โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา "ก้าวแรกแห่งบ้านหลังใหม่สู่อ้อมใจหอพักนักศึกษา" ประจำปีการศึกษา 2557

วันที่เริ่มต้น 28/07/2557 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 10/08/2557 เวลา 0:00
สถานที่จัด หอพักนักศึกษา 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานหอพัก
ผู้รับผิดชอบหลัก
ปัญญวัจน์ ชลวิชิต สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานหอพัก
อันธิกา นันทรัตพันธุ์ สำนักงานอธิการบดี กองกิจการนักศึกษา งานหอพัก

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ด้วยงานหอพัก กองกิจการนักศึกษา เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องในการจัดนักศึกษาให้ม่เข้าพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัยตลอดระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ซึ่งทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้กำหนดให้นักศึกษาใหม่รายงานตัวระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2557 ดังนั้นงานหอพักจึงต้องเตรียมความพร้อมสำหรับการให้บริการแก่นักศึกษาใหม่ในช่วงที่นักศึกษาต้องเข้าพักเพื่อร่วมทำกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยในระหว่างวันที่ 3-10 สิงหาคม 2557 ในการจะดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพในช่วงที่นักศึกษาต้องเข้าพักเพื่อทำกิจกรรมนั้น เจ้าหน้าที่ประจำหอพักเพียง 1 คน จึงไม่สามารถที่จะดำเนินการหรือควบคุมดูแลนักศึกษาจำนวนมากได้อย่างทั่วถึง ดังนั้นงานหอพักจึงเห็นว่าคณะกรรมการหอพักจะเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานในการดูแลนักศึกษาและอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้กับนักศึกษาที่พักอาศัยในช่วงทำกิจกรรมพัฒนาศึกษาได้เป็นอย่างดี ด้วยเหตุนี้ทางงานหอพักจึงได้ร่วมกับชมรมชาวหอพักจึงขออนุมัติจัดโครงการ "ก้าวแรกแห่งบ้านหลังใหม่สู่อ้อมใจหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา" โดยกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ตลอดจนการอำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา และการดูแลนักศึกษาใหม่ที่พักในหอพักระหว่างช่วงการทำกิจกรรมพัฒนาศึกษา (กิจกรรมรับน้องใหม่)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 8  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 5000 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   2256 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   70000 บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย 70000 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ได้ดำเนินการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่เข้าพักในหอพักของมงหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3วัน ตั้งแต่วันที่ 28-30 กรกฎาคม 2557 และได้อำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาใหม่ในช่วงจัดทำกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย อีกจำนวน 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 3-10 สิงหาคม 2557
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล