รายชื่ออาจารย์และนักวิจัยประจำ แยกตามหน่วยงาน

ปีงบประมาณ :
ข้อมูลอาจารย์ประจำและนักวิจัยของ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ในปีงบประมาณ 2567 (วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน2567)
อาจารย์ / นักวิจัย จำนวนอาจารย์และนักวิจัยตามกลุ่มนักวิจัย กำลังศึกษาต่อ จำนวนงานวิจัย ผลรวมสัดส่วนการทำงานวิจัย
ในปีงบประมาณ 2567
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
1.อาจารย์ ดร.ตุลชัย บ่อทรัพย์11100
2.อาจารย์ ดร.ปริญญา ปฏิพันธกานต์13105
3.อาจารย์สุระพงษ์ เตชะ100
4.อาจารย์พิทักษ์พงศ์ แบ่งทิศ1110
5.อาจารย์ ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร1110
6.อาจารย์ปนวัฒน์ สุทธิกุญชร1495
7.อาจารย์ ดร.ทำเนียบ อุฬารกุล1225
8.อาจารย์รงรอง วงษ์วาล100
9.อาจารย์ศุภัชญา ปรัชญคุปต์100
10.อาจารย์พรทิพย์ จันทร์ราช1115
11.อาจารย์วรินทร์ กุลินทรประเสริฐ1125
12.อาจารย์พิชญาภา ธัมมิกะกุล1150
13.อาจารย์ธีรภัทร จิโน100
14.อาจารย์สุปิยา ปัญญาทอง100
15.อาจารย์ศุภณัฐ กาญจนวงศ์100
16.อาจารย์ณัฐพล เรืองวิทยานุสรณ์1150
17.ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ ภักดี13105
18.ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติพงศ์ รื่นวงศ์100
19.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูวเดช วงศ์โสม100
20.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกร มหาวัน11100
21.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ดวงธิมา100
22.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์ระวี กองบุญเทียม13105
23.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิกานต์ ปุระพรหม17195
24.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวนิตย์ ธาราฉาย1115
25.ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรี เหมสันต์1260
26.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ เผ่าจินดา1150
27.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษณา สัมมานิธิ14110
28.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แทนวุธธา ไทยสันทัด100
29.ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัสพิมพ์ บุญญานันต์100
30.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดิศสกุล อึ้งตระกูล1150
31.รองศาสตราจารย์รมย์ชลีรดา ด่านวันดี1150
32.รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย มิ่งธิพล100
33.รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง125
34.รองศาสตราจารย์ ดร.ณัชวิชญ์ ติกุล1150
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023