รหัสนักศึกษา
ชื่อ
สถานะภาพ
คณะ
หลักสูตร
อ.ที่ปรึกษา
ประวัติด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ประเภทกิจกรรม จำนวนกิจกรรม จำนวนชั่วโมง สถานะ
รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม
กิจกรรมบังคับของมหาวิทยาลัย 5 79 ผ่าน
55-1-00-1-001 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2555 ผู้เข้าร่วม 1 3
55-1-00-6-005 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่และเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2555 ผู้เข้าร่วม 1 60
55-1-00-6-011 โครงการเลือกตั้งผู้นำองค์กรนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2556 ผู้เข้าร่วม 1 1
57-00-41-085 กิจกรรมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2555-2556 (ครั้งที่ 37) ผู้เข้าร่วม 1 12
57-00-61-389 โครงการเลือกตั้งผู้นำองค์กรนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2558 ผู้เข้าร่วม 1 3
กิจกรรมบังคับของคณะ 1 3 รอ
กิจกรรมเลือกเสรี 67 791 ผ่าน
โครงการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557 ผู้เข้าร่วม 1 6
โครงการการบริหารจัดการชุมชนเกษตรทางเลือก ผู้เข้าร่วม 1 6
กิจกรรมเข้าร่วมงานแสดงความยินดีแก่พระใบฎีกาศุภณัฐ มหาปญโญ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าวาสวัดรัตนปัญญารังสิตย์ ผู้เข้าร่วม 1 6
โครงการศาสตร์และศิลป์การพูดในที่ชุมชน ผู้เข้าร่วม 1 18
โครงการการฝึกอบรมเรื่องเกษตรอินทรีย์ในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ผู้รับผิดชอบ 1 10
โครงการการอบรมเกษตรอินทรีย์ในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เข้าร่วม 1 18
โครงการเวทีภาคียุทธศาสตร์การพัฒนาชนบทบนพื้นที่สูง ผู้เข้าร่วม 1 6
โครงการเชียงใหม่เมืองวิถีอินทรีย์ ครั้งที่ 1 "ผู้ผลิตม่วนอก ผู้บริโภคม่วนใจ๋" ผู้เข้าร่วม 1 12
โครงการการเรียนรู้เพื่อชีวิตที่ดีงาม พัฒนาระบบอาสาสมัครสนับสนุนการเรียนรู้บนฐานวิถีชีวิตชุมชน ผู้เข้าร่วม 1 6
โครงการเกษตรอินทรีย์สำเร็จได้ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เข้าร่วม 1 6
โครงการตรวจหาสารเคมีในผัก ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการความร่วมมือเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตเกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้รับผิดชอบ 1 8
โครงการฝึกอบรม Smart of officer หลักสูตร พัฒนาสมรรถนะ Smart of officer สู่การเป็นต้นแบบ ผู้เข้าร่วม 1 18
โครงการ บทบาทของท้องถิ่นกับการกำหนดนโยบายการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม ผู้เข้าร่วม 1 6
โครงการพิธีเปิดตลาดกาดน้อยเกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ของ คณะบริหารธุรกิจร่วมกับสถาบันชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน (ISAC) ผู้เข้าร่วม 1 6
โครงการ "สัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหอพัก ประจำปีการศึกษา 2558" ผู้เข้าร่วม 1 6
โครงการค่ายจิตอาสาบริจาคสิ่งของเพื่อน้อง ณ โรงเรียนบ้านสบวาก ผู้เข้าร่วม 1 14
กิจกรรมนิทรรศการ MAEJO GO ECO เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558 ผู้รับผิดชอบ 1 30
การประชุม ONE YOUNG WORLD SUMMIT 2015 ผู้เข้าร่วม 1 48
โครงการสัปดาห์กินเปลี่ยนชีวิต กินเปลี่ยนแม่โจ้ กินเปลี่ยนโลก ครั้งที่ 3 ผู้รับผิดชอบ 1 6
ชมรมผู้บริโภคอาหารอินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ประธานชมรม) ผู้รับผิดชอบ 9 27
คณะกรรมการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (คณะกรรมการ) ผู้รับผิดชอบ 3 9
คณะกรรมการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (คณะกรรมการ) ผู้รับผิดชอบ 3 9
55-3-00-1-023 โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการหอพัก ประจำปีการศึกษา 2556 ผู้เข้าร่วม 1 8
55-3-00-2-009 โครงการแข่งขันกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 39 "อินทนิลเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2555 ผู้เข้าร่วม 1 20
55-3-00-3-025 โครงการค่ายอาสาพัฒนาสังคม ภาวะผู้นำสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ผู้เข้าร่วม 1 24
56-00-13-126 โครงการก้าวแรกแห่งบ้านหลังใหม่สู่อ้อมใจหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ผู้เข้าร่วม 1 72
56-00-13-161 โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายออนไลน์ด้านการจัดการภัยพิบัติทุกระดับของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กิจกรรมที่ 4 ค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่รู้เท่าทันภัย ผู้เข้าร่วม 1 12
56-00-13-191 โครงการการจัดตั้งร้าน 0 บาทในสถาบันอุดมศึกษา โดยชมรมธนาคารวัสดุรีไซเคิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้เข้าร่วม 1 6
56-00-13-226 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาและการบริหารงานสำหรับผู้นำองค์กรนักศึกษา ประจำปี 2557 ผู้เข้าร่วม 1 12
56-00-13-230 โครงการสานสัมพันธ์ชาวหอพัก ประจำปีการศึกษา 2556 ผู้เข้าร่วม 1 8
56-00-23-296 โครงการครั้งหนึ่งในชีวิต พิชิตดอยขุนตาล ผู้เข้าร่วม 1 6
56-00-23-307 โครงการการประกวดกระทิงแดง U-Project ปี 2 ของบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด ผู้เข้าร่วม 1 6
56-00-33-237 โครงการค่ายจิตอาสาบริจาคสิ่งของเพื่อน้อง ณ โรงเรียนรัปปาปอร์ต ผู้รับผิดชอบ 1 12
56-00-63-304 โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการหอพัก ประจำปีการศึกษา 2557 ผู้เข้าร่วม 1 24
57-00-13-326 โครงการก้าวแรกแห่งบ้านหลังใหม่สู่อ้อมใจหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ผู้เข้าร่วม 1 84
57-00-13-327 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา "ก้าวแรกแห่งบ้านหลังใหม่สู่อ้อมใจหอพักนักศึกษา" ประจำปีการศึกษา 2557 ผู้รับผิดชอบ 1 16
57-00-13-413 โครงการสานสัมพันธ์ชาวหอพัก ประจำปีการศึกษา 2557 ผู้รับผิดชอบ 1 8
57-00-13-416 โครงการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับรางวัลช่ออินทนิล ประจำปีการศึกษา 2557 ผู้เข้าร่วม 1 3
57-00-13-474 โครงการวิจัยและพัฒนาศูนย์อาหารอินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภายใต้โครงการความร่วมมือเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตเกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้เข้าร่วม 1 6
57-00-13-841 โครงการฝึกอบรมการถ่ายทอดการปลูกสตรอเบอรี่ ข้าว เกษตรอินทรีย์ ผู้เข้าร่วม 1 6
57-00-23-410 โครงการความร่วมมือเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตเกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กิจกรรมผู้บริโภคสัญจรไร่นา ครั้งที่ 1 ผู้เข้าร่วม 1 6
57-00-23-461 โครงการ 10th Anniversary MJU RADIO ของสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม๋โจ้ FM 95.50 MHz ผู้เข้าร่วม 1 6
57-00-23-835 โครงการตรวจหาสารเคมีในผัก ภายใต้โครงการความร่วมมือเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตเกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้เข้าร่วม 1 6
57-00-32-1007 โครงการเดินรณรงค์เปลี่ยนแม่โจ้ : กินเปลี่ยนโลก ผู้รับผิดชอบ 1 10
57-00-32-1020 โครงการลานเรียนรู้การบริโภคอาหารอินทรีย์ ผู้เข้าร่วม 1 6
57-00-32-1221 โครงการความร่วมมือเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตเกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กิจกรรมผู้บริโภคสัญจรไร่นา ครั้งที่ 3 ผู้รับผิดชอบ 1 8
57-00-33-424 โครงการอบรมข้าวเกษตรอินทรีย์ ภายใต้โครงการ Kratingdaeng Spirit : ใจอาสากับกระทิงแดง ผู้เข้าร่วม 1 14
57-00-63-406 โครงการประกวด 3R Ambassador 2013 "ฑูตส่งเสริมสังคมรีไซเคิล" ของสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และมูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน ผู้เข้าร่วม 1 18
57-05-33-570 โครงการลาบเมืองกับมิติทางวัฒนธรรม ผู้เข้าร่วม 1 6
58-00-31-1154 โครงการก้าวแรกแห่งบ้านหลังใหม่สูอ้อมใจหอพักนักศึกษา ประจำปี 2558 ผู้เข้าร่วม 1 60
58-00-31-1222 โครงการความร่วมมือเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตเกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กิจกรรมผู้บริโภคสัญจรไร่นา From Organic Farm to MJU ครั้งที่ 4 (รอบที่ 2) ผู้รับผิดชอบ 1 9
58-00-31-324 มหกรรมปั๋นใจ๋ ฮอมแฮง แป๋งโลก "การจัดการร่วม : ทางเลือก ทางรอดของสังคมไทยกับการจัดการร่วม คน ดิน น้ำ ป่า และสิ่งแวดล้อม" เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี พ.ศ. 2558 ผู้เข้าร่วม 1 12
58-00-32-1220 โครงการฝึกอบรมนักศึกษา เรื่องเกษตรอินทรย์ในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมสัญจรไร่นา From Organic Farm To MJU ผู้รับผิดชอบ 1 8
58-00-32-950 โครงการสัปดาห์กินเปลี่ยนชีวิต กินเปลี่ยนแม่โจ้ กินเปลี่ยนโลก Green Market Green Consumers Green Farmer ตลาด เกษตรกร และผู้บริโภคสีเขียว ผู้รับผิดชอบ 1 5
58-00-53-858 โครงการทำบุญหอพัก ประจำปีการศึกษา 2558 ผู้รับผิดชอบ 1 3
รวมทั้งสิ้น 73 873 รอ