แบบฟอร์มกำหนดเงื่อนไขการแสดงผลข้อมูล
รายงานจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ ของ วิทยาลัยนานาชาติ ประจำปี 2561
หมายเหตุ
- ใช้ข้ลมูลช่วงเวลาสัญญารับทุนดำเนินงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 1/10/2560 ถึง 30/9/2561
- ใช้ข้อมูลนักวิจัยประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 22/5/2561 ถึง 30/4/2562
จำนวนเงินโครงการวิจัยทั้งหมด
งบประมาณภายในสถาบัน งบประมาณภายนอกสถาบัน
246,700.00 2,570,400.00
รวมทั้งหมด : 2,817,100.00
จำนวนเงินวิจัยที่หน่วยงานได้รับสนับสนุน
งบประมาณภายในสถาบัน งบประมาณภายนอกสถาบัน
246,700.00 2,570,400.00
วิทย์ สังคม เกษตร วิทย์ สังคม เกษตร
0.00 246,700.00 0.00 2,570,400.00 0.00 0.00
รวมทั้งหมด : 2,817,100.00
ที่ รายละเอียดงานวิจัย จำนวนเงินวิจัยทั้งหมด จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ
นักวิจัย (%) วิทย์ สังคม เกษตร
จำนวนเงินทั้งหมด : 2,817,100.00 จำนวนเงินที่ได้รับ : 2,817,100.00 2,570,400.00 246,700.00 0.00
1.มจ.1-61-006.3 การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุในพื้นที่ท่องเที่ยวเขตทหารอย่างเหมาะสม
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
0.00
รวม :0.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รักธิดา ศิริ พิทักษ์กิจนุกูร (60)
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
อาจารย์ ดร.ประยงค์ คูศิริสิน (20)
วิทยาลัยนานาชาติ
0.00
นายสันติ พิทักษ์กิจนุกูร (20)
[นอก] -
รวม0.000.000.00
2.มจ.1-61-061 การพัฒนาสินค้าเกษตรอินทรีย์แปรรูปสู่การสร้างรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ ของจังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายในสถาบัน / กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
งบประมาณแผ่่นดินแม่โจ้
246,700.00
รวม :246,700.00
อาจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.จิระชัย ยมเกิด (100)
วิทยาลัยนานาชาติ
246,700.00
รวม0.00246,700.000.00
3.สกว.-61-014 ระบบการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำแก่เกษตรกรรายย่อยเส้นทางผลลัพธ์ต้นแบบธุรกิจชุมชน
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
2,570,400.00
รวม :2,570,400.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร กิรติการกุล (100)
วิทยาลัยนานาชาติ
2,570,400.00
รวม2,570,400.000.000.00
4.มจ.1-61-006.2 แนวทางการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุในพื้นที่ท่องเที่ยวเขตทหาร
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
0.00
รวม :0.00
อาจารย์อรุณโรจน์ พวงสุวรรณ (60)
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
อาจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.จิระชัย ยมเกิด (20)
วิทยาลัยนานาชาติ
0.00
อาจารย์รงรอง วงษ์วาล (20)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
รวม0.000.000.00