โครงการสัปดาห์กินเปลี่ยนชีวิต กินเปลี่ยนแม่โจ้ กินเปลี่ยนโลก Green Market Green Consumers Green Farmer ตลาด เกษตรกร และผู้บริโภคสีเขียว

วันที่เริ่มต้น 09/09/2558 เวลา 10:00 วันที่สิ้นสุด 09/09/2558 เวลา 13:00
สถานที่จัด กาดน้อยเกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5505204312   นางสาวณัฐชยา   ขอบรูป : การปกครองท้องถิ่น 5ชั่วโมง
5505204333   นายปฐมพงศ์   วงศ์คำปัน : การปกครองท้องถิ่น 5ชั่วโมง
5505204335   นายประจักษ์   สินเกต : การปกครองท้องถิ่น 5ชั่วโมง
5505204344   นางสาวภัทราภรณ์   สายเกษม : การปกครองท้องถิ่น 5ชั่วโมง
5505204353   นายวโรดม   สุดสะอาด : การปกครองท้องถิ่น 5ชั่วโมง
5505204359   นายศุภฤกษ์   ปินทิโย : การปกครองท้องถิ่น 5ชั่วโมง
5505204364   นางสาวสุพัตรา   เสมาทอง : การปกครองท้องถิ่น 5ชั่วโมง
5505204365   นางสาวสุมินตรา   กล่อมวงษ์ : การปกครองท้องถิ่น 5ชั่วโมง
5505204367   นางสาวเสาวลักษณ์   ภู่เทศ : การปกครองท้องถิ่น 5ชั่วโมง
5505204375   นายเอกรินทร์   ทิพนี : การปกครองท้องถิ่น 5ชั่วโมง
5705304005   นายอโนชา   ปาระมีสัก : นโยบายและการบริหารสาธารณะ 5ชั่วโมง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล