รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามคำสำคัญ  : คู่มือ
แนวทางการเขียนคู่มือ เอกสาร ตำราทางวิชาการ » หนังสือกับตำรา : ความเหมือนและความต่าง
ตำรา นิยามไว้ว่า ผลงานทางวิชาการที่เรียบเรียงขึ้นอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมเนื้อหาสาระของวิชา หรือเป็นส่วนหนึ่งของวิชา หรือของหลักสูตรก็ได้ ที่สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการถ่ายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษาในการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา หนังสือ นิยามไว้ว่า ผลงานทางวิชาการที่เรียบเรียงขึ้นโดยมีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคง และให้ทัศนะของผู้เขียนที่สร้างเสริมปัญญาความคิดและสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สาขาวิชานั้น ๆ และ/หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงในเชิงเนื้อหาและครอบคลุมโดยไม่จำเป็นต้องสอดคล้องหรือเป็นไปตามข้อกำหนดของหลักสูตรหรือของวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตร และไม่จำเป็นต้องนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้เนื้อหาสาระของหนังสือต้องมีความทันสมัย เมื่อพิจารณาถึงวันที่จัดพิมพ์ ความแตกต่างของตำราและหนังสือ คือ ตำราต้องครอบคลุมเนื้อหาสาระของวิชาหรือหลักสูตร มีบทและสารบัญเนื้อหาที่ชัดเจนสอดคล้องกับคำอธิบายรายวิชา แต่หนังสือไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับวิชาหรือหลักสูตร แต่หนังสือถูกกลั่นกรองมาจากความสนใจ เชี่ยวชาญของผู้เขียน
คำสำคัญ : คู่มือ  ตำรา  ตำแหน่งวิชาการ  ผลงานวิชาการ  หนังสือ  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การศึกษา การเรียนการสอน
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 7192  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ก่องกาญจน์ ดุลยไชย  วันที่เขียน 2/9/2562 13:12:16  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 15/4/2564 11:02:43
สรุปความรู้ เรื่อง การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน » การเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนมีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่แตกต่าง ต้องใช้ความรู้ ความสามารถและเทคนิคที่แตกต่างกันไป การจัดทำคู่มือเหมือนเป็นข้อแนะนำที่จะทำให้การปฏิบัติงานให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว ประหยัดเวลาและเป็นมาตรฐานเดียวกัน การเขียนคู่มือปฏิบัติงานจึงมีความสำคัญที่จะทำให้ถ่ายทอดงานให้สามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเขียนคู่มือฯ เป็นเอกสารที่เขียนเกี่ยวกับงานที่เฉพาะเจาะจง อธิบายวิธีการ กระบวนการทำงานตามขั้นตอน เป็นการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน
คำสำคัญ : คู่มือปฏิบัติงาน  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 3802  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน พัชรี ยางยืน  วันที่เขียน 8/3/2559 16:46:13  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 13/4/2564 22:12:14
สุภาพรรณ เทคนิคการจัดทำเอกสารคู่มือปฏิบัติงาน » เทคนิคการจัดทำเอกสารคู่มือปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา
หลักการและเหตุผล การปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา มีขั้นตอนการปฏิบัติที่แตกต่างกัน แต่ละตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานต้องใช้ความรู้ ความสามารถใช้ทักษะและเทคนิคเฉพาะทาง การจัดทำเอกสารคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละตำแหน่งจึงมีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเปรียบเหมือนแผนที่นำทางในการทำงาน ทำให้การดำเนินงานในองค์กรมีมาตรฐาน มีความถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา ประงบประมาณ การจัดทำเอกสารคู่มือการปฏิบัติงานเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ในสาขาต่าง ๆ ของผู้ปฏิบัติที่ประยุกต์รวมแนวคิด ทฤษฎีและจากประสบการณ์ที่ได้สั่งสมจากการปฏิบัติงานนับเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
คำสำคัญ : คู่มือปฏิบัติงาน  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2177  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน สุภาพรรณ อนุตรกุล  วันที่เขียน 7/3/2559 17:08:12  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 15/4/2564 8:14:19
บทความที่น่าสนใจ » คู่มือการออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยศรีกุล นันทะชมภู
คู่มือการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นคู่มือสำหรับการพัฒนา การออกแบบระบบสารสนเทศ การจัดการฐานข้อมูล ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งนักพัฒนาระบบสารสนเทศจากทุกหน่วยงานจะต้องเข้าใจในกระบวนการวิธีการดำเนินงาน เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีแนวนโยบายไม่ให้แต่ละหน่วยงานไปจัดสร้างฐานข้อมูลซ้ำกับที่หน่วยงานกลางได้ดำเนินการ ซึ่งปัจจุบันศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดเก็บไว้เป็นศูนย์ข้อมูลกลาง โดยกระบวนการบันทึก แก้ไข หรือปรับปรุงข้อมูลจะอยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าของข้อมูล เช่น ข้อมูลบุคลากร ให้กองการเจ้าหน้าที่ ข้อมูลทางด้านการเงิน ให้กองคลัง ข้อมูลนักศึกษา ให้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เป็นต้น
คำสำคัญ : คู่มือการปฏิบัติงานการออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2479  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ณัฐกฤตา โกมลนาค  วันที่เขียน 5/10/2558 15:59:36  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 13/4/2564 17:29:04
กลุ่มช่วยวิชาการ » คู่มือการประสานงานกลุ่มช่วยวิชการ
คู่มือการประสานงานของกลุ่มงานช่วยวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ฉบับนี้ เป็นองค์ความรู้ที่ได้รวบรวมจากการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการ “คุย คิด ปิด แก๊ป” ที่บุคลากรกลุ่มงานช่วยวิชาการได้ร่วมกันจัดขึ้นในวันที่ 28 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
คำสำคัญ : คู่มือการประสานงานกลุ่มช่วยวิชการ  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานช่วยวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2467  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 1  ครั้ง
ผู้เขียน คธาวุฒิ ทิพจร  วันที่เขียน 8/8/2555 13:35:12  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 14/4/2564 18:36:12