งานวิจัยที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์

ปีงบประมาณ :
ที่ หน่วยงาน การพัฒนาสาธารณะเชิงพาณิชย์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยการเรียนการสอนระดับประเทศ งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ จำนวนอาจารย์และนักวิจัย ร้อยละงานวิจัยฯ ต่ออาจารย์และนักวิจัย
1.มหาวิทยาลัยแม่โจ้252282566558.55
2.3143411.76
3.22316.45
4.882236.36
5.11372.70
6.6286212.90
7.35194420.45
8.172107812.82
9.2781747.06
10.111140.88
11.1231717.65
12.22267.69
13.11921.09
14.11234.35
15.222010.00
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023