โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการหอพัก ประจำปีการศึกษา 2556

วันที่เริ่มต้น 06/03/2556 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 07/03/2556 เวลา 0:00
สถานที่จัด อาคารวิสัยทัศน์ ห้องคาวบอนเทียเตอร์ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานหอพัก
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 8  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 90 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   90 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   36000 บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย 36000 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ได้ดำเนินการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะกรรมการหอพักให้คณะกรรมการหอพักได้แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ภายในหอพัก
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล