หนังสือกับตำรา : ความเหมือนและความต่าง
วันที่เขียน 2/9/2562 13:12:16     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 14/7/2563 17:14:37
เปิดอ่าน: 2656 ครั้ง

ตำรา นิยามไว้ว่า ผลงานทางวิชาการที่เรียบเรียงขึ้นอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมเนื้อหาสาระของวิชา หรือเป็นส่วนหนึ่งของวิชา หรือของหลักสูตรก็ได้ ที่สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการถ่ายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษาในการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา หนังสือ นิยามไว้ว่า ผลงานทางวิชาการที่เรียบเรียงขึ้นโดยมีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคง และให้ทัศนะของผู้เขียนที่สร้างเสริมปัญญาความคิดและสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สาขาวิชานั้น ๆ และ/หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงในเชิงเนื้อหาและครอบคลุมโดยไม่จำเป็นต้องสอดคล้องหรือเป็นไปตามข้อกำหนดของหลักสูตรหรือของวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตร และไม่จำเป็นต้องนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้เนื้อหาสาระของหนังสือต้องมีความทันสมัย เมื่อพิจารณาถึงวันที่จัดพิมพ์ ความแตกต่างของตำราและหนังสือ คือ ตำราต้องครอบคลุมเนื้อหาสาระของวิชาหรือหลักสูตร มีบทและสารบัญเนื้อหาที่ชัดเจนสอดคล้องกับคำอธิบายรายวิชา แต่หนังสือไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับวิชาหรือหลักสูตร แต่หนังสือถูกกลั่นกรองมาจากความสนใจ เชี่ยวชาญของผู้เขียน

ตำรา  นิยามไว้ว่า

          ผลงานทางวิชาการที่เรียบเรียงขึ้นอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมเนื้อหาสาระของวิชา หรือเป็นส่วนหนึ่งของวิชา  หรือของหลักสูตรก็ได้  ที่สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการถ่ายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษาในการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

หนังสือ นิยามไว้ว่า

          ผลงานทางวิชาการที่เรียบเรียงขึ้นโดยมีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคง  และให้ทัศนะของผู้เขียนที่สร้างเสริมปัญญาความคิดและสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สาขาวิชานั้น ๆ และ/หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงในเชิงเนื้อหาและครอบคลุมโดยไม่จำเป็นต้องสอดคล้องหรือเป็นไปตามข้อกำหนดของหลักสูตรหรือของวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตร  และไม่จำเป็นต้องนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง  ทั้งนี้เนื้อหาสาระของหนังสือต้องมีความทันสมัย  เมื่อพิจารณาถึงวันที่จัดพิมพ์

ความแตกต่างของตำราและหนังสือ  คือ ตำราต้องครอบคลุมเนื้อหาสาระของวิชาหรือหลักสูตร  มีบทและสารบัญเนื้อหาที่ชัดเจนสอดคล้องกับคำอธิบายรายวิชา  แต่หนังสือไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับวิชาหรือหลักสูตร  แต่หนังสือถูกกลั่นกรองมาจากความสนใจ เชี่ยวชาญของผู้เขียน

ภาพรวมของตำราและหนังสือที่ใช้เสนอขอผลงานวิชาการ

-        มีความทันสมัย  เช่น ชื่อหัวข้อหลัก  ชื่อหัวข้อรอง ลักษณะตัวอย่าง เอกสารอ้างอิง  ต้องทันสมัย

-        หากมีผู้เขียนหลายคน  ผู้ขอตำแหน่งวิชาการต้องมีส่วนเกี่ยวข้องในการเรียบเรียงตำราหรือหนังสือ  อย่างน้อย 80 หน้าของเนื้อหาทั้งหมด

-        คำนำ  ควรระบุว่าเป็นตำราหรือหนังสือ เช่น ตำรานี้เขียนขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนวิชา ....  หรือหนังสือนี้เขียนขึ้นเพื่อเผยแพร่ชุดความรู้ ....

-        แต่ละบทควรมีสรุปอย่างน้อย 1 ย่อหน้า

-        การเผยแพร่โดยโรงพิมพ์  หรือสำนักพิมพ์  ถ้าเป็นสำนักพิมพ์ของมหาวิทยาลัยจะดีมาก  เนื่องจากมีการแต่งตั้งกรรมการมาพิจารณาก่อนพิมพ์  เช่น สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์  สำนักพิมพ์ธรรมศาสตร์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

-        การอ้างถึงบทความอื่นนั้นควรทำความเข้าใจบทความที่อ้างถึงแล้วสรุปเป็นหนึ่งวลี  (Paraphase) 

-        ควรยกตัวอย่างจากหนังสือหรือบทความวิจัย หรือบทความวิชาการของคนที่มีชื่อเสียงในสาขานั้น ๆ ในต่างประเทศ 

-        ให้ระบุประเด็นอื่น ๆ ที่น่าศึกษาค้นคว้าต่อยอด

-        ส่วนใหญ่การอ้างอิงใช้คำว่า “บรรณานุกรม”

-        ใช้หลักการอ้างอิงแบบ APA

 -       ไม่ควรอ้างอิงจากบทคัดย่อ  เป็นเรื่องที่อันตรายมาก  เพราะบทคัดย่อเป็นตัวแทนของบทความ  จึงหมายความได้ว่า  อ้างอิงมาจากบทความนั้นทั้งบทความ

 

ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : การศึกษา การเรียนการสอน
ผลงานวิจัย » เขียนหนังสืออย่างไร ไม่ให้ละเมิดลิขสิทธิ์
ในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการบางครั้งอาจมีการใช้เงื่อนไขการเขียนเอกสารตำรา หรือหนังสือ และงานวิจัย ซึ่งการเขียนหนังสือหรือตำราเป็นงานที่เขียนที่ค่อนข้างยาก เนื่องจากอาจมีความซ้ำซ้อนกับงานอื่นๆ หรือ...
  บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การศึกษา การเรียนการสอน
ผู้เขียน หนึ่งหทัย ชัยอาภร  วันที่เขียน 2/12/2562 13:34:25  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 14/7/2563 16:41:26   เปิดอ่าน 789  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การศึกษาด้านภูมิสถาปัตยกรรม » การสร้างกลุ่มการเรียนการสอน บน Microsoft 365 Cloud
บทความนี้อาจจะเหมาะสำหรับคณะอาจารย์และนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่โจ้โดยเฉพาะนะคะ เนื่องจากจะกล่าวถึงเว็บไซท์ที่ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ซื้อบริการ cloud อัจฉริยะ ของ Microsoft 365 เพื่อให้บริการแก่คณา...
classroom  cloud  elearning  LMS  microsoft 360  online  ห้องเรียน  ออนไลน์     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การศึกษา การเรียนการสอน
ผู้เขียน จรัสพิมพ์ บุญญานันต์  วันที่เขียน 29/11/2562 18:12:28  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 14/7/2563 16:38:44   เปิดอ่าน 815  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
เทคนิคการสอนด้วยเว็บแอปพลิเคชัน Kahoot » เทคนิคการสอนด้วยเว็บแอปพลิเคชัน Kahoot
ข้าพเจ้านางสาววราภรณ์ แสงทอง ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดสาขาวิชาพันธุศาสตร์ ขอนำเสนอรายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง เทคนิคการสอน เมื่อวันศุกร...
kahoot     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การศึกษา การเรียนการสอน
ผู้เขียน วราภรณ์ แสงทอง  วันที่เขียน 21/8/2562 17:35:27  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 14/7/2563 14:22:16   เปิดอ่าน 709  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผลงานวิจัย » แนวทางการใช้สถิติในงานวิจัยด้านสาธารณสุข
การใช้สถิติในงานวิจัยทางด้านสาธารณสุขได้อย่างเหมาะสมถูกต้อง จำเป็นต้องเข้าใจในเรื่องของวิทยาการวิจัยและเนื้อหาของเรื่องที่จะทำวิจัยเป็นอย่างดี เพื่อช่วยให้สามารถได้ความจริงมาตอบคำถามงานวิจัยและสามา...
  บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การศึกษา การเรียนการสอน
ผู้เขียน หนึ่งหทัย ชัยอาภร  วันที่เขียน 23/5/2562 14:50:38  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 14/7/2563 17:10:56   เปิดอ่าน 2847  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง