
รวม15,000.000.000.00
37.มจ.1-61-036 การประดิษฐ์วัสดุฐานรองสำหรับการปลูกกล้วยไม้สกุลหวายด้วยเพอร์ไลท์และดินเอิร์ทเทนแวร์
งบประมาณภายในสถาบัน / กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้
287,600.00
รวม :287,600.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี วงศ์มณีรุ่ง (100)
คณะวิทยาศาสตร์
287,600.00
รวม287,600.000.000.00
38.มจ.1-61-017 ฟิล์มวัสดุประกอบชีวภาพเพาะต้นกล้าจากเปลือกข้าวโพด
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมารแผ่นดินแม่โจ้
287,700.00
รวม :287,700.00
อาจารย์ ดร.ธวัฒน์ สร้อยทอง (100)
คณะวิทยาศาสตร์
287,700.00
รวม287,700.000.000.00
39.มจ.3-61-003 การแจกแจงทวินามลบ-ลินด์เลย์ถ่วงน้ำหนักใหม่สำหรับข้อมูลเชิงนับและประยุกต์ใช้ในผู้ป่วยโรคเบาหวานที่เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลราชบุรี
งบประมาณภายในสถาบัน / กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่
50,000.00
รวม :50,000.00
อาจารย์ ดร.ศิริพร สมุทรวชิรวงษ์ (100)
คณะวิทยาศาสตร์
50,000.00
รวม50,000.000.000.00
40.มจ.1-61-033 การลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในวัสดุผสมระหว่างดินและน้ำยางคอมพาวนด์ด้วยสารดูดซับกลิ่น
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
269,900.00
รวม :269,900.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินันท์ รัตนพรหม (60)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภัสถ์ จันทร์มี (40)
คณะวิทยาศาสตร์
107,960.00
รวม107,960.000.000.00
41.มจ.1-61-097 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดสมุนไพรไทยต่อต้านเชื้อราน้ำทดแทนยาปฏิชีวนะในสัตว์น้ำ
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
287,600.00
รวม :287,600.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร โรจน์ทินกร (80)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.วศิน เจริญตัณธนกุล (20)
คณะวิทยาศาสตร์
57,520.00
รวม57,520.000.000.00
42.มจ.1-61-125 การคัดเลือกแป้งข้าวสาลีบดทั้งเมล็ดจากข้าวสาลีพันธุ์แม่โจ้เพื่อทำขนมปังโฮลวีท
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
171,800.00
รวม :171,800.00
อาจารย์กัญญา บุตราช (60)
คณะวิทยาศาสตร์
103,080.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรลดา วงค์สถาน (20)
คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทุเรียน ทาเจริญ (20)
คณะวิทยาศาสตร์
34,360.00
รวม137,440.000.000.00
43.มจ.1-61-131 การหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพด้านโปรตีนของลำไยพันธุ์ดอในขบวนขยายพันธุ์โดยการต่อกิ่ง
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
287,600.00
รวม :287,600.00
อาจารย์ ดร.เอกวิทย์ ตรีเนตร (40)
คณะวิทยาศาสตร์
115,040.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินัย วิริยะอลงกรณ์ (30)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา แกล้วกล้า (30)
คณะวิทยาศาสตร์
86,280.00
รวม201,320.000.000.00
44.มจ.1-61-042 การประยุกต์ใช้เครื่องหมาย SSR ของลิ้นจี่เพื่อตรวจสอบลำไยลูกผสม
งบประมาณภายในสถาบัน / กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้
287,600.00
รวม :287,600.00
น.ส.จันทร์เพ็ญ สะระ (40)
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร / กองบริหารงานบริการวิชาการ / งานปรับปรุงและขยายพันธุ์พืชและสัตว์
รองศาสตราจารย์ ดร.แสงทอง พงษ์เจริญกิต (30)
คณะวิทยาศาสตร์
86,280.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทนา วิชรัตน์ (30)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ (15)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
รวม86,280.000.000.00
45.มจ.1-61-049 อิทธิพลของรูปแบบของยีน Waxy ต่อปริมาณอะมิโลสและความคงตัวของแป้งสุกในข้าวไทย
งบประมาณภายในสถาบัน / กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
งบประมารแผ่นดินแม่โจ้
288,600.00
รวม :288,600.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพเยาว์ คบพิมาย (40)
คณะวิทยาศาสตร์
115,440.00
อาจารย์ ดร.ศรัณย์ จันทร์ทะเล (20)
คณะศิลปศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ หวังเจริญ (20)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ แสงทอง (20)
คณะวิทยาศาสตร์
57,720.00
รวม173,160.000.000.00
46.มจ.1-61-057 การใช้เทคโนโลยีโมบายแอพพลิเคชั่นและทฤษฏีจูงใจเชิงบวกเพื่อจัดการนักศึกษาให้ ใส่ใจและเกิดความรู้สึกผูกพันธ์ในการบำรุงรักษาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
งบประมาณภายในสถาบัน / กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้
287,600.00
รวม :287,600.00
น.ส.พัชรี ยางยืน (100)
คณะวิทยาศาสตร์ / สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ / งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
287,600.00
รวม287,600.000.000.00
47.มจ.1-61-068 วัสดุผสมระหว่างดินและน้ำยางคอมพาวนด์เสริมแรงด้วยเส้นใยคาร์บอน
งบประมาณภายในสถาบัน / กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้
272,100.00
รวม :272,100.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภัสถ์ จันทร์มี (50)
คณะวิทยาศาสตร์
136,050.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินันท์ รัตนพรหม (30)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
อาจารย์ ดร.สุภาพร ดาวทอง (20)
คณะวิทยาศาสตร์
54,420.00
รวม190,470.000.000.00
48.วท.61-052 การเลือกดูซับชาพอลิฟีนอลและคาเฟอีนบนนาโนคอมโพสิตของยางธรรมชาติ/เฮกซะโกนอลมีโซพอรัสซิลิกา สำหรับการผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
งบประมาณภายนอกสถาบัน / อื่น ๆ
สกว.
200,000.00
รวม :200,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดินันท์ นันตัง (100)
คณะวิทยาศาสตร์
200,000.00
รวม200,000.000.000.00
49.มจ.2-61-052 ผลของการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้านต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความรู้สึกผูกพันในวิชาแคลคูลัสของนักศึกษาปริญญาตรี
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
วิทยาศาสตร์
5,000.00
รวม :5,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ คงธรรม (100)
คณะวิทยาศาสตร์
5,000.00
รวม5,000.000.000.00
50.มจ.2-61-061 สมาชิกนิจพลและสมาชิกปกติทั้งหมดในเซมิกรุป (HypG((๒);(๒);oG)
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
วิทยาศาสตร์
15,000.00
รวม :15,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ดารา ภูสง่า (60)
คณะวิทยาศาสตร์
9,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา จูมวงษ์ (30)
คณะวิทยาศาสตร์
4,500.00
นายสุรพล จิโน (10)
คณะวิทยาศาสตร์ / สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ / งานบริหารและธุรการ
1,500.00
รวม15,000.000.000.00
51.มจ.2-61-058 การศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมสำหรับการผลิต Cordycepin ในการเพาะเลี้ยงถั่วเช่าสีทอง
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
วิทยาศาสตร์
15,000.00
รวม :15,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารวี กาญจนประโชติ (100)
คณะวิทยาศาสตร์
15,000.00
รวม15,000.000.000.00
52.มจ.2-61-063 การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษากรณีศึกษา: รายวิชา คศ 105 คณิตศาสตร์สำหรับบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ 1 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณหน่วยงาน
80,000.00
รวม :80,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา จูมวงษ์ (50)
คณะวิทยาศาสตร์
40,000.00
อาจารย์ ดร.พิลาศลักษณ์ ศรแก้ว (50)
คณะวิทยาศาสตร์
40,000.00
รวม80,000.000.000.00
53.สกอ.-61-001 ระบบแจ้งเตือนเพื่อติดตามและเฝ้าระวังอัตราการเต้นหัวใจของสัตว์ป่วยในสถานพยาบาล
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
495,600.00
รวม :495,600.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภานุวัฒน์ เมฆะ (90)
คณะวิทยาศาสตร์
446,040.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ กรรเชียง (5)
คณะวิทยาศาสตร์
24,780.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูพงษ์ ภาคภูมิ (5)
คณะวิทยาศาสตร์
24,780.00
รวม495,600.000.000.00
54.สวทน.-61-002 ก๊อกน้ำดิจิตอลเพื่อเมืองอัจฉริยะ
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
240,208.00
รวม :240,208.00
อาจารย์ ดร.นษิ ตันติธารานุกุล (100)
คณะวิทยาศาสตร์
240,208.00
รวม240,208.000.000.00
55.มสด.-61-001 การลดการสะสมสารหนูในผักสวนครัวที่ปลูกในดินที่ปนเปื้อนสารหนูโดยใช้ไบโอซาร์ร่วมกับดินขาว
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
441,350.00
รวม :441,350.00
ผศ.ดร.ปารินดา สุขสบาย (70)
[นอก] มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
อาจารย์ ดร.มยุรา ศรีกัลยานุกูล (30)
คณะวิทยาศาสตร์
132,405.00
รวม132,405.000.000.00
56.สกว-สกอ-61-007 การควบคุมแบบ H สำหรับระบบโครงข่ายประสาทที่มีตัวหน่วงขึ้นกับเวลา
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
600,000.00
รวม :600,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิกานต์ เอมหฤทัย (100)
คณะวิทยาศาสตร์
600,000.00
รวม600,000.000.000.00
57.สวก.-61-005 การปรับปรุงสายพันธุ์ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง ต้นเตี้ยที่พัฒนาได้จากพันะุ์ข้าว กข 15 และขาวดอกมลิ 105 ให้มีความต้านทานต่อโรคขอบใบแห้ง และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน)
3,071,008.00
รวม :3,071,008.00
นางสาวอนุชิดา วงศ์ชื่น (40)
คณะวิทยาศาสตร์ / สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ / งานบริการวิชาการและวิจัย
1,228,403.20
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ แสงทอง (30)
คณะวิทยาศาสตร์
921,302.40
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศมาพร แสงยศ (10)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีกาญจนา คล้ายเรือง (10)
คณะวิทยาศาสตร์
307,100.80
ว่าที่ ร.ต. หญิงศิรินภา อ้ายเสาร์ (10)
คณะวิทยาศาสตร์ / สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ / งานบริการวิชาการและวิจัย
307,100.80
รวม2,763,907.200.000.00
58.สสส.-61-001 การจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมในชุมชนบ้านแม่ทราย หมู่ 4 ตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
63,000.00
รวม :63,000.00
นางระวีรรณ วงค์ทอง (20)
[นอก] ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ตำบลแม่ทราย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร พันธุลี (50)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
อาจารย์ ดร.ประเจต อำนาจ (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา วณิชชานนท์ (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
อาจารย์ ดร.จักรกฤช เตโช (10)
คณะวิทยาศาสตร์
6,300.00
รวม6,300.000.000.00
59.มจ.2-61-075 ผลจุดตรึงบางประการกับการขยายคุณสมบัติในปริภูมิเมตริกเอส
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์
10,000.00
รวม :10,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรลักษมณ์ สิงห์ทอง (100)
คณะวิทยาศาสตร์
10,000.00
รวม10,000.000.000.00
60.มจ.3-62-003 การแจกแจงทวินามลบ-ลินด์เลย์ถ่วงน้ำหนักใหม่สำหรับข้อมูลเชิงนับและประยุกต์ใช้ในผู้ป่วยโรคเบาหวานที่เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลราชบุรี
งบประมาณภายในสถาบัน / กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่
50,000.00
รวม :50,000.00
อาจารย์ ดร.ศิริพร สมุทรวชิรวงษ์ (100)
คณะวิทยาศาสตร์
50,000.00
รวม50,000.000.000.00
61.มจ.1-61-001 ประสิทธิภาพของไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ที่ผลิตจากกากเห็ดหลินจือโดยเอนไซม์ ไคโตซาเนสจากแบคทีเรียต่อการยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็ง
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
275,300.00
รวม :275,300.00
รองศาสตราจารย์ ดร.มงคล ถิรบุญยานนท์ (50)
คณะวิทยาศาสตร์
137,650.00
รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา แดงปรก (20)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา คงจรูญ (15)
คณะวิทยาศาสตร์
41,295.00
อาจารย์ ดร.จุฑามาศ มณีวงศ์ (15)
คณะวิทยาศาสตร์
41,295.00
รวม220,240.000.000.00
62.มจ.1-61-009 ระบบฐานข้อมูลบัญชีกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้
287,700.00
รวม :287,700.00
อาจารย์ ดร.ภรต รัตนปิณฑะ (60)
คณะวิทยาศาสตร์
172,620.00
อาจารย์วัชรินทร์ สาระไชย (40)
คณะวิทยาศาสตร์
115,080.00
รวม287,700.000.000.00
63.มจ.1-61-012 พลาสมาความดันบรรยากาศสำหรับการเลี้ยงกล้วยไม้
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้
287,700.00
รวม :287,700.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูพงษ์ ภาคภูมิ (60)
คณะวิทยาศาสตร์
172,620.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ กรรเชียง (40)
คณะวิทยาศาสตร์
115,080.00
รวม287,700.000.000.00
64.มจ.1-61-015 การส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวไร่ โดยการใช้จุลินทรีย์กลุ่ม PGPR ควบคู่กับวิธีทางกายภาพโดยการฉายรังสี : การทดสอบระดับแปลง
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้
287,700.00
รวม :287,700.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มธุรส ชัยหาญ (40)
คณะวิทยาศาสตร์
115,080.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร (30)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา อินสลุด (30)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
อาจารย์ ดร.กิตติคุณ พระกระจ่าง (30)
คณะวิทยาศาสตร์
86,310.00
รวม201,390.000.000.00
65.มจ.1-61-018 การผลิตน้ำเชื่อมฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์เข้มข้นจากหัวหอมเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารฟังก์ชั่นและการทดสอบคุณสมบัติเชิงหน้าที่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้
287,700.00
รวม :287,700.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน (60)
คณะวิทยาศาสตร์
172,620.00
นางสาวนิอร โฉมศรี (40)
[นอก] มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
รวม172,620.000.000.00
66.มจ.1-61-022 การศึกษาวัสดุดูดซับสำหรับการประยุกต์ใช้งานสำหรับกำจัดสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ตกค้างในลำไย
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้
288,600.00
รวม :288,600.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วงศ์แสนใหม่ (100)
คณะวิทยาศาสตร์
288,600.00
รวม288,600.000.000.00
67.มจ.1-61-005 การตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบติดตามการรักษาของสัตวแพทย์แบบหลายคนพร้อมกัน
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
82,900.00
รวม :82,900.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ก่องกาญจน์ ดุลยไชย (60)
คณะวิทยาศาสตร์
49,740.00
อาจารย์อรรถวิท ชังคมานนท์ (40)
คณะวิทยาศาสตร์
33,160.00
รวม82,900.000.000.00
68.มจ.1-61-008 ลิเทียมซิลิเกตจากเถ้าแกลบปรับปรุงด้วยโลหะทรานสิชันสำหรับเป็นขั้วแคโทดในแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
288,700.00
รวม :288,700.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรลดา กันทาดี (45)
คณะวิทยาศาสตร์
129,915.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาภรณ์ ปันทะรส (30)
คณะวิทยาศาสตร์
86,610.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล เลาห์รอดพันธุ์ (15)
คณะวิทยาศาสตร์
43,305.00
น.ส.จิราภรณ์ กิติกุล (10)
คณะวิทยาศาสตร์ / สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ / งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
28,870.00
รวม288,700.000.000.00
69.มจ.1-61-019 การวิเคราะห์และศึกษาสมบัติของวัสดุคาร์บอนที่เจือปนด้วยไอออนเพื่อการประยุกต์ใช้ด้านพลังงานแสงอาทิตย์
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมารแผ่นดินแม่โจ้
287,700.00
รวม :287,700.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพล ธุระกิจเสรี (100)
คณะวิทยาศาสตร์
287,700.00
รวม287,700.000.000.00
70.มจ.1-61-023 การเตรียมและการพัฒนาปอซโซลานซีเมนต์บล็อกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากดินเบาและน้ำยางพาราโดยใช้ขี้เลื่อยเป็นตัวผสมเพิ่ม
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้
287,700.00
รวม :287,700.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา ใจทนง (60)
คณะวิทยาศาสตร์
172,620.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภรัตน์ นาคสิทธิพันธุ์ (40)
คณะวิทยาศาสตร์
115,080.00
รวม287,700.000.000.00
71.มจ.1-60-059/61-081 การศึกษาการทำงานร่วมกันของยีนควบคุมการสังเคราะห์แอนโทไซยานินสองชนิดในข้าวเพื่อการสร้างแอนโทไซยานินและการใช้เป็นยีนเครื่องหมายในการปรับปรุงพันธุ์ข้าว
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
287,600.00
รวม :287,600.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อทิพา สกูลสิงหาโรจน์ (60)
คณะวิทยาศาสตร์
172,560.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีเมฆ ชาวโพงพาง (20)
[นอก] มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.แสงทอง พงษ์เจริญกิต (15)
คณะวิทยาศาสตร์
43,140.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ แสงทอง (5)
คณะวิทยาศาสตร์
14,380.00
รวม230,080.000.000.00
72.มจ.1-61-085 ระบบโรงเรือนอัจฉริยะเพื่อการผลิตผักสลัดอินทรีย์
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
288,600.00
รวม :288,600.00
อาจารย์อลงกต กองมณี (40)
คณะวิทยาศาสตร์
115,440.00
น.ส.พัชรี ยางยืน (20)
คณะวิทยาศาสตร์ / สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ / งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
57,720.00
นางสาวนงนุช กุศล (20)
[นอก] -
นายเสกสรร สงจันทึก (20)
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร / กองบริหารงานบริการวิชาการ / งานปรับปรุงและขยายพันธุ์พืชและสัตว์
รวม173,160.000.000.00
73.มจ.1-61-102 เส้นนาโนลวดเหล็กออกไซด์ปลูกบนแผ่นสแตนเลสเพื่อใช้เป็นขั้วไฟฟ้าราคาถูกสำหรับประยุกต์ใช้ด้านกักเก็บพลังงาน
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
287,600.00
รวม :287,600.00
อาจารย์ ดร.สุภาพร ดาวทอง (80)
คณะวิทยาศาสตร์
230,080.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภัสถ์ จันทร์มี (20)
คณะวิทยาศาสตร์
57,520.00
รวม287,600.000.000.00
74.มจ.1-61-115 การมีส่วนร่วมของเกษตรกรเพื่อการไม่ใช้สารเคมีทางการเกษตรกรณกรณีศึกษา ของเกษตรกรในพื้นเขตพื้นที่ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
164,500.00
รวม :164,500.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทริกา มณีพันธ์ (60)
คณะบริหารธุรกิจ
น.ส.มัลลิกา แซ่ลิ้ม (40)
คณะวิทยาศาสตร์ / สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ / งานคลังและพัสดุ
65,800.00
รวม65,800.000.000.00
75.มจ.1-61-118 ศักยภาพแกนนำชุมชนต่อการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในจังหวัดลำพูน
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
82,200.00
รวม :82,200.00
อาจารย์ ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย (60)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
นายประดิษฐ์ เวียงคำ (10)
คณะวิทยาศาสตร์ / สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ / งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
8,220.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผานิตย์ นาขยัน (10)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง (10)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ปรมินทร์ นาระทะ (10)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
รวม8,220.000.000.00
76.มจ.1-61-124 การกระตุ้นการสร้างพฤกษเคมีในต้นกล้าข้าวเหนียวสันป่าตองโดยใช้สารละลายโปรลีน
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
288,600.00
รวม :288,600.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา คงจรูญ (60)
คณะวิทยาศาสตร์
173,160.00
รองศาสตราจารย์ ดร.มงคล ถิรบุญยานนท์ (20)
คณะวิทยาศาสตร์
57,720.00
รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา แดงปรก (20)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
รวม230,880.000.000.00
77.มจ.1-61-064 ผลของระยะความบริบรูณ์ต่อคุณภาพทางกายภาพ คุณภาพทางเคมี สารต้านอนุมูลอิสระและการเกิดอาการไส้สีน้ำตาลของสับปะรดพันธุ์ห้วยมุ่น จังหวัดอุตรดิตถ์
งบประมาณภายในสถาบัน / กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้
288,600.00
รวม :288,600.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ จูมวงษ์ (60)
คณะวิทยาศาสตร์
173,160.00
รศ.ดร.ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร (40)
รวม173,160.000.000.00
78.สวทน.-60-001 ระบบแจ้งเตือนเพื่อติดตามและเฝ้าระวังอัตราการเต้นหัวใจของสัตว์ป่วยในสถานพยาบาลสัตว์
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับชาติ
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
469,620.00
รวม :469,620.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภานุวัฒน์ เมฆะ (90)
คณะวิทยาศาสตร์
422,658.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูพงษ์ ภาคภูมิ (5)
คณะวิทยาศาสตร์
23,481.00
สพญ. ณัฐณิชา ตียะสุขเศรษฐ์ (5)
[นอก] สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 กรมปศุสัตว์
รวม446,139.000.000.00
79.สกว.-61-001 การวิเคราะห์ลักษณะของคาร์บอนนาโนทิวป์ผนังชั้นเดียวที่ก่อตัวบนตัวเร่งปฏิกิริยาเหล็กอัลลอยด้วยทฤษฎีเดนซิตี้ฟังก์ชันนอลและสเปกตรัมการดูดกลืนรังสีเอ็กซ์
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
600,000.00
รวม :600,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ กรรเชียง (100)
คณะวิทยาศาสตร์
600,000.00
รวม600,000.000.000.00
80.มจ.2-61-060 การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีและชีวภาพบางประการของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำรางจืดเสริมน้ำตาลฟรุกโตโลอิโกแซคคาไรด์
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
วิทยาศาสตร์
15,000.00
รวม :15,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน (100)
คณะวิทยาศาสตร์
15,000.00
รวม15,000.000.000.00
81.มจ.2-61-057 การผลิตน้ำยาบ้วนปากจากน้ำมันหอมระเหยจากพืชวงศ์ขิงของไทย
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
15,000.00
รวม :15,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลิน วงศ์ขัตติยะ (100)
คณะวิทยาศาสตร์
15,000.00
รวม15,000.000.000.00
82.มจ.2-61-065 คุณสมบัติเชิงพีชคณิตของเจนเนอร์รัลไลซ ไฮเพอรสัมสติตัวชนสำหรับระบบพีชคณิต
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณของหน่วยงาน
10,000.00
รวม :10,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ดารา ภูสง่า (50)
คณะวิทยาศาสตร์
5,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา จูมวงษ์ (30)
คณะวิทยาศาสตร์
3,000.00
นายสุรพล จิโน (20)
คณะวิทยาศาสตร์ / สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ / งานบริหารและธุรการ
2,000.00
รวม10,000.000.000.00
83.สวทน.-61-003 แอปพลิเคชั่นแนะนำช่องจอดรถพร้อมข้อมูลส่งเสริมการขยายบนโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับลูกค้าของศูนย์การค้า
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
247,086.00
รวม :247,086.00
อาจารย์อรรถวิท ชังคมานนท์ (100)
คณะวิทยาศาสตร์
247,086.00
รวม247,086.000.000.00
84.มจ.2-61-071 การมีเสถียรภาพแบบเลขชี้กำลังของเครือข่ายควบคุมการแสดงออกของยีนที่มีตัวหน่วง
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์
10,000.00
รวม :10,000.00
อาจารย์ ดร.เจนจิรา ทิพย์ชะ (100)
คณะวิทยาศาสตร์
10,000.00
รวม10,000.000.000.00
85.มจ.2-61-074 การพัฒนาของตัวควบคุม H? แบบใหม่สำหรับการทำที่มีความเสถียรภาพของโครงข่ายประสาทเทียมควบคู่แบบผสมที่มีตัวหน่วงแปรผันตามเวลา
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
สำนักวิจัย
50,000.00
รวม :50,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิกานต์ เอมหฤทัย (100)
คณะวิทยาศาสตร์
50,000.00
รวม50,000.000.000.00
86.สกอ.-61-002 ก๊อกน้ำดิจิทัลเพื่อเมืองอัจฉริยะ
งบประมาณภายนอกสถาบัน / อื่น ๆ
-
596,000.00
รวม :596,000.00
อาจารย์ ดร.นษิ ตันติธารานุกุล (100)
คณะวิทยาศาสตร์
596,000.00
รวม596,000.000.000.00
87.สวก.-61-006 การคุ้มครองพันธุ์ และผลิตเมล็ดพันธุ์ของสายพันธุ์ข้าวจ้าวและข้าวเหนียวใหม่ที่หอมไม่ไวต่อช่วงแสงและต้นเตี้ย ซึ่งพัฒนามาจากพันธุ์ข้าว กข ๑๕ และข้าวดอกมะลิ ๑๐๕
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สวก
1,289,508.00
รวม :1,289,508.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ แสงทอง (100)
คณะวิทยาศาสตร์
1,289,508.00
รวม1,289,508.000.000.00
88.มจ.1-60-040/61-055 การเตรียมฟิล์มคอมพอสิตทางชีวภาพของแป้งมันสำปะหลังเสริมแรงด้วยไมโครคริสตัลลีนเซลลูโลสจากเปลือกข้าวโพด
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
205,500.00
รวม :205,500.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษารัตน์ รัตนคำนวณ (90)
คณะวิทยาศาสตร์
184,950.00
นายพรเทพ ไชยวุฒิ (10)
คณะวิทยาศาสตร์ / สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ / งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
20,550.00
รวม205,500.000.000.00
89.มจ.3-61-002 การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ขนไก่เพื่อเป็นสารตั้งต้นในการผลิตชีววัสดุ
งบประมาณภายในสถาบัน / กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่
50,000.00
รวม :50,000.00
อาจารย์ ดร.ปานวาด ศิลปวัฒนา (100)
คณะวิทยาศาสตร์
50,000.00
รวม50,000.000.000.00
90.มจ.3-61-005 การพัฒนาของตัวควบคุม H ? แบบใหม่สำหรับการทำมีความเสถียรภาพ ของโครงข่ายประสาทเทียมควบคู่แบบผสมที่มีตัวหน่วงแปรผันตามเวลา
งบประมาณภายในสถาบัน / กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่
50,000.00
รวม :50,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิกานต์ เอมหฤทัย (100)
คณะวิทยาศาสตร์
50,000.00
รวม50,000.000.000.00
91.มจ.1-61-013 การศึกษาองค์ประกอบของสารสี และการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการเกิดสี ในกลีบประดับของไม้ดอกกลุ่มปทุมมาและกระเจียว
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้
288,700.00
รวม :288,700.00
อาจารย์ ดร.นฤมล เข็มกลัดเงิน (60)
คณะวิทยาศาสตร์
173,220.00
อ.ดร.เฉลิมพงษ์ แสนจุ้ม (20)
[นอก] -
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี (20)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
รวม173,220.000.000.00
92.มจ.1-61-028 การจำแนกพันธุ์ข้าวไทยในระบบข้าวลูกผสมWA-CMS ด้วยเครื่องหมายดีเอ็นเอเฉพาะกับยีนแก้ความเป็นหมัน
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้
287,600.00
รวม :287,600.00
รองศาสตราจารย์ ดร.แสงทอง พงษ์เจริญกิต (60)
คณะวิทยาศาสตร์
172,560.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อทิพา สกูลสิงหาโรจน์ (20)
คณะวิทยาศาสตร์
57,520.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ แสงทอง (20)
คณะวิทยาศาสตร์
57,520.00
รวม287,600.000.000.00
93.มจ.1-61-046 การใช้กากดินขาวลำปางเป็นมวลรวมของชั้นตกแต่งคล้ายหินสำหรับงานตกแต่งภายใน
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
287,600.00
รวม :287,600.00
อาจารย์ ดร.โชคชัย ยาทองไชย (60)
คณะวิทยาศาสตร์
172,560.00
อาจารย์กิตติพงศ์ รื่นวงศ์ (40)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
รวม172,560.000.000.00
94.มจ.1-61-083 การตั้งตำรับสูตรผลิตภัณฑ์สปาไทยจากน้ำมันมะรุมสกัดเย็น กากกาแฟออร์แกนิคและสารสกัดจากลูกเดือย : การประยุกต์ใช้ระบบนำส่งในเครื่องสำอาง
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
288,600.00
รวม :288,600.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพรรณ ฉิมสุข (100)
คณะวิทยาศาสตร์
288,600.00
รวม288,600.000.000.00
95.มจ.1-61-095 การพัฒนากระบวนการผลิตไบโอเอทานอลจากวัสดุเหลือทิ้งไร่ข้าวโพด โดยการหมักแบบแยกกระบวนการผลิต
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
287,600.00
รวม :287,600.00
อาจารย์ ดร.ณัฐต์ณิชา สุขเกษม (60)
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ไชยชนะ (20)
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
อาจารย์ ดร.นฤมล เข็มกลัดเงิน (20)
คณะวิทยาศาสตร์
57,520.00
รวม57,520.000.000.00
96.มจ.1-61-109 การศึกษาความเป็นไปได้ของการบำบัดน้ำทิ้งจากฟาร์มสุกรด้วยพืชน้ำที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
135,600.00
รวม :135,600.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิราภรณ์ ชื่นบาล (45)
คณะวิทยาศาสตร์
61,020.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล (35)
คณะวิทยาศาสตร์
47,460.00
นายพนมเทียน ทนคำดี (20)
สำนักงานมหาวิทยาลัย / กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม / งานจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติใหม่
รวม108,480.000.000.00
97.มจ.1-61-113 การศึกษาโครงสร้างจุลภาคของใบไถพรวนสำหรับการพัฒนาความแข็ง
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
288,600.00
รวม :288,600.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ กุยมาลี (100)
คณะวิทยาศาสตร์
288,600.00
รวม288,600.000.000.00
98.มจ.1-61-139 การจำแนกและการศึกษาคุณสมบัติในการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์อะเซทิล โคลีนเอสเทอร์เลสจากผักพื้นบ้านในภาคเหนือของไทย
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
288,600.00
รวม :288,600.00
อาจารย์ ดร.รัฐพร จันทร์เดช (100)
คณะวิทยาศาสตร์
288,600.00
รวม288,600.000.000.00
99.มจ.1-61-037 การเตรียมนาโนคอมพอสิตของยางธรรมชาติและเมโซพอรัสซิลิกาที่มีหมู่ฟังก์ชันด้วยกรดซัลโฟนิกและการประยุกต์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในเอสเทอริฟิเคชันของดิสทิลเลตกรดไขมันปาล์ม
งบประมาณภายในสถาบัน / กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้
287,600.00
รวม :287,600.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดินันท์ นันตัง (60)
คณะวิทยาศาสตร์
172,560.00
นายพรเทพ ไชยวุฒิ (40)
คณะวิทยาศาสตร์ / สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ / งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
115,040.00
รวม287,600.000.000.00
100.มจ.1-61-040 การดื้อยาปฏิชีวนะของแบคทีเรียสเตรปโตคอคคัสที่แยกได้จากน้ำนมดิบ
งบประมาณภายในสถาบัน / กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
งบประมารแผ่นดินแม่โจ้
247,400.00
รวม :247,400.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช เนียมทรัพย์ (60)
คณะวิทยาศาสตร์
148,440.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลิน วงศ์ขัตติยะ (20)
คณะวิทยาศาสตร์
49,480.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีกาญจนา คล้ายเรือง (20)
คณะวิทยาศาสตร์
49,480.00
รวม247,400.000.000.00
101.มจ.1-61-044 สังเคราะห์และหาลักษณะเฉพาะโดยวิธีไฮโดรเทอร์มอลของโครงสร้างนาโนไฮบริดซ์คาร์บอนนาโนทิวป์ผนังหลายชั้น/คอปเปอร์ออกไซด์สำหรับตรวจจับสารอินทรีย์ระเหยง่าย
งบประมาณภายในสถาบัน / กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้
287,600.00
รวม :287,600.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูสิต ปุกมณี (60)
คณะวิทยาศาสตร์
172,560.00
รองศาสตราจารย์ ดร.วิรันธชา เครือฟู (40)
คณะวิทยาศาสตร์
115,040.00
รวม287,600.000.000.00
102.มจ.1-61-069 ระบบจัดการฟาร์มสุกรมาตรฐาน
งบประมาณภายในสถาบัน / กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้
246,600.00
รวม :246,600.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภานุวัฒน์ เมฆะ (50)
คณะวิทยาศาสตร์
123,300.00
ผศ.น.สพ.ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล (30)
[นอก] -
สพ.ญ.ณัฐณิชา ตียะสุขเศรษฐ์ (20)
[นอก] -
รวม123,300.000.000.00
103.มน.-61-001 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจาก Plukennetia volubilis Linneo. และ Paederia foetida Linn ในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียติดเชื้อที่ผิวหนัง
งบประมาณภายนอกสถาบัน / อื่น ๆ
-
389,000.00
รวม :389,000.00
รศ.ดร.ดลฤดี สงวนเสริมศรี (40)
[นอก] คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผศ.ดร.น.สพ. พันธุ์ชะ สงวนเสริมศรี (20)
[นอก] คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รศ.ดร. พรรณิกา ฤตวิรุฬห์ (20)
[นอก] คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลิน วงศ์ขัตติยะ (20)
คณะวิทยาศาสตร์
77,800.00
รวม77,800.000.000.00
104.มทร.ล้านนาน่าน-61-001 การผลิตน้ำมันชีวภาพด้วยกระบวนการไพโรไลซีสที่อาศัยตัวเร่งปฏิกิริยาในปฏิกรณ์แบบ Drop Tube Reactor
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับชาติ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
430,000.00
รวม :430,000.00
ดร.กันยาพร ไชยาวงศ์ (50)
[นอก] มหาวิทยาลัยเทคโนโยลีราชมงคลล้านนาน่าน
อาจารย์ณัฐพล วิชาญ (20)
[นอก] มหาวิทยาลัยเทคโนโยลีราชมงคลล้านนาน่าน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ กุยมาลี (15)
คณะวิทยาศาสตร์
64,500.00
ดร.จักรพันธ์ ถาวรงามยิ่งสกุล (15)
[นอก] มหาวิทยาลัยเทคโนโยลีราชมงคลล้านนาตาก
รวม64,500.000.000.00
105.มจ.2-61-053 การพัฒนาบทปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้นระดับปริญญาตรีเรื่องความเร็วต้นของเครื่องยิงโพรเจกไทล์เพื่อส่งเสริมนักศึกษาคิดและสร้างความรู้แบบนักฟิสิกส์
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
วิทยาศาสตร์
5,000.00
รวม :5,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ คงธรรม (100)
คณะวิทยาศาสตร์
5,000.00
รวม5,000.000.000.00
106.มจ.2-61-055 ปัญหาการใช้งานและความต้องการ ด้านบริการโสตทัศนูปกรณ์ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
วิทยาศาสตร์
5,000.00
รวม :5,000.00
นางสาวจิรัชยา สมบูรณ์ชัย (100)
คณะวิทยาศาสตร์ / สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ / งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
5,000.00
รวม5,000.000.000.00
107.วช-61-002 การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการยกระดับระบบการผลิตสู่เกษตรปลอดภัยด้วยจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ โดยการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในเขตจังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับชาติ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
572,000.00
รวม :572,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล (100)
คณะวิทยาศาสตร์
572,000.00
รวม572,000.000.000.00
108.สกว-สกอ-61-008 การประดิษฐ์โครงย่อยสลายได้ทางชีวภาพเบตาไตรแคลเซียมฟอสเฟตจากกากปูนขาว
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
600,000.00
รวม :600,000.00
อาจารย์ ดร.โชคชัย ยาทองไชย (100)
คณะวิทยาศาสตร์
600,000.00
รวม600,000.000.000.00
109.มจ.2-61-070 การมีเสถียรภาพแบบเลขชี้กำลังและควบคุม Guaranteed cost สำหรับระบบไม่แน่นอนแบบไม่เชิงเส้นที่ตำแหน่งขึ้นกับเวลาแบบช่วง
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์
10,000.00
รวม :10,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิกานต์ เอมหฤทัย (100)
คณะวิทยาศาสตร์
10,000.00
รวม10,000.000.000.00
110.มจ.2-61-073 การแจกแจงทวินามลบ-ลินด์เลย์ถ่วงน้ำหนักใหม่สำหรับข้อมูลเชิงนับและประยุกต์ใช้ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์
50,000.00
รวม :50,000.00
อาจารย์ ดร.ศิริพร สมุทรวชิรวงษ์ (100)
คณะวิทยาศาสตร์
50,000.00
รวม50,000.000.000.00
111.มจ.2-61-076 การพัฒนาแบบจำลองคณิตศาสตร์ภาระการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือน
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์
10,000.00
รวม :10,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีรวรรณ แซ่เล้า (100)
คณะวิทยาศาสตร์
10,000.00
รวม10,000.000.000.00
112.จฬ.-61-001 นวัตกรรมโลหะและเทคโนโลยีทางโลหะสำหรับการพัฒนาโลหะมีค่าวัสดุทางการแพทย์แบบจำลองทางคอมพิวเตอร์โฟมโลหะเหล็กกล้าไร้สนิมและโลหะผสมพิเศษ
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4,655,800.00
รวม :4,655,800.00
รศ.ดร.กอบบุญ หล่อทองคำ (10)
[นอก] วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ดร.เสกศักดิ์ อัสวะวิสิทธิ์ชัย (9)
[นอก] วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ นิสารัตนพร (9)
[นอก] วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.บุญรัตน์ โล่วงศ์วัฒน (9)
[นอก] วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.ปัญญวัชร์ วังยาว (9)
[นอก] วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร. มาวิน สุประดิษฐ ณ อยุธยา (9)
[นอก] วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร. วิทยา วัณณสุโภประสิทธิ์ (9)
[นอก] วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร. สุวันชัย พงษ์สุกิจวัฒน์ (9)
[นอก] วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: ผศ.ดร. เชษฐา พันธ์เครือบุตร (9)
[นอก] วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.ดร. จิราภรณ์ คำวรรณะ (9)
[นอก] วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ กุยมาลี (9)
คณะวิทยาศาสตร์
419,022.00
รวม419,022.000.000.00
113.มจ.1-61-072 ฟิล์มบางโคบอลต์ออกไซด์ชนิดพีสำหรับประยุกต์ใช้เป็นตัวตรวจจับแก๊สที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
287,600.00
รวม :287,600.00
รองศาสตราจารย์ ดร.วิรันธชา เครือฟู (100)
คณะวิทยาศาสตร์
287,600.00
รวม287,600.000.000.00
114.จฬ.-61-001 นวัตกรรมโลหะและเทคโนโลยีทางโลหะสำหรับการพัฒนาโลหะมีค่าวัสดุทางการแพทย์แบบจำลองทางคอมพิวเตอร์โฟมโลหะเหล็กกล้าไร้สนิมและโลหะผสมพิเศษ
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4,655,800.00
รวม :4,655,800.00
รศ.ดร.กอบบุญ หล่อทองคำ (10)
[นอก] วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ดร.เสกศักดิ์ อัสวะวิสิทธิ์ชัย (9)
[นอก] วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ดร.เอกสิทธิ์ นิสารัตนพร (9)
[นอก] วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.บุญรัตน์ โล่วงศ์วัฒน (9)
[นอก] วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.ปัญญวัชร์ วังยาว (9)
[นอก] วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร. มาวิน สุประดิษฐ ณ อยุธยา (9)
[นอก] วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: ผศ.ดร. วิทยา วัณณสุโภประสิทธิ์ (9)
[นอก] วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร. สุวันชัย พงษ์สุกิจวัฒน์ (9)
[นอก] วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร. เชษฐา พันธ์เครือบุตร (9)
[นอก] วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.ดร. จิราภรณ์ คำวรรณะ (9)
[นอก] วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ กุยมาลี (9)
คณะวิทยาศาสตร์
419,022.00
รวม419,022.000.000.00
115.มจ.1-61-007 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงของสารสกัดสมุนไพรที่ห่อหุ้มด้วยอนุภาคนาโนไคโตซานเพื่อต้านไวรัสก่อโรคในสัตว์เศรษฐกิจ : กรณีศึกษาไวรัสพีอาร์อาร์เอสในสุกร
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
230,100.00
รวม :230,100.00
รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.วศิน เจริญตัณธนกุล (60)
คณะวิทยาศาสตร์
138,060.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มธุรส ชัยหาญ (20)
คณะวิทยาศาสตร์
46,020.00
นางวิลาวรรณ เรือนสิทธิ์ (20)
[นอก] -
รวม184,080.000.000.00
116.มจ.1-61-010 การพัฒนาแผ่นไฮโดรเจลปิดแผลต้านเชื้อจุลินทรีย์จากยางพาราที่ปราศจากโปรตีนภูมิแพ้และแป้งผสมสารสกัดจากสมุนไพรฝาง
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้
287,700.00
รวม :287,700.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา แกล้วกล้า (60)
คณะวิทยาศาสตร์
172,620.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน (20)
คณะวิทยาศาสตร์
57,540.00
อาจารย์ ดร.เอกวิทย์ ตรีเนตร (20)
คณะวิทยาศาสตร์
57,540.00
รวม287,700.000.000.00