กิจกรรมนิทรรศการ MAEJO GO ECO เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558

วันที่เริ่มต้น 18/08/2558 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 20/08/2558 เวลา 17:00
สถานที่จัด ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะวิทยาศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5505204312   นางสาวณัฐชยา   ขอบรูป : การปกครองท้องถิ่น 30ชั่วโมง
5505204333   นายปฐมพงศ์   วงศ์คำปัน : การปกครองท้องถิ่น 30ชั่วโมง
5505204335   นายประจักษ์   สินเกต : การปกครองท้องถิ่น 30ชั่วโมง
5505204353   นายวโรดม   สุดสะอาด : การปกครองท้องถิ่น 30ชั่วโมง
5505204355   นางสาววิลาวัณย์   จอมใจ : การปกครองท้องถิ่น 30ชั่วโมง
5505204359   นายศุภฤกษ์   ปินทิโย : การปกครองท้องถิ่น 30ชั่วโมง
5505204365   นางสาวสุมินตรา   กล่อมวงษ์ : การปกครองท้องถิ่น 30ชั่วโมง
5505204367   นางสาวเสาวลักษณ์   ภู่เทศ : การปกครองท้องถิ่น 30ชั่วโมง
5505204375   นายเอกรินทร์   ทิพนี : การปกครองท้องถิ่น 30ชั่วโมง
5506102374   นายวชิรพงษ์   จันหนองฮี : การตลาด 10ชั่วโมง
5514102332   นายลภอนันต์   อินชิดจุ้ย : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้รับเชิญให้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558 ระดับภาคเหนือตอนบน ภายใต้แนวคิด "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม" ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2558 และได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาในการช่วยปฏิบัติงานกิจกรรมดังกล่าว
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ระดับชาติ
ปริมาณงานทั้งหมด 30  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล