แบบฟอร์มกำหนดเงื่อนไขการแสดงผลข้อมูล
รายงานจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ ของ คณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำปี 2561
หมายเหตุ
- ใช้ข้ลมูลช่วงเวลาสัญญารับทุนดำเนินงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 1/10/2560 ถึง 30/9/2561
- ใช้ข้อมูลนักวิจัยประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 22/5/2561 ถึง 30/4/2562
จำนวนเงินโครงการวิจัยทั้งหมด
งบประมาณภายในสถาบัน งบประมาณภายนอกสถาบัน
6,926,300.00 57,491,617.00
รวมทั้งหมด : 64,417,917.00
จำนวนเงินวิจัยที่หน่วยงานได้รับสนับสนุน
งบประมาณภายในสถาบัน งบประมาณภายนอกสถาบัน
4,541,305.00 42,613,029.00
วิทย์ สังคม เกษตร วิทย์ สังคม เกษตร
0.00 0.00 4,541,305.00 0.00 0.00 42,613,029.00
รวมทั้งหมด : 47,154,334.00
ที่ รายละเอียดงานวิจัย จำนวนเงินวิจัยทั้งหมด จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ
นักวิจัย (%) วิทย์ สังคม เกษตร
จำนวนเงินทั้งหมด : 64,417,917.00 จำนวนเงินที่ได้รับ : 47,154,334.00 0.00 0.00 47,154,334.00
1.สวทช.-61-002 การศึกษาคุณลักษณะเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ของเบญจมาศในประเทศไทยที่สามารถออกดอกได้โดยไม่ขึ้นอยู่กับช่วงแสงและมีความทนทานต่ออากาศร้อน
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
250,000.00
รวม :250,000.00
อาจารย์ ดร.ปิยธิดา อำนวยการ (100)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
250,000.00
รวม0.000.00250,000.00
2.มจ.3-62-008 ประสิทธิภาพของเชื้อแอกติโนไมซีสต์เอนโดไฟต์ในการควบคุมโรคขอบใบแห้งของข้าว
งบประมาณภายในสถาบัน / กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่
50,000.00
รวม :50,000.00
อาจารย์ ดร.ฉัตรสุดา เผือกใจแผ้ว (100)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
50,000.00
รวม0.000.0050,000.00
3.อบต(ชม)-61-004 ประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
480,000.00
รวม :480,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ พวงงามชื่น (100)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
480,000.00
รวม0.000.00480,000.00
4.มจ.1-61-103 การปรับตัวและแนวทางการจัดการน้ำในภาวะภัยแล้งของสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา แม่แฝก-แม่งัด อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
246,700.00
รวม :246,700.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พหล ศักดิ์คะทัศน์ (55)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
135,685.00
รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ (15)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
37,005.00
สรวิชญ์ ทิพรัตนเดช (15)
[นอก] กรมชลประทาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล กนกหงษ์ (15)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
37,005.00
รวม0.000.00209,695.00
5.มจ.1-61-031 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มเกษตรกรในการปลูกพืชสวนครัวพื้นบ้านล้านนา ในพื้นที่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
146,400.00
รวม :146,400.00
รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ (55)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
80,520.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสกุล ฟองมูล (15)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
21,960.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล กนกหงษ์ (15)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
21,960.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พหล ศักดิ์คะทัศน์ (15)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
21,960.00
รวม0.000.00146,400.00
6.มจ.1-61-024 การชักนำความแปรปรวนทางพันธุกรรมในขมิ้นชันโดยใช้รังสีแกมมา
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้
254,800.00
รวม :254,800.00
อาจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์ (40)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
101,920.00
อาจารย์ ดร.กิตติคุณ พระกระจ่าง (20)
คณะวิทยาศาสตร์
อาจารย์ ดร.สุรีย์พร สราภิรมย์ (20)
คณะวิทยาศาสตร์
อาจารย์ ดร.ปัทมา หาญนอก (20)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
50,960.00
รวม0.000.00152,880.00
7.มจ.1-61-107 อิทธิพลของโคพิกเมนต์เทชันต่อความคงตัวของแอนโทไซยานินในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพร
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
288,600.00
รวม :288,600.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคประสม (60)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพงศ์ ปกแก้ว (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ นาคประสม (10)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี อารีศรีสม (10)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
28,860.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หยาดฝน ทนงการกิจ (10)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
รวม0.000.0028,860.00
8.มจ.1-60-090/61-123 ประสิทธิภาพของชันโรงในการเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมัน
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินมหารวิทยาลัยแม่โจ้
288,600.00
รวม :288,600.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์พัชร เถียรวรกานต์ (50)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
144,300.00
อาจารย์ปิยนุช จันทรัมพร (20)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
อาจารย์ประสาทพร กออวยชัย (20)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
ว่าที่ ร.ต.ขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์ (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร / สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร / งานบริการวิชาการและวิจัย
รวม0.000.00144,300.00
9.สกว.-61-018 การพัฒนาเกษตรกรชาวสวนลำไยของภาคเหนือตอนบน เพื่อยกระดับสู่ธุรกิจการผลิตลำไยแนวใหม่
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานกองทุนสนับสนุนวิจัย
6,263,146.00
รวม :6,263,146.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยะดา ชัยเวช (15)
คณะบริหารธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย (20)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
1,252,629.20
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ (20)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
1,252,629.20
นางจิรนันท์ เสนานาญ (15)
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร / กองบริหารงานวิจัย / งานบริหารเงินทุนวิจัย
รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล (15)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
อาจารย์ ดร.วินัย บังคมเนตร (5)
คณะบริหารธุรกิจ
ผศ.ยุทธนา เขาสุเมรุ (5)
[นอก] สถาบันเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ผศ.ดร.สุภัค มหัทธนพรรค (5)
[นอก] คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา
รวม0.000.002,505,258.40
10.มจ.1-60-035/61-043 การศึกษาการเจริญเติบโต การออกดอก ติดผล ปริมาณ และคุณภาพลำไยลูกผสม
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
277,500.00
รวม :277,500.00
นางจิรนันท์ เสนานาญ (50)
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร / กองบริหารงานวิจัย / งานบริหารเงินทุนวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ (20)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
55,500.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย (20)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
55,500.00
น.ส.พรสวรรค์ ดวงจันทร์ (10)
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร / กองบริหารงานวิจัย / งานบริหารเงินทุนวิจัย
รวม0.000.00111,000.00
11.สวก.-61-001 การทดสอบผลผลิตภายในสถานีของสายพันธุ์ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสงต้นเตี้ย ข้าวเจ้า/ข้าวเหนียวที่ได้จากการปรับปรุงพันธุ์ข้าว กข 15 และขาวดอกมะลิ 105
งบประมาณภายนอกสถาบัน / บริษัทเอกชน
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน)
2,999,548.00
รวม :2,999,548.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ แสงทอง (40)
คณะวิทยาศาสตร์
นางสาวอนุชิดา วงศ์ชื่น (20)
คณะวิทยาศาสตร์ / สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ / งานบริการวิชาการและวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีกาญจนา คล้ายเรือง (10)
คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศมาพร แสงยศ (10)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
299,954.80
นางกาญจนา กล้าแข็ง (10)
[นอก] กรมการข้าว
ว่าที่ ร.ต. หญิงศิรินภา อ้ายเสาร์ (10)
คณะวิทยาศาสตร์ / สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ / งานบริการวิชาการและวิจัย
รวม0.000.00299,954.80
12.มจ.1-61-048 เส้นทางเห็ดเศรษฐกิจไทย
งบประมาณภายในสถาบัน / กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
งบประมารแผ่นดินแม่โจ้
287,600.00
รวม :287,600.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา วิรุญรัตน์ (40)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
115,040.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศมาพร แสงยศ (30)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
86,280.00
อาจารย์ ดร.สมนึก สินธุปวน (30)
คณะวิทยาศาสตร์
รวม0.000.00201,320.00
13.ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ-61-003 การศึกษาการใช้จุลินทรีย์กับถั่วลิสงและถั่วเขียวหลังนาของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดสุรินทร์
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ
500,000.00
รวม :500,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีราภรณ์ อินทสาร (100)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
500,000.00
รวม0.000.00500,000.00
14.มจ.1-61-059 ระบบสถานีอากาศและการควบคุมการให้น้ำแปลงนาข้าวอินทรีย์
งบประมาณภายในสถาบัน / กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
งบประมารแผ่นดินแม่โจ้
287,600.00
รวม :287,600.00
อาจารย์ ดร.สมนึก สินธุปวน (60)
คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา วิรุญรัตน์ (20)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
57,520.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ แสงทอง (20)
คณะวิทยาศาสตร์
รวม0.000.0057,520.00
15.กฟผ.-61-001 โมเดลการพัฒนาอาชีพการปลูกไม้ผลโตเร็วร่วมกับการปลูกพืชอายุสั้นพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
1,996,815.00
รวม :1,996,815.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร บุญปลอด (100)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
1,996,815.00
รวม0.000.001,996,815.00
16.สวพ.-61-003 การศึกษาวิธีควบคุมเสี้ยนดินศัตรูพืชบนพื้นที่สูง
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
2,000,000.00
รวม :2,000,000.00
นางปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ (70)
[นอก] มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนัย ลิขิตตระการ (30)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
600,000.00
รวม0.000.00600,000.00
17.มจ.1-61-134 การประเมินประสิทธิภาพของเซนเซอร์ตรวจสอบความชื้นดินเพื่อจัดการน้ำสำหรับการปลูกพืช
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
287,600.00
รวม :287,600.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภธิดา อ่ำทอง (100)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
287,600.00
รวม0.000.00287,600.00
18.มจ.1-61-096 ผลของปุ๋ยอินทรีย์น้ำหมักชีวภาพต่อการเจริญของกล้วยไม้สมุนไพรสกุลหวาย
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
287,600.00
รวม :287,600.00
อาจารย์ ดร.ประนอม ยังคำมั่น (70)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
201,320.00
อภิรยา เทพสุคนธ์ (30)
[นอก] -
รวม0.000.00201,320.00
19.มจ.3-61-008 ประสิทธิภาพของเชื้อแอกติโนไมซีสต์เอนโดไฟต์ในการควบคุมโรคขอบใบแห้งของข้าว
งบประมาณภายในสถาบัน / กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่
50,000.00
รวม :50,000.00
อาจารย์ ดร.ฉัตรสุดา เผือกใจแผ้ว (100)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
50,000.00
รวม0.000.0050,000.00
20.มจ.1-61-076 ซิ่นผ้าฝ้ายลายก่าย ภูมิปัญญาล้านนาไทย
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
123,300.00
รวม :123,300.00
อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ปรมินทร์ นาระทะ (70)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
86,310.00
อาจารย์ ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย (10)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
12,330.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผานิตย์ นาขยัน (10)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
12,330.00
รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง (10)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
รวม0.000.00110,970.00
21.มจ.1-61-131 การหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพด้านโปรตีนของลำไยพันธุ์ดอในขบวนขยายพันธุ์โดยการต่อกิ่ง
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
287,600.00
รวม :287,600.00
อาจารย์ ดร.เอกวิทย์ ตรีเนตร (40)
คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินัย วิริยะอลงกรณ์ (30)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
86,280.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา แกล้วกล้า (30)
คณะวิทยาศาสตร์
รวม0.000.0086,280.00
22.มจ.1-61-034 การจัดการความรู้ด้านการดำเนินงานเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายในสถาบัน / กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
271,400.00
รวม :271,400.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล กนกหงษ์ (40)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
108,560.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พหล ศักดิ์คะทัศน์ (20)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
54,280.00
รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ (20)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
54,280.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสกุล ฟองมูล (20)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
54,280.00
รวม0.000.00271,400.00
23.มจ.1-61-042 การประยุกต์ใช้เครื่องหมาย SSR ของลิ้นจี่เพื่อตรวจสอบลำไยลูกผสม
งบประมาณภายในสถาบัน / กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้
287,600.00
รวม :287,600.00
น.ส.จันทร์เพ็ญ สะระ (40)
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร / กองบริหารงานบริการวิชาการ / งานปรับปรุงและขยายพันธุ์พืชและสัตว์
รองศาสตราจารย์ ดร.แสงทอง พงษ์เจริญกิต (30)
คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทนา วิชรัตน์ (30)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
86,280.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ (15)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
43,140.00
รวม0.000.00129,420.00
24.มจ.1-61-060 การทดสอบเสถียรภาพของผลผลิตถั่วเขียวอินทรีย์
งบประมาณภายในสถาบัน / กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้
123,300.00
รวม :123,300.00
อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ ศิริบูรณ์ (100)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
123,300.00
รวม0.000.00123,300.00
25.สวทช.-61-003 การประเมินสายพันธุ์ฟูลซิบเพื่อการสร้างประชากรพื้นฐานสำหรับโครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทนแล้ง
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
250,000.00
รวม :250,000.00
อาจารย์ ดร.ปัทมา หาญนอก (100)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
250,000.00
รวม0.000.00250,000.00
26.สวทช.(น)-61-002 การพัฒนาชุดประเมินคุณภาพแบบพกพา(Test kit) โดยวิธีวิเคราะห์ Permanganate Oxidizable Carbon
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ภาคเหนือ
100,000.00
รวม :100,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภธิดา อ่ำทอง (100)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
100,000.00
รวม0.000.00100,000.00
27.อบต(มส)-61-005 ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น Integrit & Transparency Assessment(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
1,600,000.00
รวม :1,600,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ พวงงามชื่น (100)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
1,600,000.00
รวม0.000.001,600,000.00
28.สพม-59-001 รูปแบบการให้การศึกษาทางการเมืองเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง(Civic Education) ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข:กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า
800,000.00
รวม :800,000.00
ศ.ดร.มนัส สุวรรณ (40)
[นอก] มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล กนกหงษ์ (35)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
280,000.00
อ.สุรสิงห์ แสงโสด (25)
[นอก] มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
รวม0.000.00280,000.00
29.วช-61-001 การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือเพื่อการประยุกต์ใช้ศัตรูธรรมชาติในการควบคุมศัตรูพืชในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับชาติ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
650,000.00
รวม :650,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิภัทร เจียมพิริยะกุล (100)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
650,000.00
รวม0.000.00650,000.00
30.สวก.-61-005 การปรับปรุงสายพันธุ์ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง ต้นเตี้ยที่พัฒนาได้จากพันะุ์ข้าว กข 15 และขาวดอกมลิ 105 ให้มีความต้านทานต่อโรคขอบใบแห้ง และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน)
3,071,008.00
รวม :3,071,008.00
นางสาวอนุชิดา วงศ์ชื่น (40)
คณะวิทยาศาสตร์ / สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ / งานบริการวิชาการและวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ แสงทอง (30)
คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศมาพร แสงยศ (10)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
307,100.80
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีกาญจนา คล้ายเรือง (10)
คณะวิทยาศาสตร์
ว่าที่ ร.ต. หญิงศิรินภา อ้ายเสาร์ (10)
คณะวิทยาศาสตร์ / สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ / งานบริการวิชาการและวิจัย
รวม0.000.00307,100.80
31.สพภ.-61-008 การอนุรักษ์พันธุ์หวายนั่งอย่างยั่งยืนในภูมิสังคมบ้านลาดสมบูรณ์ใหม่ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน)
1,000,000.00
รวม :1,000,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญ์ภาส สังพาลี (100)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
1,000,000.00
รวม0.000.001,000,000.00
32.มช.-61-005 การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรน้ำของเกษตรกรชาวนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการเป็นฐานความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่ปลูกข้าวหลักของจังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
812,000.00
รวม :812,000.00
ดร.ศันสนีย์ กระจ่างงโฉม (35)
[นอก] มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาจารย์ ดร.อาชว์บารมี มณีตระกุลทอง (35)
[นอก] มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นางสาวเพ็ญนภา หมื่นทา (20)
[นอก] มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ปรมินทร์ นาระทะ (10)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
81,200.00
รวม0.000.0081,200.00
33.มจ.2-61-083 การศึกษาและสำรวจกระบวนการผลิตกาแฟอาราบิก้าของวิสาหกิจชุมชน บ้านผาหมี ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบรายได้คณะผลิตกรรมการเกษตร
50,000.00
รวม :50,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ พละปัญญา (100)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
50,000.00
รวม0.000.0050,000.00
34.มจ.2-61-086 การทดสอบพันธุ์กวางตุ้งฮ่องเต้ที่เหมาะสมต่อการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบรายได้คณะผลิตกรรมการเกษตร
50,000.00
รวม :50,000.00
อาจารย์ ดร.แสงเดือน อินชนบท (100)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
50,000.00
รวม0.000.0050,000.00
35.สวทช-61-001 โครงการการประเมินลักษณะทางฟีโนไทป์ของมันฝรั่งดัดแปรพันธุกรรมภายใต้แนวทางการปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ(ระยะที่1)
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
1,800,000.00
รวม :1,800,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา นาเทเวศน์ (100)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
1,800,000.00
รวม0.000.001,800,000.00
36.ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ-61-001 การศึกษาประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ดินศูนยพัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริจังหวัดเชียงรายในการพัฒนาเป็นเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพเพื่อลดการใช้สารเคมีและเพิ่มผลผลิตภายในศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดเชียงราย
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ
700,000.00
รวม :700,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีราภรณ์ อินทสาร (100)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
700,000.00
รวม0.000.00700,000.00
37.มจ.1-61-015 การส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวไร่ โดยการใช้จุลินทรีย์กลุ่ม PGPR ควบคู่กับวิธีทางกายภาพโดยการฉายรังสี : การทดสอบระดับแปลง
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้
287,700.00
รวม :287,700.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มธุรส ชัยหาญ (40)
คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร (30)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
86,310.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา อินสลุด (30)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
86,310.00
อาจารย์ ดร.กิตติคุณ พระกระจ่าง (30)
คณะวิทยาศาสตร์
รวม0.000.00172,620.00
38.RPF-61-001 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วอะซูกิ
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
มูลนิธิโครงการหลวง
75,000.00
รวม :75,000.00
นายวีรพันธ์ กันแก้ว (50)
[นอก] มูลนิธิโครงการหลวง
รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ (20)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
15,000.00
นายณรงค์ จันทร์โลหิต (20)
[นอก] มูลนิธิโครงการหลวง
รศ.สุทัศน์ จุลศรีไกวัล (10)
[นอก] มูลนิธิโครงการหลวง
รวม0.000.0015,000.00
39.ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ-60-001 การศึกษาประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ดินศูนยพัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริจังหวัดเชียงรายในการพัฒนาเป็นเชื้อจุลินทรีย์ชัวภาพเพื่อลดการใช้สารเคมีและเพิ่มผลผลิตภายในศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดเชียงราย
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ
700,000.00
รวม :700,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีราภรณ์ อินทสาร (100)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
700,000.00
รวม0.000.00700,000.00
40.ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ-61-002 การศึกษาประโยชน์ของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ทางการเกษตรเพื่อส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์และการปรับปรุงดินในพื้นที่โครงการศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดเชียงราย
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ
650,000.00
รวม :650,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีราภรณ์ อินทสาร (100)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
650,000.00
รวม0.000.00650,000.00
41.มจ.1-61-026 การเพิ่มศักยภาพระบบการผลิตข้าวไร่โดยใช้ถั่วลอดร่วมกับเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมารแผ่นดินแม่โจ้
287,700.00
รวม :287,700.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผานิตย์ นาขยัน (60)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
172,620.00
นางสาววิลาสลักษณ์ ว่องไว (10)
[นอก] มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายสิปปวิชญ์ ปัญญาตุ้ย (10)
[นอก] ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง
อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ปรมินทร์ นาระทะ (10)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
28,770.00
อาจารย์ ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย (10)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
28,770.00
รวม0.000.00230,160.00
42.มจ.1-61-030 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่าต้นน้ำห้วยภูแกง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้
246,700.00
รวม :246,700.00
รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นคเรศ รังควัต (60)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
148,020.00
รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ (20)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
49,340.00
ดร.พนิตพิมพ์ สิทธิศักดิ์ (20)
[นอก] -
รวม0.000.00197,360.00
43.มจ.1-61-077 ผลของระยะเวลาการเก็บเกี่ยว ต่อปริมาณ โพแทสเซียม กรดแคฟเฟอิก กรดโรสมารินิก และปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ ในหญ้าหนวดแมว
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
288,600.00
รวม :288,600.00
อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม (50)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
144,300.00
ดร.นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์ (30)
คณะผลิตกรรมการเกษตร / สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร / งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
อาจารย์ ดร.วาริน สุทนต์ (10)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
28,860.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี อารีศรีสม (10)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
28,860.00
รวม0.000.00202,020.00
44.มจ.1-61-118 ศักยภาพแกนนำชุมชนต่อการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในจังหวัดลำพูน
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
82,200.00
รวม :82,200.00
อาจารย์ ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย (60)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
49,320.00
นายประดิษฐ์ เวียงคำ (10)
คณะวิทยาศาสตร์ / สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ / งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผานิตย์ นาขยัน (10)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
8,220.00
รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง (10)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ปรมินทร์ นาระทะ (10)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
8,220.00
รวม0.000.0065,760.00
45.สวทช.-61-006 การศึกษาการเจริญเติบโตของพืชในถุงปลูกนอนวูฟเวน
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
370,000.00
รวม :370,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา นาเทเวศน์ (100)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
370,000.00
รวม0.000.00370,000.00
46.อบต(ชม)-61-003 จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2561-2564
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
100,000.00
รวม :100,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ พวงงามชื่น (100)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
100,000.00
รวม0.000.00100,000.00
47.ไทยคานาบิส-61-001 โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์เฮมพ์
งบประมาณภายนอกสถาบัน / บริษัทเอกชน
บริษัท ไทยคานาบิส จำกัด
11,715,000.00
รวม :11,715,000.00
อาจารย์ ดร.ชัชวิจก์ ถนอมถิ่น (100)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
11,715,000.00
รวม0.000.0011,715,000.00
48.เจียไต๋-61-002 ผลของการตัดช่อผลลำไยร่วมกับการให้แมคซี่แคลต่อปริมาณ และคุณภาพผลลำไย
งบประมาณภายนอกสถาบัน / บริษัทเอกชน
บริษัทเจียไต๋ จำกัด
116,400.00
รวม :116,400.00
นางจิรนันท์ เสนานาญ (50)
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร / กองบริหารงานวิจัย / งานบริหารเงินทุนวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย (50)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
58,200.00
รวม0.000.0058,200.00
49.สกว.-61-017 นวัตกรรมการเพิ่มผลผลิตพืชกัญชงโดยการใช้ผึ้งผสมเกสร
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานกองทุนสนับสนุนวิจัย
2,500,000.00
รวม :2,500,000.00
ศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์ วงษ์ศิริ (60)
รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์ สาครวาสี (40)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
1,000,000.00
รวม0.000.001,000,000.00
50.มจ.2-61-082 การคัดเลือกสายพันธุ์ไพลเพื่อการผลิตวัตถุดิบสมุนไพร
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบรายได้คณะผลิตกรรมการเกษตร
50,000.00
รวม :50,000.00
อาจารย์ ดร.วาริน สุทนต์ (100)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
50,000.00
รวม0.000.0050,000.00
51.มจ.2-61-086 ความหลากหลายของแมลงหนอนปลอกน้ำบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยโจ้
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบรายได้คณะผลิตกรรมการเกษตร
50,000.00
รวม :50,000.00
อาจารย์ ดร.วงค์พันธ์ พรหมวงศ์ (100)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
50,000.00
รวม0.000.0050,000.00
52.ชัยพัฒนา-61-002 การรักษาพันธุกรรมพืชเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
มูลนิธิชัยพัฒนา
2,184,200.00
รวม :2,184,200.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทนา วิชรัตน์ (80)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
1,747,360.00
อาจารย์ ดร.สุเทพ วัชรเวชศฤงคาร (20)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
436,840.00
รวม0.000.002,184,200.00
53.มจ.1-61-013 การศึกษาองค์ประกอบของสารสี และการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการเกิดสี ในกลีบประดับของไม้ดอกกลุ่มปทุมมาและกระเจียว
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้
288,700.00
รวม :288,700.00
อาจารย์ ดร.นฤมล เข็มกลัดเงิน (60)
คณะวิทยาศาสตร์
อ.ดร.เฉลิมพงษ์ แสนจุ้ม (20)
[นอก] -
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี (20)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
57,740.00
รวม0.000.0057,740.00
54.มจ.1-61-088 การบริหารจัดการแรงงานภาคการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
164,500.00
รวม :164,500.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสกุล ฟองมูล (70)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
115,150.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล กนกหงษ์ (15)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
24,675.00
รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ (15)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
24,675.00
รวม0.000.00164,500.00
55.มจ.1-60-026/61-029 การทดสอบสูตรธาตุอาหารพืชและการจัดการที่เหมาะต่อการปลูกผักผลและไม้ผลขนาดเล็กอินทรีย์ในระบบเคลื่อนย้ายได้
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
287,600.00
รวม :287,600.00
ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช (50)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
143,800.00
นางสาวสุนิษา นนทธิ (20)
รวม0.000.00143,800.00
56.มจ.1-61-050 ผลของความเข้มแสงต่อการเจริญเติบโต องค์ประกอบทางเคมี คุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระ และคุณค่าทางโภชนาการของจิงจูฉ่าย
งบประมาณภายในสถาบัน / กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้
287,600.00
รวม :287,600.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี อารีศรีสม (40)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
115,040.00
ดร.นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์ (20)
คณะผลิตกรรมการเกษตร / สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร / งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
อาจารย์ ดร.วาริน สุทนต์ (20)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
57,520.00
อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม (10)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
28,760.00
อาจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์ (10)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
28,760.00
รวม0.000.00230,080.00
57.มจ.1-61-066 ผลของชนิดปุ๋ยอินทรีย์ และระยะเวลาการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม ต่อปริมาณสาร ฟลาโวนอยด์ ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ และ ปริมาณแคลเซียม ในชะพลู
งบประมาณภายในสถาบัน / กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้
287,600.00
รวม :287,600.00
ดร.นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์ (50)
คณะผลิตกรรมการเกษตร / สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร / งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี อารีศรีสม (15)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
43,140.00
อาจารย์ ดร.วาริน สุทนต์ (15)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
43,140.00
อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม (10)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
28,760.00
อาจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์ (10)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
28,760.00
รวม0.000.00143,800.00
58.สวก.-61-004.1 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่สำหรับลำไยสดคุณภาพเพื่อการจำหน่ายปลีก
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน)
0.00
รวม :0.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ (40)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
0.00
อาจารย์ ดร.วินัย บังคมเนตร (25)
คณะบริหารธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยะดา ชัยเวช (25)
คณะบริหารธุรกิจ
นางจิรนันท์ เสนานาญ (10)
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร / กองบริหารงานวิจัย / งานบริหารเงินทุนวิจัย
รวม0.000.000.00
59.อบต(ชม)-61-006 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
150,000.00
รวม :150,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ พวงงามชื่น (100)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
150,000.00
รวม0.000.00150,000.00
60.AG-BIO-61-001 การตรวจคัดกรองจีโนไทป์ที่มีความทนทานต่อสภาพแล้งในสายพันธุ์ฟูลซิปด้วยเทคนิคอณูชีววิทยาเพื่อการสร้างประชากรพื้นฐานสำหรับโครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทนแล้ง
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
230,000.00
รวม :230,000.00
อาจารย์ ดร.ปัทมา หาญนอก (100)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
230,000.00
รวม0.000.00230,000.00
61.เจียไต๋-61-001 ผลของสารป้องกันกำจัดเชื้อราต่อการพัฒนาคุณภาพด้านสีผิว ของผลลำไย
งบประมาณภายนอกสถาบัน / บริษัทเอกชน
บริษัทเจียไต๋ จำกัด
116,400.00
รวม :116,400.00
นางจิรนันท์ เสนานาญ (50)
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร / กองบริหารงานวิจัย / งานบริหารเงินทุนวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย (50)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
58,200.00
รวม0.000.0058,200.00
62.วช-61-005 การจัดการความรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการสร้างเครือข่ายเพื่อการประยุกต์ใช้การจัดการศัตรูพืชโดยชีววิธีในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
-
1,536,000.00
รวม :1,536,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิภัทร เจียมพิริยะกุล (100)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
1,536,000.00
รวม0.000.001,536,000.00
63.อวน.-61-001 วัสดุเพาะกล้าอินทรีย์สำเร็จรูป
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
369,600.00
รวม :369,600.00
อาจารย์ ดร.สุเทพ วัชรเวชศฤงคาร (100)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
369,600.00
รวม0.000.00369,600.00
64.สกว.-61-016 การพัฒนาต้นแบบระบบปิดและระบบ ioT เพื่อผลิตสตรอเบอร์รี่ภายใต้แสงไฟเทียทในตู้คอนเทรเนอร์
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับชาติ
สกว
3,689,500.00
รวม :3,689,500.00
รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์ สาครวาสี (100)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
3,689,500.00
รวม0.000.003,689,500.00
65.มจ.1-60-043/61-052 ความหลากหลายของกล้วยไม้ในป่าชุมชนบ้านปางเปา ตำบลขี้เหล็ก อำเภอ แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
271,200.00
รวม :271,200.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิต อินปรา (100)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
271,200.00
รวม0.000.00271,200.00
66.กปร.-61-001 ผลของการจัดการและใช้ประโยชน์พื้นที่ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ต่อความหลากหลายของจุลินทรีย์ในดิน
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
362,000.00
รวม :362,000.00
อาจารย์ ดร.จุฑามาศ อาจนาเสียว (60)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
217,200.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา วิรุญรัตน์ (10)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
36,200.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผานิตย์ นาขยัน (10)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
36,200.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญ์ภาส สังพาลี (10)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
36,200.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก (10)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
36,200.00
รวม0.000.00362,000.00
67.มจ.2-61-081 การใช้ถั่วผีร่วมกับจุลินทรีย์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวโพด
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบรายได้คณะผลิตกรรมการเกษตร
50,000.00
รวม :50,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจนจิรา หม่องอ้น (100)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
50,000.00
รวม0.000.0050,000.00
68.มจ.2-61-084 การศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมในการขยายพันธุ์กล้วยไม้ฟาแลนนอฟซิสในสภาพปลอดเชื้อ
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบรายได้คณะผลิตกรรมการเกษตร
50,000.00
รวม :50,000.00
อาจารย์ ดร.จุฑามาศ พิลาดี (100)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
50,000.00
รวม0.000.0050,000.00
69.ชัยพัฒนา-61-001 การปรับปรุงพันธู์และผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
มูลนิธิชัยพัฒนา
5,955,000.00
รวม :5,955,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทนา วิชรัตน์ (80)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
4,764,000.00
อาจารย์ ดร.สุเทพ วัชรเวชศฤงคาร (20)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
1,191,000.00
รวม0.000.005,955,000.00
70.สบอ.16-61-001 ศึกษาขีดความสามารถในการรองรับการใช้ประโยชน์ด้านนันทนาการในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
1,400,000.00
รวม :1,400,000.00
อาจารย์ ดร.กวินรัตน์ อัฐวงศ์ชยากร (80)
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ ไชยวงศ์ (5)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
70,000.00
นายณัฏฐชัย อัฐวงศ์ชยากร (5)
ฟาร์มมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร.อัครพงศ์ อั้นทอง (5)
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
อาจารย์ ดร.กีรติ ตระการศิริวานิช (5)
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
รวม0.000.0070,000.00