โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2555

วันที่เริ่มต้น 31/05/2555 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 31/05/2555 เวลา 12:00
สถานที่จัด ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ หน่วยงานภายใน  งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ด้วยทุกปีการศึกษาของมหาวิทยาลัยมีจำนวนของนักศึกษาเพิ่มขึ้นซึ่งนักศึกษาใหม่ส่วนใหญ่มาจากภูมิลำเนาที่แตกต่างกันที่เข้ามาศึกษาต่อ เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสรับฟังโอวาทจากอธิการบดี คณาจารย์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่นักศึกษาใหม่ ตลอดถึงการแนะนำตัวด้านการเรียนการสอน แนะนำบุคลากรที่เกี่ยวข้องภายในหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัย
ดังนั้นงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ จึงได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ขึ้นทุกปีการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาใหม่มีขวัญและกำลังใจที่ดีในการศึกษาหาความรู้ ประสบผลสำเร็จด้านการศึกษาต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 800 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล