รายชื่ออาจารย์และนักวิจัยประจำ แยกตามหน่วยงาน

ปีงบประมาณ :
ข้อมูลอาจารย์ประจำและนักวิจัยของ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ในปีงบประมาณ 2567 (วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน2567)
อาจารย์ / นักวิจัย จำนวนอาจารย์และนักวิจัยตามกลุ่มนักวิจัย กำลังศึกษาต่อ จำนวนงานวิจัย ผลรวมสัดส่วนการทำงานวิจัย
ในปีงบประมาณ 2567
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
1.อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล100
2.อาจารย์ ดร.วุฒิพงษ์ ฉั่วตระกูล1263
3.อาจารย์ ดร.วัชรีวรรณ ชาติพันธ์100
4.อาจารย์อรจนา แสนไชย จันทรประยูร1110
5.อาจารย์ ดร.ปานแพร เชาวน์ประยูร อุดมรักษาทรัพย์13125
6.อาจารย์อนุวัต เชื้อเย็น100
7.อาจารย์ ดร.ทิพย์วดี โพธิ์สิทธิพรรณ100
8.อาจารย์ ดร.มนสิชา อินทจักร100
9.อาจารย์ ดร.สวิชญา ศุภอุดมฤกษ์1285
10.อาจารย์ ดร.ยุทธการ ไวยอาภา100
11.อาจารย์ ดร.กวินรัตน์ อัฐวงศ์ชยากร1120
12.อาจารย์อรุณโรจน์ พวงสุวรรณ1395
13.อาจารย์ ดร.วลัยลดา ถาวรมงคลกิจ100
14.อาจารย์ ดร.กีรติ ตระการศิริวานิช100
15.อาจารย์ ดร.เกวลิน หนูสุทธิ์12200
16.ผู้ช่วยศาสตราจารย์รักธิดา ศิริ พิทักษ์กิจนุกูร100
17.รองศาสตราจารย์ ดร.อัครพงศ์ อั้นทอง100
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023