แบบฟอร์มกำหนดเงื่อนไขการแสดงผลข้อมูล
รายงานจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ ของ วิทยาลัยพลังงานทดแทน ประจำปี 2561
หมายเหตุ
- ใช้ข้ลมูลช่วงเวลาสัญญารับทุนดำเนินงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 1/10/2560 ถึง 30/9/2561
- ใช้ข้อมูลนักวิจัยประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 22/5/2561 ถึง 30/4/2562
จำนวนเงินโครงการวิจัยทั้งหมด
งบประมาณภายในสถาบัน งบประมาณภายนอกสถาบัน
2,951,500.00 13,046,500.00
รวมทั้งหมด : 15,998,000.00
จำนวนเงินวิจัยที่หน่วยงานได้รับสนับสนุน
งบประมาณภายในสถาบัน งบประมาณภายนอกสถาบัน
2,069,780.00 12,871,500.00
วิทย์ สังคม เกษตร วิทย์ สังคม เกษตร
2,069,780.00 0.00 0.00 12,871,500.00 0.00 0.00
รวมทั้งหมด : 14,941,280.00
ที่ รายละเอียดงานวิจัย จำนวนเงินวิจัยทั้งหมด จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ
นักวิจัย (%) วิทย์ สังคม เกษตร
จำนวนเงินทั้งหมด : 15,998,000.00 จำนวนเงินที่ได้รับ : 14,941,280.00 14,941,280.00 0.00 0.00
1.มจ.1-61-112 การศึกษาการผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดซิลิกอนแบบกึ่งโปร่งแสงเพื่อใช้ร่วมกับอาคารประหยัดพลังงาน
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
287,600.00
รวม :287,600.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ พลวงษ์ศรี (40)
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
115,040.00
รองศาสตราจารย์ ดร.อัครินทร์ อินทนิเวศน์ (30)
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
86,280.00
นางสาวปิยะวัชร์ แข่งขัน (30)
[นอก] มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รวม201,320.000.000.00
2.มจ.1-61-062 การประเมินด้านพลังงาน เศรษฐศาสตร์ และคาร์บอนเครดิต ของการผลิตไฟฟ้าโดยวัฏจักรแรงคินสารอินทรย์จากขยะชุมชนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
งบประมาณภายในสถาบัน / กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้
287,600.00
รวม :287,600.00
รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐพร ไชยญาติ (60)
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
172,560.00
นางสาววรรษมล เลิศจตุรานนท์ (40)
[นอก] -
รวม172,560.000.000.00
3.วช-61-003 การวิเคราะห์การร่วมผลิตการทำความเย็น ความร้อนและกำลังจากวัฏจักรแรงคินสารอินทรีย์โดยใช้การเผาไหม้น้ำมันไบโอดีเซล
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
897,000.00
รวม :897,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐพร ไชยญาติ (100)
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
897,000.00
รวม897,000.000.000.00
4.มจ.1-61-051 แผ่นยางปูพื้นจากวัสดุเหลือทิ้งจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
งบประมาณภายในสถาบัน / กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้
287,600.00
รวม :287,600.00
อาจารย์ ดร.วรวรรณ เพชรอุไร (60)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ไชยชนะ (40)
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
115,040.00
รวม115,040.000.000.00
5.มจ.1-61-091 การออกแบบและสร้างเครื่องเคลือบฟิล์มบางแบบพลาสมาสปัตเตอริง
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
287,600.00
รวม :287,600.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญ คงกระพันธ์ (70)
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
201,320.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย มณีชูเกตุ (30)
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
86,280.00
รวม287,600.000.000.00
6.มจ.1-61-094 การศึกษาการใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ร่วมกับอาคารประหยัดพลังงานเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าและลดความร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
287,600.00
รวม :287,600.00
รองศาสตราจารย์ ดร.อัครินทร์ อินทนิเวศน์ (50)
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
143,800.00
นายสามารถ มูลน้อย (30)
[นอก] วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ พลวงษ์ศรี (20)
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
57,520.00
รวม201,320.000.000.00
7.วช-61-006 ชุมชนต้นแบบเลี้ยงปลาอัฉริยะสีเขียวเพื่อลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลกรณีศึกษาชุมชนบ้านทุ่งยาว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2,910,000.00
รวม :2,910,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ พลวงษ์ศรี (100)
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
2,910,000.00
รวม2,910,000.000.000.00
8.สวทช.-61-008 พัฒนาเชิงวิศวกรรมเตาเผาถ่านไบโอชาร์สำหรับอุตสาหกรรมในครัวเรือน
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
200,000.00
รวม :200,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน หอมดวง (100)
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
200,000.00
รวม200,000.000.000.00
9.มจ.1-61-054 การอนุรักษ์พลังงานในอาคารโดยใช้กำแพงทรอมบ์ที่ใช้วัสดุเหลือทิ้งจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นวัสดุในการสร้างร่วมกับท่อลมแสงอาทิตย์
