โครงการค่ายอาสาพัฒนาสังคม ภาวะผู้นำสัมพันธ์ ครั้งที่ 1

วันที่เริ่มต้น 08/03/2556 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 11/03/2556 เวลา 0:00
สถานที่จัด หมู่บ้านเลาวู อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้มีนโยบายสนับสนุนการทำกิจกรรมของนักศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีลักษณะบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ คือ เก่ง ดี และมีความสุข ให้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น เพื่อส่งเสริมภาวะความเป็นผู้นำองค์กรนักศึกษาของหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทางองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงได้มีการจัดทำโครงการค่ายอาสาพัฒนาภาวะผู้นำสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างให้ผู้นำองค์กรนักศึกษาเป็นผู้นำที่ดี สร้างความรัก ความสามัคคีระหว่างผู้นำองค์กรนักศึกษาด้วยกัน ผ่านการออกค่ายอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ ให้ผู้นำนักศึกษามีส่วนช่วยเหลือสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงอันดีงามของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ดังนั้นองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงได้จัดทำโครงการนี้ ณ หมู่บ้านเลาวู อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ขึ้น
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 24  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 275 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล