หนังสือกับตำรา : ความเหมือนและความต่าง
วันที่เขียน 2/9/2562 13:12:16     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 21/4/2564 5:38:07
เปิดอ่าน: 7242 ครั้ง

ตำรา นิยามไว้ว่า ผลงานทางวิชาการที่เรียบเรียงขึ้นอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมเนื้อหาสาระของวิชา หรือเป็นส่วนหนึ่งของวิชา หรือของหลักสูตรก็ได้ ที่สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการถ่ายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษาในการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา หนังสือ นิยามไว้ว่า ผลงานทางวิชาการที่เรียบเรียงขึ้นโดยมีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคง และให้ทัศนะของผู้เขียนที่สร้างเสริมปัญญาความคิดและสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สาขาวิชานั้น ๆ และ/หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงในเชิงเนื้อหาและครอบคลุมโดยไม่จำเป็นต้องสอดคล้องหรือเป็นไปตามข้อกำหนดของหลักสูตรหรือของวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตร และไม่จำเป็นต้องนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้เนื้อหาสาระของหนังสือต้องมีความทันสมัย เมื่อพิจารณาถึงวันที่จัดพิมพ์ ความแตกต่างของตำราและหนังสือ คือ ตำราต้องครอบคลุมเนื้อหาสาระของวิชาหรือหลักสูตร มีบทและสารบัญเนื้อหาที่ชัดเจนสอดคล้องกับคำอธิบายรายวิชา แต่หนังสือไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับวิชาหรือหลักสูตร แต่หนังสือถูกกลั่นกรองมาจากความสนใจ เชี่ยวชาญของผู้เขียน

ตำรา  นิยามไว้ว่า

          ผลงานทางวิชาการที่เรียบเรียงขึ้นอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมเนื้อหาสาระของวิชา หรือเป็นส่วนหนึ่งของวิชา  หรือของหลักสูตรก็ได้  ที่สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการถ่ายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษาในการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

หนังสือ นิยามไว้ว่า

          ผลงานทางวิชาการที่เรียบเรียงขึ้นโดยมีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคง  และให้ทัศนะของผู้เขียนที่สร้างเสริมปัญญาความคิดและสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สาขาวิชานั้น ๆ และ/หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงในเชิงเนื้อหาและครอบคลุมโดยไม่จำเป็นต้องสอดคล้องหรือเป็นไปตามข้อกำหนดของหลักสูตรหรือของวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตร  และไม่จำเป็นต้องนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง  ทั้งนี้เนื้อหาสาระของหนังสือต้องมีความทันสมัย  เมื่อพิจารณาถึงวันที่จัดพิมพ์

ความแตกต่างของตำราและหนังสือ  คือ ตำราต้องครอบคลุมเนื้อหาสาระของวิชาหรือหลักสูตร  มีบทและสารบัญเนื้อหาที่ชัดเจนสอดคล้องกับคำอธิบายรายวิชา  แต่หนังสือไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับวิชาหรือหลักสูตร  แต่หนังสือถูกกลั่นกรองมาจากความสนใจ เชี่ยวชาญของผู้เขียน

ภาพรวมของตำราและหนังสือที่ใช้เสนอขอผลงานวิชาการ

-        มีความทันสมัย  เช่น ชื่อหัวข้อหลัก  ชื่อหัวข้อรอง ลักษณะตัวอย่าง เอกสารอ้างอิง  ต้องทันสมัย

-        หากมีผู้เขียนหลายคน  ผู้ขอตำแหน่งวิชาการต้องมีส่วนเกี่ยวข้องในการเรียบเรียงตำราหรือหนังสือ  อย่างน้อย 80 หน้าของเนื้อหาทั้งหมด

-        คำนำ  ควรระบุว่าเป็นตำราหรือหนังสือ เช่น ตำรานี้เขียนขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนวิชา ....  หรือหนังสือนี้เขียนขึ้นเพื่อเผยแพร่ชุดความรู้ ....

-        แต่ละบทควรมีสรุปอย่างน้อย 1 ย่อหน้า

-        การเผยแพร่โดยโรงพิมพ์  หรือสำนักพิมพ์  ถ้าเป็นสำนักพิมพ์ของมหาวิทยาลัยจะดีมาก  เนื่องจากมีการแต่งตั้งกรรมการมาพิจารณาก่อนพิมพ์  เช่น สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์  สำนักพิมพ์ธรรมศาสตร์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

-        การอ้างถึงบทความอื่นนั้นควรทำความเข้าใจบทความที่อ้างถึงแล้วสรุปเป็นหนึ่งวลี  (Paraphase) 

-        ควรยกตัวอย่างจากหนังสือหรือบทความวิจัย หรือบทความวิชาการของคนที่มีชื่อเสียงในสาขานั้น ๆ ในต่างประเทศ 

-        ให้ระบุประเด็นอื่น ๆ ที่น่าศึกษาค้นคว้าต่อยอด

-        ส่วนใหญ่การอ้างอิงใช้คำว่า “บรรณานุกรม”

-        ใช้หลักการอ้างอิงแบบ APA

 -       ไม่ควรอ้างอิงจากบทคัดย่อ  เป็นเรื่องที่อันตรายมาก  เพราะบทคัดย่อเป็นตัวแทนของบทความ  จึงหมายความได้ว่า  อ้างอิงมาจากบทความนั้นทั้งบทความ

 

ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : การศึกษา การเรียนการสอน
การจัดการเรียนรู้ » Oneline Teaching, Learning and Assessment for Beginner
การจัดการเรียนการสอนผ่านทางออนไลน์ โดยใช้ MS Team ซึ่งการจัดการเรียนการสอนผ่านทางออนไลน์จะต้องมีการจัดการห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ โดยจะต้องมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในระหว่างที่ส...
Online Teaching, Learning, Assessment     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การศึกษา การเรียนการสอน
ผู้เขียน โสภณ ฟองเพชร  วันที่เขียน 24/9/2563 9:54:15  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/4/2564 21:08:22   เปิดอ่าน 407  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผลงานวิจัย » เขียนหนังสืออย่างไร ไม่ให้ละเมิดลิขสิทธิ์
ในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการบางครั้งอาจมีการใช้เงื่อนไขการเขียนเอกสารตำรา หรือหนังสือ และงานวิจัย ซึ่งการเขียนหนังสือหรือตำราเป็นงานที่เขียนที่ค่อนข้างยาก เนื่องจากอาจมีความซ้ำซ้อนกับงานอื่นๆ หรือ...
  บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การศึกษา การเรียนการสอน
ผู้เขียน หนึ่งหทัย ชัยอาภร  วันที่เขียน 2/12/2562 13:34:25  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 21/4/2564 2:04:25   เปิดอ่าน 1940  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การศึกษาด้านภูมิสถาปัตยกรรม » การสร้างกลุ่มการเรียนการสอน บน Microsoft 365 Cloud
บทความนี้อาจจะเหมาะสำหรับคณะอาจารย์และนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่โจ้โดยเฉพาะนะคะ เนื่องจากจะกล่าวถึงเว็บไซท์ที่ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ซื้อบริการ cloud อัจฉริยะ ของ Microsoft 365 เพื่อให้บริการแก่คณา...
classroom  cloud  elearning  LMS  microsoft 360  online  ห้องเรียน  ออนไลน์     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การศึกษา การเรียนการสอน
ผู้เขียน จรัสพิมพ์ บุญญานันต์  วันที่เขียน 29/11/2562 18:12:28  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 21/4/2564 5:35:19   เปิดอ่าน 1458  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง