โครงการก้าวแรกแห่งบ้านหลังใหม่สูอ้อมใจหอพักนักศึกษา ประจำปี 2558

วันที่เริ่มต้น 28/07/2558 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 07/08/2558 เวลา 0:00
สถานที่จัด หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานหอพัก
ผู้รับผิดชอบหลัก
ปัญญวัจน์ ชลวิชิต สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานหอพัก
อันธิกา นันทรัตพันธุ์ สำนักงานอธิการบดี กองกิจการนักศึกษา งานหอพัก

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
งานหอพัก กองกิจการนักศึกษา เป็นหน่วยงานที่กรับผิดชอบในด้านการจัดนักศึกษาเข้าพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย โดยหอพักมีจำนวนทั้งสิ้น 9 อาคาร แต่นอกจากภาระกิจการจัดนักศึกษาเข้าพักประจำปีการศึกษา 2558 งานหอพักยังมีภารกิจการจัดห้องพักให้นักศึกษาใหม่ทั้ง 3 วิทยาเขตพักพื่อเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของมหาวิยาลัย แบ่งออกเป็นการรับลงเทียนนักศึกษาเข้าหอพักจำนวน 3 วัน การดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดจนการให้คำปรึกษาเบื้องแก่นักศึกษาในช่วงการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (กิจกรรมนับน้องใหม่) จำนวน 7 วัน รววมเป็นระยะเวลาของภารกิจครั้งนี้ 10 วัน ดังนั้นลำพังบุคลากรงานหอพักจำนวน 25 คน จึงไม่เพียงพอในการดูแลนักศึกษาจำนวน 5,000 คน ทางหอพักจึงได้นำคณะกรรมการหอพักจำนวน 100 คน เข้าร่วมในภารกิจในครั้งนี้เพื่อให้การดูแลนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 60  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 130 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   130 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล