โครงการ "สัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหอพัก ประจำปีการศึกษา 2558"

วันที่เริ่มต้น 23/07/2558 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 23/07/2558 เวลา 0:00
สถานที่จัด ห้องคาวบอยเทียร์เตอร์ อาคารวิสัยทัศน์ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานหอพัก
ผู้รับผิดชอบหลัก
ปัญญวัจน์ ชลวิชิต สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานหอพัก
อันธิกา นันทรัตพันธุ์ สำนักงานอธิการบดี กองกิจการนักศึกษา งานหอพัก

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ตามที่งานหอพัก กองกิจการนักศึกษา เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดที่อยู่อาศัยให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตร 4- 5 ปี ตอลดจนการดูแลนักศึกษาในหอพักซึ่งมีจำนวนมาก ลำพังเพียงเจ้าหน้าที่ประจำหอพักและอาจารย์ประจำหอพัก ดูแลนักศึกาในหอพักไม่ทั่วถึง ทางงานหอพักจึงได้จัดให้มีคณะกรรมการหอพักนักศึกษาเพื่อเป็นตัวแทนของนักศึกษารุ่นพี่เข้ามาดุแล ช่วยเหลือและให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก้นักศึกษาใหม่ในหอพักนักศึกษา ดังนั้นคณะกรรมการหอพักจึงเป้นกำลังสำคัญซึ่งจะคอยดูแลและสอดส่องพฤติกรรมของนักศึกษาในหอพักเพื่อรายงานให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำหอพักและอาจารย์ประจำหอพักได้รับทราบ ทางหอพักจึงเล็งเห็นบทบาทและหน้าที่อันสำคัญนี้จึงได้จัดให้มีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการหอพักนักศึกษาขึ้น โดยมุ่งเน้นที่การเป็นผู้นำและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของกลุ่มคณะกรรมการหอพักนักศึกษาและบุคลากรของงานหอพักตลอดจนบุคลากรของกองกิจการนักศึกษา
วัตถุประสงค์คือ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์แก่คณะกรรมการหอพักนักศึกษาตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้ให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่นักศึกษาใหม่ในหอพัก และเพื่อสร้างความสามัคคี และความรักในองค์กรของคณะกรรมการหอพักนักศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   100 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล