โครงการทำบุญหอพัก ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่เริ่มต้น 23/08/2558 เวลา 7:00 วันที่สิ้นสุด 23/08/2558 เวลา 12:00
สถานที่จัด ณ บริเวณโรงจอดรถหอพักหญิงรัตมา 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
อันธิกา นันทรัตพันธุ์ สำนักงานอธิการบดี กองกิจการนักศึกษา งานหอพัก

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5403101343   นายอนิรุจน์   สุขประโคน : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
5422101308   นายกิตติพงษ์   บัวแก้ว : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5501113330   นางสาววัลย์ลดา   ศรีสำราญ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5501123391   นายศุภณัฐ   ศรีบุญตระกูล : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5503102305   นางสาวจารุณี   แซ่ย่าง : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
5504101412   นายอมรศิลป์   เกรียงไกรสีห์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
5505204335   นายประจักษ์   สินเกต : การปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5506101339   นายธงชัย   ทิพย์พนาพันธุ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5509101466   นางสาวสุทธิณี   จันทอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5512101354   นางสาวปวีณา   พงษ์เพชราภรณ์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5512101357   นางสาวปิยฉัต   กลิ่นไทย : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5512101361   นางสาวผึ้งผกา   คำอุปละ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5514102332   นายลภอนันต์   อินชิดจุ้ย : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5601101346   นางสาวพรวิภา   ริมหนองเรือ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5601102385   นางสาวบงกชกร   น้อยพงษ์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5601102474   นางสาวหนึ่งฤทัย   โรมรัมย์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5601102481   นางสาวอรวรรณ   ชาวนา : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5601105328   นายชัพวิชญ์   นันทานนท์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5601105334   นายณรงค์ฤทธิ์   น่วมโต : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5601113338   นางสาวเพ็ญนภา   ทีรอม : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5601124332   นายวิทวัส   โยดี : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
5601125336   นายสุรศักดิ์   กำมะหยี่ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5604105322   นางสาวนันทกา   แก้วสวย : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
5604105335   นางสาวมธุรดา   กรัพนานนท์ : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
5604105355   นางสาวสุชานันท์   โดนสูงเนิน : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
5605104314   นางสาวชนัญญา   งามศุภกร : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5606101430   นางสาวอรัญญา   ทนุศาสน์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5606101445   นางสาวจุฬารัตน์   เรือนดวง : การจัดการ 3ชั่วโมง
5606105321   นายจิราวัฒน์   แสงลือ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5610101410   นางสาวสุดาพร   แสงอินถา : การประมง 3ชั่วโมง
5612101349   นางสาวปัทมาศ   นามไธสงค์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5612106388   นางสาวอมรรัตน์   โพธิ์เอี้ยง : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5614102321   นางสาวนิศารัตน์   มงคลเรืองอำนาจ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5615123356   นางสาวบุศรินทร์   นาวารี : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5622101389   นายศราวุธ   สุทาราช : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5701102301   นางสาวกนกวรรณ   ขันทะวงค์ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5701102313   นางสาวเกศิณี   คำแดง : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5701102368   นางสาวนงนุช   จะลอ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5701102398   นางสาวพรรณิภา   จักรบัวคำ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5701102422   นายณัฐพงษ์   มลฑาทอง : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5701102469   นางสาวสุดาพร   จันทร์ฤทธิ์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5701113317   นายประภาส   สมบูรณ์ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5701125327   นางสาวพินิจตา   พรหมซาว : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5701125333   นางสาวกวิสรา   สีสังข์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5701125348   นายอภิเดช   ชัยพิริยะกิจ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5703101306   นางสาวเฉลิมพร   ปรีคงทุ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
5703104326   นายสิทธิชัย   เตชะดิลก : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
5704102340   นางสาวอาภัสรา   ศรีกุมภา : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5704104311   นายนัฐวัฒ   น่านอูบ : สถิติ 3ชั่วโมง
5704104329   นางสาวอภัสรา   คุณราช : สถิติ 3ชั่วโมง
5704105321   นางสาวปสุตา   สกุลพนารักษ์ : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
5704105323   นางสาวพัชรัตน์   เมืองมีศรี : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101308   นางสาวกันยา   สติภา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101406   นายสุภกิณห์   โพธิอ้น : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101407   นายสุภัคชัย   เจริญเจ้าสกุล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705104314   นางสาวชลนิชา   จันทร์แป้น : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104388   นางสาวศิรินทร์   สุภาสอน : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5706103307   นางสาวกฤษณา   ขัติวงศ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103314   นายจงรัก   จุไร : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103329   นางสาวชนาภัทร   เธียรอุทก : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103432   นางสาวศศิวิมล   นิ่มนวล : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103437   นางสาวศิรินทิพย์   ยะแสง : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103465   นางสาวสุมาลี   เมอแล : บัญชี 3ชั่วโมง
5706104511   นางสาวสุดารัตน์   มูลกิตติ : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104516   นางสาวสุภาวดี   พรทิพย์ศิริกูล : การเงิน 3ชั่วโมง
5709101365   นางสาวภัทราภรณ์   เกตุมรรค : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5712101379   นางสาวศศิวิมล   มาลา : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5712102340   นางสาวธัญพิชชา   แสนหลวง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5712102399   นางสาวอภิญญา   แก้วเจิม : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5712106346   นางสาวนารีรัตน์   ปันทะราช : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5712106357   นางสาวพรรณภุมรีย์   โอดเชย : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5712106368   นางสาวมาริกา   จะวะนะ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5714102305   นายกมล   รินคำ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102309   นางสาวขนิษฐา   คนตรง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102339   นางสาวปิยะดา   อินตาวงค์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5715123319   นางสาวจิราภา   แสงเมล์ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5715123383   นายวรุตม์   คำมูล : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5718102327   นายภาคภูมิ   ปรีชาถาวร : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5722101367   นางสาวเมลดา   นาน้ำเชี่ยว : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5722101387   นางสาวศศิริณ   วิวัฒนพงศ์พันธุ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5722101425   นางสาวอัญชลีพร   ชัยมา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
ตามขนบธรรมเนียมประเพณีของคนไทยมาแต่ช้านาน ที่นับถือศาสนาพุทธเมื่อมีการย้ายถิ่นฐานไปพำนักพักอาศัยอยู่ที่ใด มักจะมีการทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวผู้พักอาศัย นั้น ทางงานหอพัก จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวนักศึกษาที่เข้ามาพักอาศัยในหอพัก อีกทั้งเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีทางพุทธศาสนาไม่ให้สูญหาย ตลอดจนเพื่อให้นักศึกษาในหอพักสามารถนำประเพณีข้ึนบ้านใหม่ไปใช้ในอนาคตจนสามารถเผยแพร่ประเพณีขึ้นบ้านใหม่ต่อไปนั้น
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 2500 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   3833 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   6000 บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล