โครงการการฝึกอบรมเรื่องเกษตรอินทรีย์ในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน

วันที่เริ่มต้น 21/03/2558 เวลา 6:00 วันที่สิ้นสุด 21/03/2558 เวลา 18:00
สถานที่จัด อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก วิทยาลัยบริหารศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5505204312   นางสาวณัฐชยา   ขอบรูป : การปกครองท้องถิ่น 10ชั่วโมง
5505204333   นายปฐมพงศ์   วงศ์คำปัน : การปกครองท้องถิ่น 10ชั่วโมง
5505204335   นายประจักษ์   สินเกต : การปกครองท้องถิ่น 10ชั่วโมง
5505204353   นายวโรดม   สุดสะอาด : การปกครองท้องถิ่น 10ชั่วโมง
5505204355   นางสาววิลาวัณย์   จอมใจ : การปกครองท้องถิ่น 10ชั่วโมง
5505204359   นายศุภฤกษ์   ปินทิโย : การปกครองท้องถิ่น 10ชั่วโมง
5505204364   นางสาวสุพัตรา   เสมาทอง : การปกครองท้องถิ่น 10ชั่วโมง
5505204365   นางสาวสุมินตรา   กล่อมวงษ์ : การปกครองท้องถิ่น 10ชั่วโมง
5505204375   นายเอกรินทร์   ทิพนี : การปกครองท้องถิ่น 10ชั่วโมง
5506102374   นายวชิรพงษ์   จันหนองฮี : การตลาด 10ชั่วโมง
5514102332   นายลภอนันต์   อินชิดจุ้ย : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5705304005   นายอโนชา   ปาระมีสัก : นโยบายและการบริหารสาธารณะ 10ชั่วโมง
ชมรมผู้บริโภคอาหารอินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดโครงการ การฝึกอบรมเรื่องเกษตรอินทรีย์ในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ในวันที่ 21 มีนาคม 2558 ณ พื้นที่เกษตรอินทรีย์ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคในการบริโภคอาหารอินทรีย์ ให้ผู้บริโภคและผู้ผลิตได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และการตระหนักถึงความสำคัญของอาหารอินทรีย์ และให้เกิดกระบวนการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 80 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   113 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   32600 บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย 32600 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
โครงการการฝึกอบรมเรื่องเกษตรอินทรีย์ในระบบเกษตรกรรมยั่่งยืน ได้มีกิจกรรมการให้ความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และมีการเรียนรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ ทั้งจากวิทยากรและศึกษาดูงานฐานเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น ฐานเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ฐานเรียนรู้ปรัชญษเศรษฐกิจพอเพียง ฐานเรียนรู้กรมป่าไม้ มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม 113 คน
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล