โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการหอพัก ประจำปีการศึกษา 2557

วันที่เริ่มต้น 14/03/2557 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 30/04/2557 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานหอพัก
ผู้รับผิดชอบหลัก
สำนักงานมหาวิทยาลัย 2
หน่วยงานภายนอก 0
รวม 2

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
คณะกรรมการหอพักนักศึกษา เป็นกลุ่มผู้นำของนักศึกษาที่หอพักมีคุณลักษณะของการเป็นผู้นำ ทั้งในด้านความคิด การปฏิบัติตนเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักศึกษาภายในหอพักการทั้งในด้านการเรียนและการดำเนินชีวิต ดังนั้นคณะกรรมการหอพัก จึงต้องมีความรู้ มีทักษะ และมีประสบการณ์ในการเป็นผู้นำของกลุ่มนักศึกษาตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
ด้วยเหตุผลดังกล่าวงานหอพัก กองกิจการนักศึกษา ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเสริมสร้างภาวะผู้นำของคณะกรรมการหอพัก จึงได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะในด้านต่าง ๆ เช่น การเสริมสร้างความอดทนต่อคนหมู่มาก ประสบการณ์ในการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาก่อนที่จะมีการส่งเรื่องต่อไปยังเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เป็นต้น ซึ่งจะก่อให้เกิดองค์ความรู้สำหรับนำไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 24  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 110 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   79 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   42700 บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย 32876 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล