รายชื่ออาจารย์และนักวิจัยประจำ แยกตามหน่วยงาน

ปีงบประมาณ :
ข้อมูลอาจารย์ประจำและนักวิจัยของ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ในปีงบประมาณ 2567 (วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน2567)
อาจารย์ / นักวิจัย จำนวนอาจารย์และนักวิจัยตามกลุ่มนักวิจัย กำลังศึกษาต่อ จำนวนงานวิจัย ผลรวมสัดส่วนการทำงานวิจัย
ในปีงบประมาณ 2567
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
1.อาจารย์ ดร.นงพงา แสงเจริญ1112
2.อาจารย์ ดร.ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม1134
3.อาจารย์ ดร.วาธิณี อินทรพงษ์นุวัฒน์100
4.อาจารย์ ดร.โดม อดุลย์สุข14110
5.อาจารย์กานต์ ทิพยาไกรศรี100
6.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กระสินธุ์ หังสพฤกษ์1260
7.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารชาต์ เทียมเมือง1180
8.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.อานุภาพ วรรณคนาพล100
9.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาพร ตงศิริ1390
10.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมลักษณ์ สมพงษ์1160
11.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จอมสุดา ดวงวงษา100
12.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร โรจน์ทินกร1120
13.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสรา กิจเจริญ1360
14.รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์100
15.รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล100
16.รองศาสตราจารย์ ดร.ชนกันต์ จิตมนัส1290
17.รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.จงกล พรมยะ14155
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023