โครงการเดินรณรงค์เปลี่ยนแม่โจ้ : กินเปลี่ยนโลก

วันที่เริ่มต้น 08/04/2558 เวลา 8:30 วันที่สิ้นสุด 08/04/2558 เวลา 16:30
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน ชมรมผู้บริโภคอาหารอินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5505204312   นางสาวณัฐชยา   ขอบรูป : การปกครองท้องถิ่น 10ชั่วโมง
5505204333   นายปฐมพงศ์   วงศ์คำปัน : การปกครองท้องถิ่น 10ชั่วโมง
5505204335   นายประจักษ์   สินเกต : การปกครองท้องถิ่น 10ชั่วโมง
5505204353   นายวโรดม   สุดสะอาด : การปกครองท้องถิ่น 10ชั่วโมง
5505204355   นางสาววิลาวัณย์   จอมใจ : การปกครองท้องถิ่น 10ชั่วโมง
5505204359   นายศุภฤกษ์   ปินทิโย : การปกครองท้องถิ่น 10ชั่วโมง
5505204364   นางสาวสุพัตรา   เสมาทอง : การปกครองท้องถิ่น 10ชั่วโมง
5505204365   นางสาวสุมินตรา   กล่อมวงษ์ : การปกครองท้องถิ่น 10ชั่วโมง
5505204375   นายเอกรินทร์   ทิพนี : การปกครองท้องถิ่น 10ชั่วโมง
5506102374   นายวชิรพงษ์   จันหนองฮี : การตลาด 10ชั่วโมง
5514102332   นายลภอนันต์   อินชิดจุ้ย : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5705304005   นายอโนชา   ปาระมีสัก : นโยบายและการบริหารสาธารณะ 10ชั่วโมง
ชมรมผู้บริโภคอาหารอินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดโครงการเดินเปลี่ยนชีวิต กินเปลี่ยนแม่โจ้ ในะหว่างวันที่ 8 เมษายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรณรงค์และสร้างการรับรู้ในการบริโภคอาหารอินทรีย์ภายในมหาวิทยาลัย และให้บุคลากร นักศึกษาและผู้สนใจได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการบริโภคอาหารอินทรีย์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 50 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   54 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   26800 บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย 26800 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล