แบบฟอร์มกำหนดเงื่อนไขการแสดงผลข้อมูล
รายงานจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ ของ คณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2561
หมายเหตุ
- ใช้ข้ลมูลช่วงเวลาสัญญารับทุนดำเนินงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 1/10/2560 ถึง 30/9/2561
- ใช้ข้อมูลนักวิจัยประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 22/5/2561 ถึง 30/4/2562
จำนวนเงินโครงการวิจัยทั้งหมด
งบประมาณภายในสถาบัน งบประมาณภายนอกสถาบัน
975,000.00 3,671,550.00
รวมทั้งหมด : 4,646,550.00
จำนวนเงินวิจัยที่หน่วยงานได้รับสนับสนุน
งบประมาณภายในสถาบัน งบประมาณภายนอกสถาบัน
528,640.00 878,310.00
วิทย์ สังคม เกษตร วิทย์ สังคม เกษตร
0.00 528,640.00 0.00 0.00 878,310.00 0.00
รวมทั้งหมด : 1,406,950.00
ที่ รายละเอียดงานวิจัย จำนวนเงินวิจัยทั้งหมด จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ
นักวิจัย (%) วิทย์ สังคม เกษตร
จำนวนเงินทั้งหมด : 4,646,550.00 จำนวนเงินที่ได้รับ : 1,406,950.00 0.00 1,406,950.00 0.00
1.มจ.2-61-005 แนวทางการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการใช้จักรยานภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณเงินรายได้ คณะศิลปศาสตร์
30,000.00
รวม :30,000.00
อาจารย์ ดร.ปิยะพันธุ์ นันตา (50)
คณะศิลปศาสตร์
15,000.00
อาจารย์ ดร.อานนท์ สีดาเพ็ง (50)
คณะศิลปศาสตร์
15,000.00
รวม0.0030,000.000.00
2.สกว.-61-013 ความหลากหลายทางภาษาและผลของการสัมผัสภาษา:กรณีศึกษาแรงงานต่างด้าวชาวไทใหญ่ในอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
200,000.00
รวม :200,000.00
อาจารย์ ดร.ปารดา เดชะประทุมวัน (100)
คณะศิลปศาสตร์
200,000.00
รวม0.00200,000.000.00
3.GAKUSHUIN-U.-61-001 The Fieldwork Research on Jungle FowlsT
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับชาติ
100,000.00
รวม :100,000.00
อาจารย์ ดร.ปิยะพันธุ์ นันตา (50)
คณะศิลปศาสตร์
50,000.00
Mr.Ikuma Tomita (50)
[นอก] ประเทศญี่ปุ่น
รวม0.0050,000.000.00
4.มจ.1-61-135 รูปแบบการเข้าถึงปัญญาเรื่องมหาสติปัฏฐาน ๔
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
271,400.00
รวม :271,400.00
น.ส.สรัญญา โชติรัตน์ (70)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ / สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ / งานบริการวิชาการและวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ฉัตรสูงเนิน (30)
คณะศิลปศาสตร์
81,420.00
รวม0.0081,420.000.00
5.มจ.1-61-049 อิทธิพลของรูปแบบของยีน Waxy ต่อปริมาณอะมิโลสและความคงตัวของแป้งสุกในข้าวไทย
งบประมาณภายในสถาบัน / กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
งบประมารแผ่นดินแม่โจ้
288,600.00
รวม :288,600.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพเยาว์ คบพิมาย (40)
คณะวิทยาศาสตร์
อาจารย์ ดร.ศรัณย์ จันทร์ทะเล (20)
คณะศิลปศาสตร์
57,720.00
รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ หวังเจริญ (20)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ แสงทอง (20)
คณะวิทยาศาสตร์
รวม0.0057,720.000.00
6.Chula Unisearch-61-001 การเคลื่อนย้ายข้ามแดนของคน สินค้า และข่าวสาร ในบริบทของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนของประเทศไทยและเพื่อนบ้านอาเซียน
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับชาติ
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
460,000.00
รวม :460,000.00
ผศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว (70)
[นอก] มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นางนฤมล น่วมอนงค์ (20)
[นอก] มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาจารย์เสาวรีย์ ชัยวรรณ (10)
คณะศิลปศาสตร์
46,000.00
รวม0.0046,000.000.00
7.มจ.2-61-049 การสร้างภาพลักษณ์พระสงฆ์ในงานวรรณกรรมในงานเขียนภาคเหนือ
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
ศิลปศาสตร์
30,000.00
รวม :30,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คำยอด (100)
คณะศิลปศาสตร์
30,000.00
รวม0.0030,000.000.00
8.มจ.2-61-079 การเปรียบเทียบคำยืมในภาษาไทใหญ่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณเงินรายได้คณะศิปศาสตร์ ประจำปี 2561
30,000.00
รวม :30,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณิดา ขันธพัทธ์ (100)
คณะศิลปศาสตร์
30,000.00
รวม0.0030,000.000.00
9.มจ.2-61-008 Representations of Women Empowerment in the TV Series Bones Season1
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณเงินรายได้ คณะศิลปศาสตร์
0.00
รวม :0.00
อาจารย์มารียาดาร์ ธีดาอักษรสกุลส์ (100)
คณะศิลปศาสตร์
0.00
รวม0.000.000.00
10.มจ.2-61-023 ความพร้อมในการเรียนภาษาอังกฤษด้วยการชี้นำตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ
15,000.00
รวม :15,000.00
อาจารย์อลิษา อินจันทร์ (50)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ฉัตรสูงเนิน (50)
คณะศิลปศาสตร์
7,500.00
รวม0.007,500.000.00
11.มจ.2-61-001 ตำนานชีวิต : อัตลักษณ์ของบุคลต้นแบบอาชีพจักรยาน 3 ล้อโบราณ
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณของหน่วยงาน (คณะศิลปศาสตร์)
40,000.00
รวม :40,000.00
รองศาสตราจารย์มธุรส สว่างบำรุง (100)
คณะศิลปศาสตร์
40,000.00
รวม0.0040,000.000.00
12.มจ.3-61-007 การปรับตัวข้ามวัฒนธรรมของชาวต่างชาติที่ทำงานกับคนไทย
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
เงินงบประมาณของหน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์
40,000.00
งบประมาณภายในสถาบัน / กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่
50,000.00
รวม :90,000.00
อาจารย์ ดร.พิณนภา หมวกยอด (60)
คณะศิลปศาสตร์
54,000.00
อาจารย์หลี่ ยิง (10)
[นอก] คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อาจารย์ ดร.ธัญญลักษณ์ บุญลือ (10)
[นอก] มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนาเชียงใหม่
อาจารย์เสาวรีย์ ชัยวรรณ (10)
คณะศิลปศาสตร์
9,000.00
อาจารย์ศนิ ไทรหอมหวล (10)
คณะศิลปศาสตร์
9,000.00
รวม0.0072,000.000.00
13.สกว.-61-019 ระบบสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้านการนวดแผนไทย เพื่อการผ่อนคลายและการรักษาโรค
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
2,911,550.00
รวม :2,911,550.00
อาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ นันทศรี (80)
[นอก] มนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาจารย์จันทร์จิรา เหลาราช (20)
คณะศิลปศาสตร์
582,310.00
รวม0.00582,310.000.00
14.มจ.2-61-078 กระบวนการฟื้นฟูภูมิปัญญาการทอผ้าของชุมชนบ้านป่าบง ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณเงินรายได้คณะศิปศาสตร์ ประจำปี 2561
30,000.00
รวม :30,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงหทัย ลือดัง (100)
คณะศิลปศาสตร์
30,000.00
รวม0.0030,000.000.00
15.มจ.3-61-006 การปรับตัวข้ามวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่นวัยหลังเกษียณในจังหวัดเชียงใหม่: การสำรวจกระบวนการ ปัจจัย และแนวทางในการปรับตัว
งบประมาณภายในสถาบัน / กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่
50,000.00
รวม :50,000.00
อาจารย์ศนิ ไทรหอมหวล (50)
คณะศิลปศาสตร์
25,000.00
อาจารย์ ดร.พิณนภา หมวกยอด (50)
คณะศิลปศาสตร์
25,000.00
รวม0.0050,000.000.00
16.มจ.2-61-077 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกับความคาดหวังและพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในสวนพฤกษศาตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2561
60,000.00
รวม :60,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา จิตตคุตตานนท์ (100)
คณะศิลปศาสตร์
60,000.00
รวม0.0060,000.000.00
17.มจ.2-61-006 การศึกษาและพัฒนาแนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณเงินรายได้ คณะศิลปศาสตร์
40,000.00
รวม :40,000.00
อาจารย์จิตตรัตน์ ตันเสนีย์ (50)
คณะศิลปศาสตร์
20,000.00
อาจารย์ ดร.อานนท์ สีดาเพ็ง (50)
คณะศิลปศาสตร์
20,000.00
รวม0.0040,000.000.00