งบประมาณภายในสถาบัน / กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้
287,600.00
รวม :287,600.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ไชยชนะ (30)
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
86,280.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี (20)
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
57,520.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสริมสุข บัวเจริญ (20)
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
57,520.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน หอมดวง (20)
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
57,520.00
อาจารย์ ดร.วรวรรณ เพชรอุไร (10)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
รวม258,840.000.000.00
10.สวทช.(น)-61-001 การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดและติดตามการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพในการผลิตปุ๋ยหมัก
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ภาคเหนือ
199,500.00
รวม :199,500.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย มณีชูเกตุ (100)
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
199,500.00
รวม199,500.000.000.00
11.OLUM-61-001 สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
250,000.00
รวม :250,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร บุญมาก (70)
คณะบริหารธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาภรณ์ ชนะถาวร (30)
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
75,000.00
รวม75,000.000.000.00
12.มจ.1-60-011/61-021 การเพิ่มคุณภาพชีวมวลเหลือใช้ทางการเกษตรโดยกระบวนการเพิ่มความหนาแน่นและทอร์รีแฟคชั่นสำหรับการผลิตไฟฟ้าเพื่อชุมชน
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
287,700.00
รวม :287,700.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน หอมดวง (50)
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
143,850.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี (20)
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
57,540.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติกร สาสุจิตต์ (15)
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
43,155.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูรัตน์ ธารารักษ์ (15)
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
43,155.00
รวม287,700.000.000.00
13.มจ.3-61-009 การประเมินประสิทธิภาพการผลิตไบโอเอทานอลจากต้นข้าวโพดหวาน
งบประมาณภายในสถาบัน / กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่
50,000.00
รวม :50,000.00
อาจารย์ ดร.Rameshprabu Ramaraj (100)
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
50,000.00
รวม50,000.000.000.00
14.มจ.1-61-051 แผ่นยางปูพื้นจากวัสดุเหลือทิ้งจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
287,600.00
รวม :287,600.00
อาจารย์ ดร.วรวรรณ เพชรอุไร (80)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ไชยชนะ (20)
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
57,520.00
รวม57,520.000.000.00
15.มจ.1-61-095 การพัฒนากระบวนการผลิตไบโอเอทานอลจากวัสดุเหลือทิ้งไร่ข้าวโพด โดยการหมักแบบแยกกระบวนการผลิต
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
287,600.00
รวม :287,600.00
อาจารย์ ดร.ณัฐต์ณิชา สุขเกษม (60)
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
172,560.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ไชยชนะ (20)
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
57,520.00
อาจารย์ ดร.นฤมล เข็มกลัดเงิน (20)
คณะวิทยาศาสตร์
รวม230,080.000.000.00
16.มจ.1-61-063 การลดการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการผลิตแก๊สชีวภาพ ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงสาหร่ายในระบบถังปฎิกรณ์ชีวภาพแสง
งบประมาณภายในสถาบัน / กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้
263,000.00
รวม :263,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ชวโรจน์ ใจสิน (60)
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
157,800.00
นายนรินทร์ ปิ่นแก้ว (40)
คณะบริหารธุรกิจ / สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ / งานบริการวิชาการและวิจัย
รวม157,800.000.000.00
17.พพ.-61-001 โครงการส่งเสริมระบบบ่อเลี้ยงปลาแสงอาทิตย์สำหรับชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
8,590,000.00
รวม :8,590,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี (100)
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
8,590,000.00
รวม8,590,000.000.000.00
18.มจ.3-62-009 การประเมินประสิทธิภาพการผลิตไบโอเอทานอลจากต้นข้าวโพดหวาน
งบประมาณภายในสถาบัน / กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่
50,000.00
รวม :50,000.00
Dr.Rameshprabu Ramaraj (100)
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
50,000.00
รวม50,000.000.000.00